Turpinot pārskatīt pašvaldībām deleģēto funkciju apjomu atbilstoši pieejamajam finansējumam, un lai nodrošinātu likumprojekta "Par pašvaldību darbību no 2009. gada līdz 2012. gadam" piemērošanu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) ir izstrādājusi grozījumus vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumos.
Grozījumi paredz, ka pašvaldības līdz 2012. gada 31. decembrim nodrošina pašvaldības bibliotēkas ar atbilstošu izdevumu krājumu, kā arī nodrošina bibliotēkai sadarbības iespējas un komunikāciju ar citām bibliotēkām un iestādēm vienotā bibliotēku informācijas tīklā atbilstoši pašvaldību budžetos paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
 
Izstrādāto grozījumu mērķis ir samērot pašvaldību rīcībā esošos finanšu līdzekļus ar tiesību aktos pašvaldībām noteiktajām funkcijām, uzdevumiem un pienākumiem.
 
Grozījumi vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumos tika izskatīti un atbalstīti Ministru kabineta komitejā pirmdien, 14. septembrī.
 
Sākotnēji, lai paplašinātu pašvaldību tiesības tām būtiskus kompetencē esošus jautājumus izlemt uz vietas, tādejādi radot arī iespējas ierobežoto budžetu apstākļos lemt par finanšu līdzekļu ieguldīšanu jautājumos, kur tas visvairāk ir nepieciešams, tika izstrādāti grozījumi Bibliotēku likumā, tomēr atkārtoti izvērtējot likuma grozījumu nepieciešamību un lietderību, RAPLM kopīgi ar Kultūras ministriju secināja, ka lietderīgāk ir veikt grozījumus nevis Bibliotēku likumā, bet vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumos.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Justīne Plūmiņa
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67770397, 29490910