Ministru kabineta komitejā pirmdien, 12. oktobrī, tika izskatīti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātie grozījumi vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumos.
Noteikumi paredz, ka vietējas nozīmes bibliotēkas nodrošina pašvaldības bibliotēku ar atbilstošu izdevumu krājumu - ar nepieciešamo ikgadējo jaunieguvumu, pasūtāmo avīžu un žurnālu, audiovizuālo un elektronisko izdevumu skaitu, bibliotēkas informācijas un uzziņu darbam nepieciešamo enciklopēdiju, rokasgrāmatu, vārdnīcu un citu uzziņu un bibliogrāfisko izdevumu skaitu.
 
Tāpat vietējas nozīmes bibliotēkām nodrošina pašvaldības bibliotēkai sadarbības iespējas un komunikāciju ar citām bibliotēkām un iestādēm vienotā bibliotēku informācijas tīklā administratīvās teritorijas robežās un ārpus tās, pieeju pasta, telefona, telefaksa, elektroniskā pasta, tīkla "Internet" sakariem, administratīvajā teritorijā un ārpus tās pieejamām publiskajām datu bāzēm.
 
Lai pašvaldības spētu samērot pašvaldību rīcībā esošos finanšu līdzekļus ar tiesību aktos pašvaldībām noteiktajām funkcijām, izstrādātie grozījumi paredz, ka pašvaldību bibliotēkas vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumus līdz 2012. gada 31. decembrim piemēro atbilstoši pašvaldību budžetos paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Dišlere
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67770388, 26111123