2009. gada 31. oktobrī LR Patentu valdes departaments "Patentu tehniskā bibliotēka" atzīmē 60. gadskārtu.
Patentu tehniskā bibliotēka dibināta 1949. gada 31. oktobrī kā PSRS Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas Zinātniskās bibliotēkas Rīgas filiāle. Jaundibinātā bibliotēka, kuras krājumā ir 5000 eks. iespieddarbu, lasītājus sāk apkalpot 1950. gada 2. janvārī.

Sešdesmit gadu laikā Patentu tehniskā bibliotēka no nelielas grāmatu krātuves ir kļuvusi par akreditētu valsts nozīmes speciālo bibliotēku. Patentu tehniskā bibliotēka par speciālu bibliotēku sāk veidoties 1961. gada maijā, kad tiek atvērts Patentu literatūras kabinets. Gadu gaitā, atbilstoši valsts ekonomiskajai situācijai un tautsaimniecības attīstībai, ir mainījusies bibliotēkas pakļautība, tās struktūra un sniegtie pakalpojumi.

1992. gadā Patentu tehniskā bibliotēka, pēc Latvijas Republikas Patentu valdes darbības atjaunošanas, iegūst savu pašreizējo nosaukumu, bet kopš 2005. gada bibliotēka ir valdes struktūrvienība. Patentu tehniskās bibliotēkas mērķis ir informatīvi nodrošināt rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un atbalstīt inovatīvās darbības attīstību.

Patentu tehniskās bibliotēkas vērtība ir tās krājums, kura apjoms pašreiz ir 37,4 milj. eksemplāru un kurš pieejams ikvienam lietotājam valstī un ārpus tās. Tas ļāvis Patentu tehniskajai bibliotēkai kļūt par nozīmīgu zinātniskās un tehniskās informācijas apgādes centru un valsts patentu informācijas krātuvi. Bibliotēkas krājuma sastāvs un apjoms, kā arī darbinieku kompetence un mērķtiecība ļauj sniegt sarežģītus informācijas pakalpojumus, t.sk. patentu informācijas, preču zīmju un dizainparaugu meklējumus.
Patentu tehniskā bibliotēka – viens no 320 Eiropas Patentu organizācijas patentu informācijas centriem, bet Latvijā vienīgā bibliotēka, kas lasītājus konsultē patentu informācijas meklēšanā un patentu informācijas datubāzu lietošanā, veic sistemātiskos, tematiskos un personu patentu informācijas meklējumus, kā arī patentu tiesību literatūras un informācijas meklējumus, sniedz informāciju par izmaiņām rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijā, par preču zīmēm un par dizainparaugiem.

Patentu tehniskā bibliotēka veic nozīmīgu darbu sabiedrības informēšanā par rūpnieciskā īpašuma objektu tiesību aizsardzību, rīkojot atvērto durvju dienas, lasītāju apmācības, izstādes, konferences un seminārus, katru gadu 26.aprīlī atzīmējot un popularizējot Pasaules Intelektuālā īpašuma dienu.

Patentu tehniskā bibliotēka sniedz iespēju ikvienam radošam izgudrotājam, uzņēmējam, zinātniekam, dizainerim, interesentam iegūt informāciju, kas nepieciešama inovāciju radīšanā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Agnese Buholte
Patentu tehniskās bibliotēkas direktore