2013. gada 7. jūnijā plkst. 9.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (Rīgā, Lomonosova ielā 1A) 405. auditorijā notiks Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas maģistra studiju programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" gala pārbaudījumu komisijas sēde - maģistra darbu aizstāvēšana.
  • Komisijas priekšsēdētājs Dr. filol. profesors Viesturs Zanders;
  • Priekšsēdētāja vietniece Dr. filol. docente Daina Pakalna;
  • Komisijas sekretāre M. soc. zin. lektore Iveta Kalniņa;
  • Komisijas locekļi Dr. filol. docente Baiba Holma, Dr. filol. docente Līga Krūmiņa;

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Maģistra darba nosaukums Darba vadītājs Recenzents
1. Dace Dīriņa Speciālisti ar maģistra grādu bibliotēkzinātnē un informācijā darba tirgū Doc. D.Pakalna Doc. B.Holma
2. Ramona Dūviņa Izdevumu satura atklāšana augstskolu bibliotēku elektroniskajos katalogos Lekt. B.Mūze Doc. B.Holma
3. Stella Hermanovska Latviešu nozaru grāmatu kalendāri, 1925-1935 : saturs un kultūrvēsturiskā nozīme Doc. L.Krūmiņa

Prof.

V.Zanders

4. Sondra Kokorēviča Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pakalpojumu kvalitāte lietotāju vērtējumā

Lekt.

B.Mūze

Lekt. V.Gerkena
5. Jana Ķikāne Mašīntulkošanas tehnoloģiju izmantošana informācijas pieejamības paaugstināšanai digitālajās bibliotēkās

Doc.

B. Holma

Lekt.

B. Mūze

6. Liene Mukāne Biznesa modeļi digitālo bibliotēku pārvaldībā

Doc.

L. Krūmiņa

Lekt.

I. Kalniņa

7. Ilona Skorodihina Digitālās vides aktori Preiļu novadā

Doc.

L. Krūmiņa

Lekt. V.Gerkena
8. Sanita Tilgale Mārketinga stratēģija reģionu galvenajās bibliotēkās

Lekt.

B. Mūze

Lekt. I. Kalniņa

 

Ziņu sagatavoja:
Iveta Kalniņa
Gala pārbaudījumu komisijas sekretāre

Tagi: Izglītība, profesionālā izglītība, Maģistra darbu aizstāvēšana