Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" iepirkuma komisija sarunu procedūras rezultātā ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkumā par Latvijas Kultūras kartes www.kulturaskarte.lv otrās kārtas programmatūras izstrādi un ieviešanu. Iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā līgums par 278 800 latiem tiks slēgts ar A/S "RIX Technologies".
Saskaņā ar Latvijas Republikas Iepirkumu likumu aģentūra ir nosūtījusi paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Iepirkumu uzraudzības birojam. Procedūra paredz, ka iepirkuma līgumu varēs slēgt vienpadsmitajā dienā no paziņojuma publicēšanas datuma Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.
 
Latvijas Kultūras karte www.kulturaskarte.lv ir digitāla datu bāze, kurā sniegta detalizēta informācija par kultūras infrastruktūras stāvokli, kultūras institūciju pārklājumu un pieejamību, kultūras aktivitātēm un attīstības tendencēm visā Latvijā. Projekta 1. kārta, kurā tika izveidota datu bāze ar kultūras iestāžu – muzeju, bibliotēku, koncertzāļu, brīvdabas estrāžu, kultūras namu u.c. pamatinformāciju un portāls ar Latvijas karti, kas attēlo kultūras iestāžu pārklājumu valstī, tika pabeigta 2006. gada septembrī. Šā gada iepirkuma uzvarētājs A/S "RIX Technologies" arī iepriekšējā kārtā, kuru administrēja Kultūras ministrija, ieguva tiesības izstrādāt, ieviest un uzturēt Latvijas Kultūras kartes projekta programmēšanas daļu.
 
Ir būtiski, lai ikvienā Latvijas pilsētā un pagastā būtu pieejams minimālais pakalpojumu klāsts ne tikai sadzīvē, bet arī kultūrā. Kultūras kartēšanas projekts palīdz iegūt, sistematizēt un analizēt informāciju par kultūras objektiem visā Latvijā, kā arī secināt, kur apstākļi kultūras dzīves attīstībai nav labvēlīgi un būtu nepieciešams atbalsts. Izvērtējot Kultūras kartē apkopotos datus, skaidri redzams kultūras iestāžu blīvums un aktivitāšu daudzums apdzīvotā vietā, pagastā, rajonā vai reģionā.
 
Projekta 2. kārtā paredzēts uzlabot datu savākšanas sistēmu un portālu. Nozīmīgākais pasākums būs savākto datu analīzes sistēmas izveide, kas palīdzēs valsts un pašvaldību iestādēm kultūras politikas plānošanā. 2. kārtas aktivitātīšu īstenošanu finansiāli atbalsta arī Bila & Melindas Geitsu fonds, kas ir atzinis Kultūras kartes informācijas sistēmu par atbilstošu Latvijas Publisko bibliotēku attīstības projekta ietekmes novērtēšanai nepieciešamo datu savākšanai un analīzei. Uzlabojumi Kultūras kartes informācijas sistēmā nodrošinās iespēju veikt regulārus pētījumus par bibliotēku pakalpojumu attīstību un to ietekmi uz sabiedrību arī nākotnē.
 
Latvijas Kultūras karte ir palīgs arī kultūras tūrisma attīstībai Latvijā, jo tā ir pieejama internetā www.kulturaskarte.lv. Ikviens interesents tajā var atrast informāciju par interesējošiem kultūras objektiem. Gada laikā Kultūras kartes portālu ir apmeklējuši 30 000 lietotāji.
 
Latvijas Kultūras kartes projektu www.kulturaskarte.lv projektu īsteno Kultūras ministrijas valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas". Tās misija ir palīdzēt kultūras un atmiņas institūcijām saglabāt kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilma Birzniece
VA "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67844902
Tērbatas iela 53-2, Rīga, LV-1011