Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte piedāvā unikālu iespēju vienlaicīgi iegūt maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju "Dokumentu sistēmu vadītājs" ar atbilstošu sertifikātu.
Kļūstot par šīs programmas studentu, Tu pratīsi nodrošināt jebkuras organizācijas un iestādes dokumentu un arhīvu pārvaldību saskaņā ar jaunākajām nozares prasībām un standartiem. Programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta dokumentu pārvaldībai un saglabāšanai elektroniskajā vidē, modernajām nozares tehnoloģijām.

Studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz labāko starptautisko pieredzi un praksi dokumentu pārvaldības izglītības jomā.

Šajā programmā tiek piedāvāta nevienā citā Latvijas augstskolā neatrodama iespēja īsā laikā iegūt gan nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, gan profesionālā maģistra grādu, gan arī profesionālo kvalifikāciju „Dokumentu sistēmu vadītājs.

To visu Tev palīdzēs apgūt pieredzējuši akadēmiskie mācību spēki – Latvijā pazīstami informācijas zinātnes, arhīvu zinātnes un vadībzinību speciālisti, kā arī augsta līmeņa profesionāļi (A. Ivanovs, B. Holma, I. Brūna, S. Babris, B. Mūze, U. Rozevskis, I. Reinholde, V. Rūsiņš, M. Sprūdža, G. Strade, G. Karlsons), kuri strādā ar mūsdienīgām pasniegšanas metodēm. Programmā paredzēts iesaistīt vieslektorus no Starptautiskās Arhīvu padomes, ārzemju augstskolām un organizācijām, kuras darbojas dokumentu pārvaldības jomā.

Labvēlīgu studiju vidi nodrošina SZF modernā infrastruktūra, tajā skaitā fakultātes bibliotēkas piedāvātie informācijas resursi un datubāzes.

Līga Krūmiņa, Dr.philol., docente, studiju programmas direktore
 
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā
 
Iegūstamā kvalifikācija: Dokumentu sistēmu vadītājs (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija)
 
Studiju programma licencēta līdz: 08.10.2012.
 
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri).
 
Iepriekšējā izglītība: akadēmiskais bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā (vai tām pielīdzināma) augstākā izglītība.
 
Iestājpārbaudījums: pārrunas šādās vērtēšanas jomās: studijas (iepriekšējās izglītības kvantitatīvie rādītāji); pieredze (darba stāžs un zināšanas saistībā ar studiju programmas tematisko profilu); motivācija (motivācijas studijām pamatojuma mutisks izklāsts); perspektīva (paredzamā pētniecības virziena pamatojuma mutisks izklāsts). Pētniecības virziena izklāstam ir šāda struktūra: potenciālā pētījuma temats; pētījuma aktualitāte; problēma, kuras risināšanai tiks veikts pētījums; pētījuma mērķi un uzdevumi; paredzamā pētījuma rezultāti.
 
Uzņemšanas grafiks 2010. gadā:

1. Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem – 4.–18. janvāris;
2. Iestājpārbaudījums (pārrunas) – 19. janvārī plkst.16:00;
3. Rezultātu paziņošana – līdz 20. janvāra plkst. 10:00;
4. Reģistrācija programmai – 20.-29. janvāris;
5. Reģistrācija uz studiju kursiem – 1.-7. februāris.

Studiju vietu skaits: 25 vietas par personīgo finansējumu.
 
Studiju maksa: 2400 LVL par programmu (1200 LVL gadā).
 
Finansējuma iegūšanas iespējas studiju maksas segšanai:
 
studējošajiem ir iespējas iegūt studiju vai studējošā kredītu, kuru jāatmaksā 5 vai 10 gadu laikā (kredīta atmaksāšana sākas ar 12. mēnesi pēc studiju pabeigšanas). Sīkāka informācija pieejama: http://szf.lu.lv/lat/studentiem/krediti
Studiju programmas mērķis: Programma tiek īstenota, lai: 1) nodrošinātu kompetenci dokumentu un arhīvu pārvaldības sistēmu veidošanā atbilstoši Latvijas administratīvajai struktūrai un normatīvajai bāzei, kā arī starptautiskajai praksei; 2) nodrošinātu praktisko iemaņu apgūšanu dokumentu sistēmu pārvaldībā 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas (Dokumentu sistēmu vadītājs) iegūšanai; 3) nodrošinātu un attīstītu teorētisko zināšanu bāzi informācijas zinātnē, dokumentoloģijā un arhīvzinātnē arhīvu un dokumentu sistēmu, kā arī informācijas procesu vērtēšanai un izpētei Latvijā.
 
