Kultūras ministrija kā vadošā iestāde izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases konkursu Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas šādās aktivitātēs:

1) 1a. aktivitāte "Izglītības vai adaptācijas programmu attīstība un īstenošana ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu trešo valstu pilsoņu integrāciju, t.sk., programmas īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām":


Mērķis: Kvalitatīvu trešo valstu valstspiederīgo adaptācijas programmu (valodas kursu, kultūrorientācijas kursu, atbalsta pasākumu mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām) izstrāde un organizēšana, lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un iesaisti uzņemošajā sabiedrībā, kā arī nostiprinātu integrācijas pasākumu spēju sasniegt mazaizsargātas trešo valstu valstspiederīgo grupas - sievietes, bērnus, gados vecus cilvēkus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām vai personas ar zemu izglītības līmeni.

 

Finansējums: Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir LVL 743 525,21, ko veido fonda finansējums LVL 557 643,91 un valsts budžeta finansējums LVL 185 881,30. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem fonda projekta iesnieguma finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

 

1.a aktivitātē pieejamais finansējums viena projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir ne mazāk kā LVL 14 056 un ne vairāk kā LVL 120 000.

 

2)  2. aktivitāte "Administratīvās kapacitātes stiprināšana valsts aģentūrām, kuras nodrošina pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem":

 

Mērķis: stiprināt spēju koordinēt, īstenot, uzraudzīt un novērtēt trešo valstu valstspiederīgo integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī stiprināt iesaistīto speciālistu daudzveidības pārzināšanas un starpkultūru dialoga prasmes.

 

Finansējums: 2.aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir LVL 103 032,15, ko veido fonda finansējums LVL 77 274,11 un valsts budžeta finansējums LVL 25 758,04. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem fonda projekta iesnieguma finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus. 

 

2.aktivitātē pieejamais finansējums viena projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir ne mazāk kā LVL 14 056 un ne vairāk kā LVL 103 032,15.

 

Konkursa sludinājums un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie materiāli


Projektu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt valsts iestādes un publisko tiesību juridiskās personas, biedrības un nodibinājumi, augstskolas un starptautiskās organizācijas. Projektu iesniegumus jāiesniedz Kultūras ministrijā kā vadošajai iestādei personiski līdz 2012. gada 31. augustam, plkst.17.00 vai pa pastu (pasta zīmogs 2012. gada 31. augusts).

 

Nepieciešamības gadījumā, lai iegūtu papildu informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu, lūdzam kontaktēties ar Kultūras ministrijas ES fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas referentu Gati Preimani pa tālruni 67330314 vai sūtot jautājumus uz e-pasta adresi: gatis.preimanis@km.gov.lv.

Tagi: Projektu konkursi