Partijas LPP/LC Saeimas deputāte K. Pētersone iesniegusi priekšlikumus likumprojektam "Grozījumi Izglītības likumā" 3. lasījumā par izglītības iestāžu (augstskolu, koledžu un vispārizglītojošo skolu) bibliotēku darbu tiesisko regulējumu.
Pirmajā 3. lasījumu dienā 20. oktobrī pret šiem grozījumiem iestājās Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, deputāti Dz. Ābiķis un J. Pliners, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve.

Priekšlikumus atbalstīja deputāti K. Pētersone, J. Dukšinskis un J. Strazdiņš.

Debates par šiem jautājumiem turpināsies.
 
Priekšlikumu izstrādē piedalījās Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas ieviešanas departamenta Bibliotēku nodaļas vadītājs Jānis Turlajs, vecākā referente Linda Langenfelde; Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta direktore Anna Mauliņa, Mācību centra vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina, Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja Evija Vjatere, juriste Evija Kļaviņa; V/A "Kultūras informācijas sistēmas" direktors Armands Magone, VVBIS projekta vadītājs Aldis Liepa; Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Inita Lūka; Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Silvija Tretjakova.
 
Iesniegtie priekšlikumi:

1. pants. Likumā lietotie termini
7[1]) izglītības iestādes bibliotēka – izglītības iestādes struktūrvienība, kas sniedz informācijas pakalpojumu izglītojamajiem, studējošajiem, pedagogiem un augstskolu akadēmiskajam personālam, ar valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas starpniecību nodrošina piekļuvi Latvijas un ārvalstu iespieddarbiem un elektroniskajiem informācijas resursiem.
 
14. pants. Ministru kabineta kompetence izglītībā
20[1]) Nosaka kārtību, kādā izglītības iestāžu bibliotēkas nodrošina informācijas pakalpojumu izglītojamajiem, studējošajiem, pedagogiem un augstskolu akadēmiskajam personālam, piekļuvi Latvijas un ārvalstu atmiņas institūciju (bibliotēku, arhīvu un muzeju) dokumentiem, iespieddarbiem, elektroniskajiem informācijas resursiem un informācijas sistēmām.
 
15. pants. Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence izglītībā
12[1]) Izstrādā izglītības iestāžu bibliotēku politiku atbilstoši Latvijas politikas plānošanas dokumentiem un starptautiskajiem standartiem un koordinē to darbību.
 
17. pants. Pašvaldību kompetence izglītībā
23) Piedalās tās pakļautībā esošo izglītības iestāžu bibliotēku nodrošināšanā ar mācību, metodisko, uzziņu, nozaru literatūru un elektroniskajiem izdevumiem.
24) Nodrošina izglītības iestāžu bibliotēku darbību valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā.
 
55. pants. Izglītojamā tiesības
3[1]) Izmantot izglītības iestādes bibliotēkas informācijas pakalpojumu, valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas bezmaksas iespējas, piekļuvi citu Latvijas un ārvalstu atmiņas institūciju dokumentiem, iespieddarbiem, elektroniskajiem informācijas resursiem un informācijas sistēmām.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dženija Dzirkale-Maļavkina
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta
Mācību centra vadītāja
Tālr.: 67969129
www.lnb.lv