Latvijas Kultūras akadēmija piedāvā jaunas maģistra studiju programmas.

Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Mākslas" apakšprogramma

 

Kultūras menedžments un radošās industrijas

 

Pilna laika studijas

 

Apakšprogrammas mērķis ir radīt jaunu kultūras un radošo industriju paaudzi, kam piemīt padziļināta kultūras lomas izpratne un spēja efektīvi un radoši darboties ekonomiskās krīzes apstākļos. Tiek attīstīta izpratne par kultūras sektora un radošo industriju pārvaldību, radošo industriju attīstību un radošo uzņēmumu vadību, mākslas organizāciju darbības specifiku, kultūras finansēšanas mehānismiem un tiesisko pamatojumu, inovāciju un radošuma lomu dažādās tautsaimniecības nozarēs. Programma nodrošina gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskas iemaņas, lai programmas beidzēji būtu spējīgi darboties dažādās kultūras un radošo industriju nozarēs, gan vietējā, gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā - vadot organizācijas, uzņēmumus, realizējot projektus, mūsdienīgiem paņēmieniem veicinot kultūras pieejamību un sekmējot kultūras funkciju novērtēšanu sabiedrībā.

 

Apakšprogramma ietver lekciju kursus, kas nepieciešami profesionālu menedžmenta iemaņu attīstīšanai, piemēram, kultūras menedžmenta teorijas; kultūras un radošo industriju politika; kultūras mārketings; sabiedriskās attiecības; jaunie mediji; kultūras, pieredzes, uzmanības un radošās ekonomikas attīstības tendences; kultūras projektu vadība; tiesības, radošā uzņēmējdarbība u.c. Programmā iekļauti arī lekciju kursi, kas aplūko menedžmenta specifiku dažādās kultūras un radošo industriju nozarēs - muzeju menedžments, teātra menedžments, mūzikas menedžments, kino producēšana u.c. Programmas ietvaros tiek piedāvāti arī humanitāro zinātņu teorētiskie kursi, piemēram, interdisciplinārisma teorija, postmodernisms, kultūras antropoloģija, kas nodrošina programmas akadēmisko pamatu un sagatavo studentus maģistra darba izstrādei. Programmā ietvertas arī divas obligātās producēšanas prakses, kas rada iespēju pārbaudīt teorētisko zināšanu pielietojamību pastāvošajā kultūrpolitiskajā kontekstā.

 

LKA studentiem ir iespēja vienu semestri studēt kādā no ārvalstu sadarbības augstskolām ERASMUS programmas ietvaros, kā arī izmantot ERASMUS vai Leonardo da Vinči piedāvātās prakses iespējas un strādāt izvēlētā Eiropas uzņēmumā.

 

Studiju ilgums - 2 gadi (4 semestri)

 

Iegūstamais grāds - Humanitāro zinātņu maģistra mākslās akadēmiskais grāds

 

2012./2013.akadēmiskajā gadā šajā apakšprogrammā tiks uzņemti studenti par valsts budžeta līdzekļiem un maksas studenti (orientējošā studiju maksa 1200 LVL gadā).

 

Apakšprogrammas "Kultūras menedžments un radošās industrijas" studiju kursi:

 • Kultūras menedžments
 • Radošo industriju teorija un politika
 • Kultūrpolitika
 • Radošo industriju aktuālās attīstības tendences
 • Kultūras socioloģija
 • Komunikāciju teorija
 • Ekonomika un uzņēmējdarbība
 • Mūsdienu menedžmenta teorijas
 • Disciplināru, interdisciplināru, transdisciplināru pētījumu metodoloģija kultūras zinātnēs
 • Modernitāte un modernisms
 • Postmodernitāte un postmodernisms
 • Mūsdienu mākslas kritiskās teorijas
 • Akadēmiskā rakstīšana
 • Specialitātes diskurss svešvalodā Kultūras mārketings
 • Kultūras projektu menedžments
 • Mūzikas industrija un menedžments
 • Teātra menedžments
 • Kino producēšana
 • Dizaina menedžments
 • Muzeju menedžments un kultūras mantojums
 • Mārketinga pētījumi
 • Sabiedriskās attiecības
 • Jaunie mediji kultūras organizāciju komunikācijā
 • Radošā pieredzes, uzmanības un kultūras ekonomika
 • Radošās uzņēmējdarbības attīstības tendences
 • Tiesības un autortiesības
 • ES fondu finansējuma piesaiste un tiesiskais ietvars
 • Producēšanas prakse

 

Pieteikšanās studijām 2012.gada 11.-14. un 16.-17.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 Latvijas Kultūras akadēmijā (Rīgā, Ludzas ielā 24).

 

Iestājpārbaudījumi

1) tests angļu (vai vācu, vai franču) valodas zināšanu pārbaudei

(LKA humanitāro zinātņu bakalauri mākslās var nekārtot šo pārbaudījumu, bet reģistrēt bakalaura studiju svešvalodas gala pārbaudījuma rezultātu);

2) tests zināšanu pārbaudei kultūras teorijā un vēsturē

(LKA humanitāro zinātņu bakalauri mākslās var nekārtot šo pārbaudījumu, bet reģistrēt bakalaura studiju A un B daļas kursu vidējo atzīmi un bakalaura darba vērtējumu);

3) pārrunas.

