Bibliotēku nozares speciālistu vidū tiek diskutēts par nepieciešamību kopīgiem spēkiem paaugstināt bibliotekāro darbinieku kompetenci. Tas veicinātu bibliotēku darba kvalitātes uzlabošanu un bibliotēku darbinieku prestiža nostiprināšanu sabiedrībā.

Sekojošajā tabulā redzam apliecinājumu tam, ka vēl arvien 2012. gadā 56% no bibliotekārajiem darbiniekiem (doktorus neskaitot) ir bez bibliotekārās izglītības.

 

Bibliotekāro darbinieku izglītības salīdzinājums 2008. - 2012. gadā

                                

  2008 2009 2010 2011 2012*
Bibliotekārie darbinieki 4229 3615 3447 3315 3259*
no tiem ar bibliotekāro izglītību 1705 1563 1513 1447 1425*
     t.sk.
     ar maģistra grādu
186 186 195 186 264*
     ar bakalaura grādu  210  192  208  195  187*

     ar 1. līmeņa profesionālo augstāko

     jeb koledžas izglītību

 144  152  165  169  162*
     ar augstāko izglītību  (līdz 1993.g)  560  492  442  417  346*
     ar profesionālo vidējo izglītību  605  541  503  480  466*
no tiem ar izglītību citās jomās  2049  1677  1609  1564  1531*
     t.sk.
     ar maģistra grādu
 236  227  234  233  304*
     ar bakalaura grādu  524  464  487  462  464* 

     ar 1. līmeņa profesionālo augstāko

     jeb koledžas izglītību

 79 69 69  80 77* 
     ar augstāko izglītību (līdz 1993.g)  885  626  570  551  451*
     ar profesionālo vidējo izglītību  325  291  249  238  235*
no tiem ar vispārējo vidējo izglītību  458  363  314  294  290*
no tiem zinātņu doktori  17 12  11  10  13* 

 

*Dati uz 2013. gada 25. aprīli

Dati no Latvijas digitālās Kultūras kartes. Sagatavoja B.Bierne, LNB BAI Bibliotēku konsultatīvais centrs

 

Izglītības salīdzinājums pa gadiem (%)

 

Gads Ar bibliotekāro izglītību Bez bibliotekārās izglītības
2012  44%  56%
2011  44%  56%
2010  44%  56%
2009  44%  56%
2008  41%  59%

 

Dati nepārprotami apliecina, ka nozarē bibliotekāru izglītības jautājums ir ļoti aktuāls. Piebilde - zemo rādītāju ietekmē skolu bibliotekāru izglītība. Vairumam skolu bibliotekāriem ir pedagoģiskā izglītība.

 

Mūsu nozarē ir radīta pietiekoši laba izglītības un profesionālās pilnveides sistēma. Iegūt informācijas un bibliotēku darba zināšanas, prasmes un kompetenci var dažādi:

 

formālajā izglītībā
1. studējot Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā (LU SZF IBSN), iegūstot bakalaura, maģistra vai doktora grādu (atbilst 5.līmeņa profesionālajai kvalifikācijai)
2. studējot Latvijas Kultūras koledžā, iegūstot bibliotēku informācijas speciālista 4.līmeņa profesionālo kvalifikāciju


neformālajā izglītībā
1. mācoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra (LNB MC) piedāvātajos dažāda apjoma un satura profesionālās pilnveides kursos Rīgā un reģionos uz vietas
2. apgūstot LNB MC jauno 240 stundu 4 moduļu programmu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (pēc programmas kompaktā satura atbilst 3.līmeņa profesionālajai kvalifikācijai)
3. mācoties LU SZF IBSN piedāvātajos vieslektoru kursos
4. mācoties dažādu projektu ietvaros (Kultūras informācijas sistēmu centra, pašvaldību, partneru, Leonardo da Vinči u.c. projekti)
5. mācoties reģionālajos mācību centros un reģionu galvenajās bibliotēkās
6. mācoties darba vietā
7. patstāvīgi mācoties (pašmācība)

 