Kādas prasmes un iemaņas studiju programma veido studentos:

Programmas saturs studentos attīsta tādas prasmes kā prasmi izprast institūcijas funkcijas un uzdevumus, informācijas plūsmas mehānismus, lai nodrošinātu dokumentu apriti; prasmi vadīt un optimizēt institūcijas informācijas pakalpojumus; prasmi izstrādāt prasības dokumentu pārvaldības projektiem un specifikācijām; prasmi organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju; prasmi izvērtēt dokumentus un informāciju, auditēt informācijas sistēmas; prasmi novērtēt un izvēlēties piemērotākos glabāšanas apstākļus dažādas vidēs un informācijas nesējos.
 
Studiju programmas saturs:

Studiju ilgums – divi gadi (četri semestri) pilna laika klātienes studijās. Programmas saturu studenti apgūst A – obligātajā daļā un B – ierobežotās izvēles daļā (kopējais apjoms – 80 kredītpunkti).

Obligātajā daļā (A daļā) maģistranti apgūst jaunākos sasniegumus nozares teorijā un praksē, arhīvu un dokumentu sistēmu pētniecību un pārvaldību, kā arī saskarsmes jautājumus. Kopā obligātajā daļā (A daļa) jāiegūst 66 kredītpunkti (t.sk. 20 kredītpunkti par maģistra darbu un 26 kredītpunkti par profesionālo praksi).

Ierobežotās izvēles daļā (B daļā) maģistranti var izvēlēties studēt kursus divos tematiskajos moduļos: 1) informācijas tehnoloģijas un pieejamība; 2)  vadībzinību teorija un metodes dokumentu un arhīvu pārvaldībā. Lai izlīdzinātu zināšanu bāzi studējošajiem, kuru iepriekš iegūtā izglītība nav sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību izglītības tematiskajā grupā vai humanitāro zinātņu tematiskajā jomā, tiek piedāvāts kurss "Dokumentu sistēma" (4kp). Kopā ierobežotās izvēles daļā (B daļa) jāiegūst 14 kredītpunkti (ne mazāk par 6 kredītpunktiem katrā tematiskajā modulī).

Studenti veic praksi (26 kredītpunkti) dokumentu un arhīvu pārvaldībā atbilstoši profesijas standarta prasībām. Prakse notiek iestāžu un uzņēmumu dokumentu pārvaldības struktūrvienībās, iestāžu un valsts arhīvos.

Studenti izstrādā maģistra darbu (20 kredītpunkti), sintezējot teorētiskās un praktiskās zināšanas, balstoties uz teorētiskiem vai lietišķiem pētījumiem komunikācijas un informācijas zinātnēs, arhīvzinātnē un dokumentu pārvaldībā.
 
Darba iespējas: Dokumentu sistēmu vadītājs strādā visu veidu publiskajās un privātajās organizācijās vai sniedz tām konsultācijas. Nosaka organizāciju dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības vajadzības valsts un sabiedrības interesēs. Vada dokumentu pārvaldības sistēmu veidošanu. Veic dokumentu un dokumentu pārvaldības sistēmu auditus, darbības kontroli. Nodrošina dokumentēšanas un dokumentu sistēmu atbilstību normatīvajiem aktiem un organizācijas vajadzībām. Plāno un vada darbu atbilstoši institūcijas mērķiem, saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, tiešā organizācijas vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem.
 
Profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā, kā arī dokumentu sistēmu vadītāja kvalifikācija nodrošina darba iespējas privāto, valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu dokumentu un arhīvu pārvaldībā, valsts arhīvu iestāžu uzraudzībā, kā arī valsts arhīvu dokumentu aprakstīšanā, uzskaitē, saglabāšanā un izmantošanā.
 
Studiju iespējas pēc studiju programmas absolvēšanas: Profesionālā maģistra grādu ieguvušajiem studiju programmas beidzējiem ir tiesības turpināt akadēmisko izglītību Latvijas un ārvalstu augstskolās, lai iegūtu doktora grādu (piemēram, Komunikācijas zinātnes doktorantūrā LU SZF).
 
Studiju programmas direktore: Līga Krūmiņa, Dr.philol., docente, Liga.Krumina@lu.lv, LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, Lomonosova iela 1, 400.telpa