 

Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Mākslas" apakšprogramma

 

Muzeju un kultūras mantojuma studijas

 

Pilna laika studijas

 

Apakšprogramma sniedz mūsdienīgas zināšanas par kultūras mantojuma teorētiskajiem aspektiem, muzealizācijas procesu un kultūras mantojuma apzināšanas, izpētes un saglabāšanas teorētisko pamatojumu, nodrošinot kompleksu izpratni par kultūras organizāciju un to skaitā muzeju darba specifiku.

Studijas piedāvā teorētiskās zināšanas, saistot tās ar praktiskiem uzdevumiem, kas tiek risināti gan dažādu profilu organizācijās Latvijā: kultūras mantojuma centros, muzejos, gan Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienībās - E.Smiļģa Teātra muzejā un Rīgas Kino muzejā. Studijas ir piemērotas gan kultūras mantojuma centru un muzeju darbiniekiem, gan ar nozari nesaistītiem bakalauriem, kuri savu nākotni ir iecerējuši veltīt kultūras mantojuma pētniecībai un saglabāšanai.

 

Muzeju un kultūras mantojuma studiju kursu saturu studenti apgūst klausoties lekcijas un piedaloties semināros, piedaloties praktiskajās nodarbībās kultūras organizācijās, muzeju krātuvēs un ekspozīcijās, kā arī studiju braucienos Latvijā un ārvalstīs. Kursu pasniegšanā ir iesaistīti vadošie Latvijas kultūras speciālisti, kā arī tiek pieaicināti atsevišķi lektori no ārvalstīm.

 

Apakšprogrammas vadītāja - docente, Mg.art. Astrīda Rogule

 

LKA studentiem ir iespēja vienu semestri studēt kādā no ārvalstu sadarbības augstskolām ERASMUS programmas ietvaros, kā arī izmantot ERASMUS vai Leonardo da Vinči piedāvātās prakses iespējas un strādāt izvēlētā Eiropas uzņēmumā.

 

Studiju ilgums - 2 gadi (4 semestri)

 

Iegūstamais grāds - Humanitāro zinātņu maģistra mākslās akadēmiskais grāds

 

2012./2013.akadēmiskajā gadā šajā apakšprogrammā tiks uzņemti studenti par valsts budžeta līdzekļiem un maksas studenti (orientējošā studiju maksa 1200 LVL gadā).

 

Apakšprogrammas "Muzeju un kultūras mantojuma studijas" studiju kursi:

 • Kultūras mantojuma saglabāšana, pārvalde un komunikācija
 • Kultūras mantojuma digitalizācija
 • Muzeju darba organizācija
 • Materiālā kultūra
 • Nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās
 • Pieminekļu aizsardzība, teorija un vēsture
 • Vēstures avotu pētniecība un interpretācija
 • Kultūras menedžments un mārketings
 • Kultūrpolitika
 • Kultūras socioloģija
 • Kultūras projektu menedžments
 • Radošā pieredzes, uzmanības un kultūras ekonomika Kultūras antropoloģija
 • Kultūras semiotika
 • Tiesības un autortiesības
 • 20./21.gs. mūzika
 • 20./21.gs. kino
 • Laikmetīgā māksla
 • Disciplināru, interdisciplināru, transdisciplināru pētījumu metodoloģija kultūras zinātnēs
 • Modernitāte un modernisms
 • Postmodernitāte un postmodernisms
 • Mūsdienu mākslas kritiskās teorijas
 • Akadēmiskā rakstīšana
 • Specialitātes diskurss svešvalodā
 • Prakse

 

Pieteikšanās studijām 2012.gada 11.-14. un 16.-17.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 Latvijas Kultūras akadēmijā (Rīgā, Ludzas ielā 24).

 

Iestājpārbaudījumi

1) tests angļu (vai vācu, vai franču) valodas zināšanu pārbaudei

(LKA humanitāro zinātņu bakalauri mākslās var nekārtot šo pārbaudījumu, bet reģistrēt bakalaura studiju svešvalodas gala pārbaudījuma rezultātu);

2) tests zināšanu pārbaudei kultūras teorijā un vēsturē

(LKA humanitāro zinātņu bakalauri mākslās var nekārtot šo pārbaudījumu, bet reģistrēt bakalaura studiju A un B daļas kursu vidējo atzīmi un bakalaura darba vērtējumu);

3) pārrunas.

 

Papildu informācija:

Latvijas Kultūras akadēmija

Ludzas iela 24, Rīga, LV1003

Tālr.:67140175

Fakss: 67141012

E-pasts: admin@lka.edu.lv

Mājas lapa: www.lka.edu.lv

 

Studiju informācija:

Studiju informācijas un komunikāciju centrs

Tālr.: 67114807

info@lka.edu.lv

Ziņu sagatavoja:
Ginta Tropa
Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā kultūras padomniece

Tagi: Izglītība, Latvijas Kultūras akadēmija