Šogad LNB MC piedāvā jaunu izvēles iespēju apgūt bibliotekāra profesijas pamatus – mācīties 240 stundu 4 moduļu profesionālās pilnveides programmā "Informācijas un bibliotēku zinību pamati":
1.modulis Bibliotēkas krājuma pārvaldība
2.modulis Bibliotēkas pakalpojumi
3.modulis Bibliotēkas vadība
4.modulis Bibliotēka un sabiedrība


Lai varētu izdarīt izvēli – apgūt šo programmu vai nē, pievienojam aprakstu programmas mērķiem, sasniedzamajiem rezultātiem un moduļu apguves pārbaudes formām. Mācības notiks sesiju un starpsesiju veidā. Šī ir integrēta programma – 144 kontaktstundas ar pasniedzējiem klātienē, 96 stundas attālinātā mācīšanās e-mācību vidē un praktiskie darbi. Pēc sekmīgām mācībām tiks izsniegts sertifikāts.


Plānotie sesiju laiki klātienē:

2013.gada 9.-13.septembris

2013.gada 25.-29.novembris

2014.gada 3.-7.marts (iespējamas izmaiņas saistībā ar pārcelšanos uz jauno ēku)

2014.gada 26.-30.maijs

 

Profesionālās pilnveides programma "Informācijas un bibliotēku zinību pamati"

(240 stundu apjomā)

 

Programmas mērķis: nodrošināt teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību bibliotēkas darbības pamatprocesu pārvaldībā. Iegūtās zināšanas un prasmes dos iespēju veikt izpildāmā darba plānošanu un organizēšanu četrās darba jomās – krājuma pārvaldība, bibliotēkas pakalpojumi, bibliotēkas vadība, bibliotēka un sabiedrība.

 

Nepieciešamās priekšzināšanas – vispārējā vidējā izglītība, cita profesionālā vidējā izglītība vai augstākā izglītība citā nozarē.

 

1. Moduļa nosaukums – BIBLIOTĒKAS KRĀJUMA PĀRVALDĪBA

 

Akadēmisko stundu skaits - 60 stundas

Moduļa nosaukuma saīsinājums - BKP

Moduļa mērķis – veidot izpratni par nacionālo bibliotēku krājumu un bibliotēku lomu pasaules kultūras mantojuma saglabāšanā, sniegt zināšanas par krājumu attīstības, uzskaites, uzturēšanas un saglabāšanas pamatprincipiem, attīstīt patstāvīgai krājuma pārvaldībai nepieciešamās prasmes un iemaņas

 

Moduļa apguves pārbaudes formas

1. Sagatavot un prezentēt literatūras apskatu vai grāmatas atvēršanas uzrunu.

2. Zināšanu pārbaudes tests "Bibliotēkas krājuma pārvaldība".

 

Sasniedzamie rezultāti:

 • Zināšanas par terminiem bibliotēku darbā ar krājumu.
 • Izpratne par zināšanu sakārtotību un krājumu klasificēšanu (UDK).
 • Izpratne par krājuma komplektēšanas politiku.
 • Izpratne par krājuma profilu un tā veidošanu.
 • Zināšanas par krājuma finansēšanas avotiem.
 • Zināšanas par krājuma papildināšanas iespējām un paņēmieniem.
 • Zināšanas par bibliotēkas dāvināšanas politikas nepieciešamību.
 • Prasmes strādāt ar dāvinātājiem un dāvinājumiem.
 • Zināšanas par dokumentu bibliogrāfisko aprakstu.
 • Prasmes veidot minimālo grāmatas bibliogrāfisko aprakstu.
 • Prasmes veidot bibliogrāfisko avotu sarakstus.
 • Prasmes izgūt bibliogrāfisko aprakstu no elektroniskā kataloga.
 • Zināšanas par dažādiem dokumentu veidiem.
 • Zināšanas par dokumentu uzskaites procesu.
 • Prasmes pieņemt dokumentu, salīdzināt ar aktu, nepieciešamības gadījumā sastādīt aktu.
 • Prasmes aizpildīt summārās uzskaites, individuālās uzskaites grāmatas.
 • Zināšanas par inventarizācijas iemesliem, metodēm, procesu, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu.
 • Zināšanas par dokumentu norakstīšanas procesu bibliotēkā.
 • Izpratne par atlases kritērijiem, novērtējot dokumentus pirms norakstīšanas.
 • Zināšanas par dokumentu pieņemšanas, reģistrācijas, uzskaites, izsniegšanas un norakstīšanas iespējām BIS.
 • Zināšanas par dokumentu kārtojumu bibliotēkā.
 • Zināšanas par bibliotēkas krājuma popularizēšanas paņēmieniem.
 • Prasmes sagatavot un vadīt grāmatu apskatu, grāmatu atvēršanas svētkus, vadīt diskusiju par jaunajām grāmatām.
 • Izpratne par krājuma izpētes un analīzes metodēm.
 • Zināšanas par krājuma statistikai nepieciešamo skaitļu uzskaiti.
 • Prasmes veikt krājuma statistikas uzskaiti.
 • Zināšanas par statistikā iegūto skaitļu izmantošanu.
 • Zināšanas par Latvijas digitālo Kultūras karti http://kulturaskarte.lv/

