Pašvaldībām likumos un Ministru kabineta noteikumos noteikts ievērojams funkciju, uzdevumu un pienākumu apjoms, kādas funkcijas un uzdevumi jāīsteno. Ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju valstī un pašvaldību budžetus, nav iespējams visas pašvaldību funkcijas un pienākumus īstenot pilnā apmērā.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) ir izstrādājusi grozījumus vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumos, kuri paredz pašvaldību bibliotēkas vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbību piemērot atbilstoši pašvaldību budžetos paredzētajiem finanšu līdzekļiem līdz 2012. gada 31. decembrim.

Patlaban noteikumi paredz, ka vietējas nozīmes bibliotēkas nodrošina pašvaldības bibliotēku ar atbilstošu izdevumu krājumu - ar nepieciešamo ikgadējo jaunieguvumu, pasūtāmo avīžu un žurnālu, audiovizuālo un elektronisko izdevumu skaitu, bibliotēkas informācijas un uzziņu darbam nepieciešamo enciklopēdiju, rokasgrāmatu, vārdnīcu un citu uzziņu un bibliogrāfisko izdevumu skaitu. 
 
Vietējas nozīmes bibliotēkām nodrošina pašvaldības bibliotēkai sadarbības iespējas un komunikāciju ar citām bibliotēkām un iestādēm vienotā bibliotēku informācijas tīklā administratīvās teritorijas robežās un ārpus tās, pieeju pasta, telefona, telefaksa, elektroniskā pasta, tīkla "Internet" sakariem, administratīvajā teritorijā un ārpus tās pieejamām publiskajām datu bāzēm.

Lai pašvaldības spētu samērot pašvaldību rīcībā esošos finanšu līdzekļus ar tiesību aktos pašvaldībām noteiktajām funkcijām, RAPLM izstrādātos grozījumus noteikumos otrdien, 27. oktobrī, apstiprināja Ministru kabinetā.


Informāciju sagatavoja:
Ilze Dišlere
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece