Eiropas Komisijas Atvērtās koordinācijas metodes (Open Method of Coordination) darba grupa (turpmāk – Eiropas Komisijas ekspertu darba grupa) izstrādājusi ziņojumu par kultūras un radošo nozaru eksporta un internacionalizācijas atbalsta stratēģijām.

Ziņojums būtiski papildina jau salīdzinoši plašu publikāciju klāstu par kultūras un radošo sektoru potenciālu Eiropas Savienībā (ES). Šāda veida ziņojums ir unikāls, jo īpašu uzmanību pievērš tieši kultūras un radošo nozaru eksportam un internacionalizācijai.

 

Ziņojuma mērķis ir aktualizēt kultūras un radošo nozaru eksporta un internacionalizācijas nozīmīgumu, kā arī identificēt labās prakses piemērus ES, kas kalpotu par atskaites punktu politikas veidotājiem. Kultūras un radošo nozaru internacionalizācija un eksports ir svarīgi kultūras, ekonomisku un sociālu iemeslu dēļ. Internacionalizācija paplašina auditoriju, nodrošina kultūras daudzveidību un veicina sadarbību kultūras jomā, bet eksports veicina kultūras un radošo uzņēmēju izaugsmi. Turklāt pastāv arī pārnese (spillover) starp citām nozarēm, tostarp valsts zīmolvedību, tūrismu un tirdzniecību.

 

Ziņojums sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā apskatīti kultūras un radošo nozaru eksporta un internacionalizācijas pasākumi un raksturots, kā kultūras un radošo nozaru uzņēmumi un organizācijas darbojas un kas ir jāņem vērā, izstrādājot atbalsta pasākumus. Otrajā daļā sniegts vispārējs pārskats par dažādiem atbalsta pasākumiem, ko īsteno ES dalībvalstis, uzsverot galvenās prioritārās nozares un visbiežākos izaicinājumus. Trešā un lielākā ziņojuma daļa ir konkrētu dalībvalstu labo piemēru, prakšu kopums, tostarp programmas, aģentūras, iniciatīvas, klasteri, tīkli u.c. Izvēlētie piemēri sniedz politikas veidotājiem ierosinājumus īstenot visaptverošus atbalsta pasākumus vietējā, valsts, reģionālā un ES līmenī.

 

Nobeigumā darba grupa konstatē kultūras un radošo nozaru nepilnības un izaicinājumus, kas politikas veidotājiem jārisina dažādos līmeņos, lai veicinātu eksporta potenciālu ES. Darba grupa sniedz vairākus ieteikumus, kas attiecas uz atbalstu un finansējumu, intelektuālā īpašuma tiesībām, kultūras un radošo nozaru sadarbību un atpazīstamību, kā arī profesionālo, tālākizglītību un apmācībām šajos sektoros. Ar politikas pārskatu un ievērojamu skaitu labās prakses piemēriem no dažādām dalībvalstīm šis ziņojums ilustrē iespaidīgu aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas tiek veiktas Eiropā, lai īstenotu galvenos kultūrpolitikas mērķus, kā arī kādi ir izaicinājumi kultūras un radošo nozaru eksportam un internacionalizācijai.

 

Pilna ziņojuma versija pieejama ŠEIT.

Ziņu sagatavoja:
Zanda Tamuļone
Kultūras ministrijas
Radošo industriju nodaļas vecākā referente
E-pasts: zanda.tamulone@km.gov.lv
Tālr.: +371 67330243

Tagi: Kultūra, Radošās industrijas