 

2. Moduļa nosaukums – BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMI

 

Akadēmisko stundu skaits - 60 stundas

Moduļa nosaukuma saīsinājums - BP

Moduļa mērķis – sagatavot bibliotekārus lasītāju apkalpošanai, veidot izpratni par attālinātajiem un bibliotēkā uz vietas sniegtajiem pamatpakalpojumiem, veidot izpratni par informācijas resursu izmantošanu lasītāju apkalpošanā, sniegt zināšanas par bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanu.

 

Moduļa apguves pārbaudes forma – bibliotēkā sniegto pakalpojumu konfliktsituācijas analīze un situācijas risinājumu piedāvājums.

 

Sasniedzamie rezultāti

 • Zināšanas par terminiem bibliotēku pakalpojumu jomā.
 • Izpratne par bibliotēkas pakalpojumu veidiem.
 • Izpratne par bibliotēkas pamatpakalpojumiem.
 • Zināšanas par bibliotēku pakalpojumu nosacījumiem dažādu tipu bibliotēkās.
 • Prasmes plānot un īsteno bibliotēkas pakalpojumus dažādām lasītāju grupām.
 • Prasmes izmantot bibliotēku elektroniskos katalogus.
 • Izpratne par digitālo bibliotēku resursiem.
 • Izpratne par interneta resursu izmantošanu.
 • Prasmes reģistrēt lasītājus.
 • Prasmes apkalpot lasītājus.
 • Izpratne par lasītāju apkalpošanas principiem.
 • Izpratne par lasītāju apkalpošanas kultūru.
 • Izpratne par diferencēto lasītāju apkalpošanu.
 • Zināšanas par lasītāju grupu segmentēšanu.
 • Izpratne par lasītāju informacionālo vajadzību apmierināšanu.
 • Prasmes izpildīt uzziņas un tematiskos pieprasījumus.
 • Zināšanas par pasākumu veidošanu un organizēšanu.
 • Izpratne par lasītāju mācīšanu bibliotēkas resursu un pakalpojumu izmantošanā.
 • Zināšanas par bibliotēkas lietošanas noteikumu nozīmi pakalpojumu kontekstā.

 

3. Moduļa nosaukums – BIBLIOTĒKAS VADĪBA

 

Akadēmisko stundu skaits - 60 stundas

Moduļa nosaukuma saīsinājums - BV

Moduļa mērķis – sagatavot bibliotekārus kā vadītājus, veidot izpratni par bibliotēku politiku un sistēmu, nozares pārvaldību, sniegt zināšanas par nozares normatīviem dokumentiem, attīstīt praktiskas iemaņas bibliotēku darba organizēšanā un personāla vadībā.

 

Moduļa apguves pārbaudes formas 

1. Zināšanu pārbaudes tests.

2. Sagatavot x bibliotēkas dokumentus reģistrācijai Bibliotēku reģistrā (reģistrācijas iesniegums, bibliotēkas nolikums).

