Š. g. 9. decembrī tiks uzsākts trešais projektu konkurss Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam ietvaros ar projektu iesniegšanas termiņu 2010. gada 12. februārī.
Šī projektu konkursa laikā ir iespēja iesniegt projektus šādām aktivitātēm:

• Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju izveide vai atjaunošana, kas veicina uzņēmumu attīstību; sadarbības tīklu izveide, stratēģiju un plānu izstrāde uzņēmējdarbības un pētniecības jomā; mūžizglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbība.

• Kopīgu stratēģiju izstrāde pierobežas ceļu infrastruktūras, loģistikas un transporta, pilsētu un/vai lauku plānošanas attīstībai; jaunu pierobežas autobusu līniju izveide un ostu komunikācijas sistēmu uzlabošana; kopīgu pierobežas reģionu mājas lapu izveide.

• Kopīgu sociālo un transporta pakalpojumu izveide; kopīgu vides aizsardzības aktivitāšu īstenošana; atbalsts atjaunojamās enerģijas un alternatīvo enerģijas avotu radīšanai; kopīgu atkritumu saimniecību uzlabošanas aktivitāšu īstenošana.

• Sadarbības projekti starp pierobežas pašvaldībām; kopīgu sociālo un jauniešu projektu īstenošana.

Programma atbalsta pārrobežu sadarbības projektus starp Latvijas un Lietuvas partneriem, kas var būt valsts iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, atvasinātas publiskās personas un nevalstiskās organizācijas.

Šī projektu konkursa ietvaros projektiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir pieejams līdzfinansējums 25 miljonu eiro apmērā. Kopējais ERAF līdzfinansējums Programmas ietvaros laika periodam 2007.-2013. gadam ir 60 miljoni eiro. Programma līdzfinansē līdz 85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Programmas atbalstāmajā teritorijā ietilpst šādi reģioni:

• Latvijā: Kurzeme, Zemgale, Latgale;

• Lietuvā: Klaipēda, Telši, Šauļi, Paņeveža, Utena un Kauņa (kā blakus esošais reģions).

Trešā projektu konkursa laikā aicinām apmeklēt Programmas apvienotā tehniskā sekretariāta organizētos informatīvos seminārus Latvijas un Lietuvas reģionos. Detalizētāka informācija par pasākumiem, kā arī ar projektu konkursu saistītā dokumentācija ir pieejama programmas mājas lapā www.latlit.eu.
 
 
 

Informāciju sagatavoja:
Laura Melne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas–Lietuvas programma
Apvienotais tehniskais sekretariāts
Adrese: Ausekļa iela 14-8, 5.stāvs, LV 1010, Rīga
Tālr.: +371 6735 0610; +371 7635 0611
Fakss: +371 6735 0623
www.latlit.eu