Šā gada novembrī izsludinās atklātus projektu konkursus programmas "NVO fonds" divās apakšprogrammās, kas paredz atbalstu sabiedrības integrācijai un nevalstiskajām organizācijām (NVO).

Lai nodrošinātu projektu īstenošanu, šodien, 9. oktobrī, valdība apstiprināja Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas nosaka projektu iesniegumu sagatavošanas un vērtēšanas kārtību, kā arī prasības projektu īstenotājiem. 
 
MK noteikumu iesniedzējs ir Kultūras ministrija, savukārt programmas "NVO fonds" apsaimniekotājs ir Sabiedrības integrācijas fonds. Noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz 2011. gadā parakstīto Saprašanās memorandu starp Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014. gada periodā, kas nosaka, ka ievērojamākā finansējuma daļa ir paredzēta programmas "NVO fonds" ieviešanai. Tās mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. Programmas mērķa grupa ir Latvijā dibinātas un darbojošās biedrības un nodibinājumi.

 

MK apstiprināja programmas "NVO fonds" īstenošanas kārtību, NVO projektu programmas atklāta konkursa nolikumu, kā arī NVO darbības atbalsta programmas atklāta konkursa nolikumu. 


Programma "NVO fonds" ietver divas apakšprogrammas - "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" un "Nevalstisko organizāciju projektu programma", kuru ietvaros drīzumā tiks rīkoti atklātie projektu konkursi. Kopējais projektiem pieejamais finansējums ir 9 678 064 eiro, tostarp "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmai" - 3 760 435 eiro, savukārt "Nevalstisko organizāciju projektu programmai" - 5 783 036 eiro.


Uz finansējumu divās apakšprogrammas varēs pretendēt biedrības un nodibinājumi, kas darbojas sabiedrības labā un kas ir neatkarīgi no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.

 

Apakšprogrammā "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" atbalsts ir paredzēts NVO ikdienas darbībai vairākās jomās, piemēram, demokrātija un līdzdalība; cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības; laba pārvaldība un atklātība; rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana; dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana; vide un ilgtspējīga attīstība.


Tās mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un NVO darbību, nodrošinot atbalstu sabiedrisko organizāciju līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā. 
 
Savukārt apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" ietvaros ir paredzēts atbalstīt NVO projektus vairākās jomās, piemēram, sociālā sektora aktivitātes un vienotas sabiedrības veidošana. Finansējums sociālā sektora aktivitātēm paredz atbalstu vietējo un reģionālo NVO iniciatīvām, kas saistītas ar sociālās iekļaušanas un dzimumu līdztiesības veicināšanu, kā arī ar palīdzību sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem.


Tāpat šīs apakšprogrammas ietvaros plānots atbalstīt sabiedrības integrācijas projektus, tostarp valsts valodas un kultūras daudzveidīgai apguvi un vienotas vēstures izpratnes veidošanu. Finansējumus ir paredzēts projektiem, kas veicina vienotas sabiedrības izveidi - palīdz veidot starpkultūru dialogu un sniedz atbalstu nacionālo minoritāšu integrācijai, tostarp nacionālās identitātes stiprināšanai un starpkultūru komunikācijas pasākumu īstenošanai inovatīvās formās. Apakšprogrammā ir iekļautas arī izpratni veicinošas informatīvas un izglītojošas aktivitātes, kas saistītas ar pilsonības jautājumiem. 
 
Programmā "NVO fonds" ietver arī iepriekš noteikto projektu "Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā", kuru īstenos biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse". Projekta  īstenošanai ir paredzēti 134 593 eiro.

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306; 29438087

Tagi: Projektu konkursi, Finansējuma piesaiste, Nevalstiskās organizācijas