2010. gada 14. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātes aulā (Dzirciema ielā 16) Latvijas Bibliotekāru biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku rīko Latvijas bibliotekāru 14. konferenci, lai pārjautātu vērtības un palūkotos nākotnē.
Viens no svarīgākajiem bibliotēkas uzdevumiem ir nodrošināt kultūras pārmantojamību. Tādēļ bibliotēkām jāsaglabā pieejamība nacionālās un ārzemju literatūras vērtībām, ko tās ieguvušas savā krājumā gadsimtu gaitā. Bibliotēkām jācenšas panākt līdzsvaru starp jaunās, digitāli dzimušās informācijas un rokrakstu, iespieddarbu komplektēšanu un pieejamību.

Bibliotekāriem ir svarīgi apzināties bibliotēku nozares un grāmatniecības nozaru saikni, jo vairāk nekā 500 gadus iespiestā grāmata un periodika – joprojām bibliotēku krājuma pamatresurss – bijusi galvenais kultūras, izglītības, zinātnes procesu un sasniegumu spogulis. Par nozaru nesaraujamo saistību Latvijā liecina fakts, ka pirmā publiskā bibliotēka Latvijā dibināta 1524. gadā, bet pirmā grāmata latviešu valodā iespiesta tikai gadu vēlāk, 1525. gadā – tai šogad aprit 485 gadskārta. Turklāt grāmatniecības vēstures un mūsdienu problemātikas izpētē allaž aktīvi iesaistījušies bibliotekāri, jo viņu darbu lielā mērā ietekmē grāmatniecības procesi. Bibliotēku nozares un grāmatniecības ciešā mijiedarbe tiks atspoguļota konferences pirmajā sesijā.

Būtisks kultūras pārmantojamības instruments ir vēsturiski, estētiski un saturiski vērtīgāko iespieddarbu, fotogrāfiju, rokrakstu kā arī citu informācijas resursu digitalizācija un publicēšana tiešsaistē. Tam būs veltīta konferences otrā sesija.

Trešā sesija būs veltīta bibliotēku devumam sabiedrībai krīzes apstākļos, kad būtiski mainījusies pieprasījumu struktūra: būtiski audzis medicīnas informācijas pieprasījums,  juridiskās informācijas pieprasījums. Radikāli mainījies apmeklētāju kontingents. Pieaugusi bibliotēku apmeklētība: e- pakalpojumu izmantošana (e-banka, interneta norēķini u.c.). Radusies jauna sociāla problēma: daudzi bērni un pusaudži visu dienu pavada bibliotēkās, diemžēl ne visi ir lasītāji, bibliotēka kā rotaļu un spēļu vieta, interešu izglītības centrs u.c.

Bibliotēkas ir plašākais iestāžu tīkls valstī, kas sniedz pakalpojumu visām sabiedrības grupām, tā ir stiprināta ar iepriekšējo gadu ieguldījumu infrastruktūrā, bibliotekāru apmācībās, taču uzdevumi, ar ko sastopas bibliotekas šobrīd, ir pārāk nopietni: sociālo funkciju būtiska paplašināšanās, tai skaitā iedzīvotāju informēšana par pabalstiem un tiesībām, medicīnisku, juridisku uzziņu sniegšana, atalgojuma samazinājums un pārslodze.

Motivācijas stiprināšanai un zināšanu apguvei, kā arī problēmjautājumu risinājumu apzināšanai organizējam gadskārtējo bibliotekāru konferenci.
 

Ziņu sagatavoja:
Silvija Tretjakova
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja
Tālr./ fakss: 67312792