2010. gads pēc UNESCO iniciatīvas pasludināts par Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu ar mērķi veicināt kultūru tuvināšanās idejas pārdomātas, iekļaujošas un atbilstošas politikas veidošanai starp lokālo, reģionālo un starptautisko pušu interesēm un visdažādākajiem šo līmeņu dalībniekiem. Starptautiskais kultūru tuvināšanās gads ir ietvars savstarpējo attiecību un komunikācijas izkopšanai, kas balstīta uz savstarpēju sapratni, cieņu, iecietību un ieinteresētību kultūru izpausmju daudzveidībā, pasaules izziņā un attīstībā.
Lai bērniem un jauniešiem saprotamā veidā stāstītu par kultūru daudzveidību un veicinātu savstarpējo sadarbību ir izveidota projekta mājas lapa: www.stastulaiks.lv. Projekta mērķis ir stiprināt starpkultūru komunikāciju un solidaritāti Latvijā un attīstīt bērnu un jauniešu kopīgu radošo darbību, tādējādi veicinot humānisma un iecietības ideju, veidojot pašapzinīgu pilsonisko apziņu, kā arī cieņpilnu attieksmi pret citu valstu tradīcijām un paradumiem. Projekta galvenā mērķauditorija ir ikviens 10-16 gadu vecs bērns un jaunietis Latvijā, tai skaitā projektā iesaistot arī dažādu nacionālo minoritāšu bērnus, īpaši pievēršoties Baltijas tautu (Lietuva, Igaunija) un Kaukāza tautu (Armēnija, Azerbaidžāna, Gruzija) minoritātēm.

UNESCO LNK aicina bibliotēkas iepazīstināt bērnus un jauniešus ar dažādu kultūru izpausmēm mūzikā, dejā, mākslā, literatūrā, rīkojot stāstu vakarus, izstādes un tikšanās ar dažādu kultūru pārstāvjiem, tādā veidā nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim iespēju iepazīt citas kultūras. Aicinām arī bērnus un jauniešus iesaistīt projekta mājas lapas www.stastulaiks.lv konkursos un aktivitātēs, kas vērstas uz dažādo kultūru iepazīšanu un tuvināšanu.

Projekta "Draugu stāsti" ietvaros marta mēnesī tika rīkots Armēņu vakars, aprīlī notiks Azerbaidžāņu un maijā – Gruzīnu vakars, kuru laikā projekta dalībniekiem un interesentiem būs iespējams iepazīties ar šo valstu kultūrām un tradīcijām, tāpēc arī jūs aicinām šajos mēnešos organizēt dažādas aktivitātes, kas saistītas ar Kaukāza valstu kultūru iepazīšanu. 

Projekta "Draugu stāsti" īstenošanu atbalsta "Sorosa fonds Latvija" (SFL), LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra, Latvijas Nacionālā bibliotēka, izdevniecība "Liels un mazs", biedrība "Ideju forums".
 
Papildinformācija par projektu pieejama vēršoties pie UNESCO LNK Izglītības programmas vadītājas Baibas Moļņikas (tālr.: 67325109).