3. Izstrādāt bibliotēkas darba gada plānu.

 

Sasniedzamie rezultāti

 • Zināšanas par bibliotēku politikas veidošanu un īstenošanu, nozares pārvaldības principiem.
 • Izpratne par bibliotēku tipoloģiju, hierarhisko uzbūvi un piederību.
 • Izpratne par bibliotēku sadarbības veidiem un iespējām.
 • Izpratne par Latvijas bibliotēku sistēmas uzbūvi, bibliotēku tipoloģiju un bibliotēku nozares darbību.
 • Izpratne par Latvijas bibliotēku nozares normatīviem dokumentiem, bibliotēku iekšējo normatīvo dokumentu sistēmu.
 • Prasmes normatīvos dokumentus saistīt ar reālo situāciju un praktiski pielietot darbībā.
 • Izpratne par darba devēja un darbinieka tiesiskajām attiecībām.
 • Izpratne par vadīšanas būtību, galvenajām funkcijām, vadītāja personību.
 • Prasmes organizēt un plānot bibliotēkas vai tās struktūrvienības darbu.
 • Zināšanas par darba plānošanas īstermiņa un ilgtermiņa dokumentu sagatavošanu un īstenošanu.
 • Zināšanas par autortiesību principiem un īpašībām, tiesību veidiem, to juridisko regulējumu un praktisko izmantošanu, ietekmi uz bibliotēku darbību.

 

4. Moduļa nosaukums – BIBLIOTĒKA UN SABIEDRĪBA

 

Akadēmisko stundu skaits - 60 stundas

Moduļa nosaukuma saīsinājums - BS

Moduļa mērķis – sagatavot bibliotekārus darbam ar sabiedrību, sniegt zināšanas par bibliotekāro ētiku, saskarsmi bibliotēkā ar lasītājiem, drošu darba vidi, attīstīt iemaņas bibliotēkas vizuālās informācijas vides modelēšanā un veidošanā, dot iespēju piedalīties meistarklasē personīgās verbālās un neverbālās kultūras uzlabošanā.

 

Moduļa apguves pārbaudes forma - eseja par bibliotēkas un sabiedrības tēmu.

 

Sasniedzamie rezultāti

 • Izpratne par sociālajām sistēmām un katra indivīda vietu sabiedrībā, kā katrs indivīds var šīs sistēmas ietekmēt.
 • Izpratne par bibliotēkas un bibliotekāra vietu un lomu sabiedrībā.
 • Izpratne par sabiedrisko attiecību modeļiem, sabiedriskajām attiecībām bibliotēkā, sabiedrisko attiecību programmas sastāvdaļām un veidošanu savai bibliotēkai.
 • Izpratne par vizuālās informācijas izvietošanas principiem.
 • Zināšanas par tradicionāliem un netradicionāliem reklāmas materiāliem.
 • Prasmes reklāmas materiālus pielietot bibliotēkas vizuālās informācijas vides veidošanā.
 • Izpratne par ētisko vērtību nozīmi informācijas un bibliotekārajā darbā.
 • Prasmes ievērot Latvijas bibliotekāra profesionālās ētikas kodeksu.
 • Zināšanas par saskarsmes modeļiem un to izmantošanu personīgajā saskarsmē darbā un sadzīvē.
 • Prasmes novērst un risināt konfliktus.
 • Zināšanas par stresa mazināšanas paņēmieniem.
 • Zināšanas par žestu valodu.
 • Prasmes pielietot elpošanas un dikcijas vingrinājumus savas runas uzlabošanā.
 • Zināšanas par empātijas un emocionālās inteliģences nozīmi verbālajā un neverbālajā komunikācijā.
 • Zināšanas par ergonomikas, ugunsdrošības, elektrodrošības un civilās aizsardzības noteikumiem darba vietā.
 • Izpratne par kritiskas situācijas novērtēšanu, prasmes rīkoties kritiskās situācijās.

Ziņu sagatavoja:
Dženija Dzirkale-Maļavkina
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības institūta
Mācību centra vadītāja

Tagi: Izglītība, Profesionālā pilnveide