2007. gada 18. decembrī, plkst. 13:30 Krišjāņa Barona muzejā (K. Barona iela 3-5) notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" kārtējā sanāksme, kurā ar priekšlasījumu "Teksts un sabiedrība viduslaiku Livonijā: pārdomas par dažiem kultūratmiņas jautājumiem 13.-15. gadsimtā" uzstāsies filozofs Andris Levāns.
Modernajās sabiedrībās, toskait šodienas Latvijā, lasītprasme ir nepieciešama un obligāta. Iespējams, tā ir visplašāk izmantotā prasme ar rakstīto informāciju ārkārtīgi piesātinātajā sociālajā telpā. Indivīds tiek konfrontēts ar daudziem un dažādiem mēdijiem, ko viņš lasa un producē, tādējādi apliecinot savu piederību vai nepiederību kādai sociālai videi.
 
Teksts – ar raksta palīdzību fiksēts vēstījuma saturs, respektīvi, "runa", – ir viens no svarīgiem sociālās integrācijas elementiem modernajās sabiedrībās. Savukārt arhaiskajās sabiedrībās dominē vai pastāv tikai oralitāte. Tāpēc interesants ir jautājums par pārejas procesu no oralitātes uz literalitāti – piemēram, šodienas Latvijas un Igaunijas teritorijās no 12. gadsimta beigām līdz 15. gadsimtam.
 
"Gūtenberga galaktikas" sanāksmē šai tēmai pievērsīsies Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docētājs Andris Levans. Priekšlasījuma pamatmotīvs – teksta un indivīda attiecības viduslaiku Livonijā. Tiks aplūkoti dažādi šo attiecību aspekti kultūratmiņas teorijas kontekstā. Kā ar teksta starpniecību konstituējās atsevišķu sociālo grupu lokālās un universālās "identitātes"? Kur, kas un kāpēc viduslaiku Livonijā tekstus producēja un "patērēja"? Kā šajās sabiedrībās tika konceptualizēta "sevis atcerēšanās"? Ko zināja par lasīšanu un atcerēšanos kā mākslām? Kāda varētu būt viduslaiku Livonijas sociālās atmiņas "arheoloģija"?
 
Visi, kurus interesē mūsu senvēsture un kultūras pamati, aicināti uz Pirmsziemassvētku tikšanos Krišjāņa Barona muzejā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Diskusijkluba sekretariāts
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūts
Tālr./fakss: 7312793
E-pasts: lnbpn@lnb.lv