Līdz 12. septembrim turpinās uzņemšana Latvijas Kultūras koledžas nepilna laika studiju programmā: Bibliotēkzinātne un informācija – bibliotēku informācijas speciālists ar specializāciju pēc izvēles: Bibliotēku informācijas speciālists vai Izglītības iestādes bibliotekārs.

Pieteikties nepilna laika studijām var Latvijas Kultūras koledžā (Bruņinieku iela 57, Rīga) līdz 12. septembrim katru darba dienu no 10.00 līdz 17.00 Studiju daļā. 

 

Bibliotēkzinātne un informācija


Specializācijas nosaukums: Bibliotēku informācijas speciālists ar specializāciju bibliotēku informācijas speciālists; izglītības iestādes bibliotekārs

 

Nodaļas vadītāja: Gita Komarova

 

Programmas mērķis: Sagatavot mūsdienīgi izglītotus, profesionālus, kompetentus un konkurētspējīgus bibliotēku un informācijas speciālistus darbam valsts un pašvaldības iestādēs, privātajās institūcijās, nevalstiskajās organizācijās

 

Specializācijas mērķis: Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm

 

Studiju līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

 

Piešķiramā kvalifikācija: Bibliotēku informācijas speciālists ar specializāciju bibliotēku informācijas speciālists

 

Studiju veids: N (nepilna laika studijas) – katra otrā piektdiena un sestdiena

 

Studiju programmas ilgums: 5 semestri (2,5 gadi)

 

Studiju programmas akreditācijas termiņš: 31.12.2016 

 

Studiju maksa: Ls 720 / par studiju gadu

 

Budžeta vietas: Nav

 

Studiju darba organizācijas formas:

  • Studiju programmas īstenošana notiek radoši, izmantojot dažādas metodes – lekcijas, patstāvīgo darbu, darbu grupās, praktiskās nodarbības, seminārus, lietišķās spēles. Studentu zināšanas vērtē nodarbībās un studiju kursa noslēguma pārbaudījumos (ieskaites, eksāmeni). 
  • Studiju laikā – trīs Darba prakses un diplompraskse bibliotēkās. 
  • Studiju laikā jāizstrādā un jāaizstāv kursa darbs specialitātē. 
  • Studijas beidzot – kvalifikācijas darbs – studenta patstāvīgi izstrādāts bibliogrāfiskais rādītājs. 
  • Koledžas bibliotēkzinātnes un informācijas studiju programmas studentiem ir iespējas ERASMUS mobilitātes ietvaros apgūt daļu studiju programmas Šauļu Valsts koledžā

 

Pēc studiju programmas beigšanas: Strādāt: Valsts un pašvaldības bibliotēkās, ar informācijas darbu saistītās privātajās institūcijās un nevalstiskajās organizācijās

 

Vadošie programmas mācībspēki: Iveta Gudakovska, Dr.paed Ilze Pētersone, Mg. prof. inform. biblz. Aldona Volkova, Mg. sci. soc. Gita Komarova, Mg. sci. soc. Ineta Kaļķe, Mg. sci. soc. Zinta Geršmane, Inta Sallinene u.c.

 

Kontaktinformācija:

Latvijas Kultūras akadēmijas

Latvijas Kultūras koledžas Studiju daļa

E-pasts: studinfo@lkk.gov.lv 

Tālrunis: 67846237

https://twitter.com/lkkstudinfo

Bruņinieku iela 57, 14. kabinets

Bibliotēkas nodaļas vadītāja Gita.Komarova@lkk.gov.lv

Programmas daļas:

  • "A" daļa – 20 KP (vispārizglītojošie studiju kursi)   25%
  • "B" daļa – 23 KP (specialitātes jeb nozares studiju kursi)  29%
  • "C" daļa – 13 KP (izvēles jeb specializācijas studiju kursi) 26% tai skaitā 

 

Valsts pārbaudījumi – 8 KP

Studiju programmas noslēgumā jākārto kvalifikācijas eksāmeni:

  • kvalifikācijas eksāmens (teorija)
  • kvalifikācijas darbs 

Prakse – 16 KP (nodrošina studiju kursu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību)

 

Kopā 80 KP


Sīkāka informācija LKA LKK vietnē www.kulturaskoledza.lv

Ziņu sagatavoja:
Gita Komarova
Latvijas Kultūras koledžas
Bibliotēkas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67846243; 26754623
www.kulturaskoledza.lv

Tagi: Izglītība, Bibliotēkzinātne un informācija, Bibliotekārā izglītība