Rīga, 7. sept., LETA. Ministru kabineta komiteja šodien akceptēja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) izstrādātos grozījumus tiesiskajā regulējumā, kuri nepieciešami likuma "Par pašvaldību darbību no 2009. gada līdz 2012. gadam" īstenošanai.
Kā aģentūru LETA informēja RAPLM Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece Ilze Dišlere, šādi grozījumi nepieciešami, lai pašvaldības spētu koncentrēties uz būtiskākajām prioritātēm, sniedzot atbalstu iedzīvotājiem ierobežota finansējuma apstākļos.
 
RAPLM piedāvā veikt grozījumus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nosakot, ka katrai pašvaldībai, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, jāizveido pašvaldības iestāde vai pašvaldības iestādes struktūrvienība - sociālais dienests. Šobrīd likums paredz, ka katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem.
 
Dzīvnieku aizsardzības likums noteic, ka vietējām pašvaldībām jāizveido un jāuztur dzīvnieku patversmes, jāizķer, jāizmitina un jāaprūpē klaiņojoši un konfiscēti mājas dzīvnieki, kā arī jāizmitina un jāaprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuši savvaļas dzīvnieki vai arī jāslēdz līgums ar fizisku vai juridisku personu par šādu dzīvnieku izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi, kā arī citus pienākumus dzīvnieku aprūpes jomā.
 
Ministrijas izstrādātie grozījumi paredz pašvaldībām nepiemērot dzīvnieku aizsardzības likumu, ja pašvaldības likumā "Par pašvaldību darbību no 2009.-2012. gadam" noteikušas kārtību saistošajos noteikumos, kādā pašvaldība ar tās rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem izveido un uztur dzīvnieku patversmes, izķer un likvidē klaiņojošus dzīvniekus.
 
Grozījumi likumā par dzīvojamo telpu īri paredz izīrētājam tiesības pieprasīt no īrnieka izdevumu atlīdzību, kas tam radušies saistībā ar tiesas sprieduma izpildes atlikšanu un īrnieka uzturēšanos attiecīgajā dzīvojamā telpā, izņemot gadījumu, kad izīrētājs ir pašvaldība vai valsts. Ja īrnieks apzināti neveic likumā paredzētās darbības palīdzības saņemšanai pašvaldībā vai nepamatoti novilcina palīdzības sniegšanas procesu, tiesas spriedums nododams izpildei.
 
Savukārt grozījumi likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām paredz, ka sociālā dzīvokļa īres maksai, ko nosaka pašvaldība, jābūt zemākai par īres maksu, kas noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvokļiem.
 
RAPLM tāpat piedāvā svītrot no Latvijas Sodu izpildes kodeksa kārtību, kas paredz novada vai republikas pilsētas domei nodrošināt personas, kuras atbrīvotas no soda izciešanas vietām, ar dzīvojamo platību, ja tas nepieciešams.
 
Uz nedēļu tika atlikti grozījumi Bibliotēku likumā, jo grozījumiem nepieciešams saskaņojums. Sagatavotie grozījumi bibliotēku likumā turpmāk neparedz noteikt pašvaldību bibliotēku darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatus, kuru ieņemšanai nepieciešama noteikta akadēmiskā vai profesionālā izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā, atkarībā no bibliotēkas struktūras, darba apjoma un uzdevumiem, ja ir izdoti attiecīgi pašvaldību saistošie noteikumi.
 
Saistošajos noteikumos jāparedz kārtība, kādā pašvaldība ar tās rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem nodrošina savas pašvaldības administratīvajā teritorijā bibliotekāro pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
 
Izstrādātie grozījumi likumos vēl jāizskata Ministru kabinetā un par tiem jālemj Saeimai.
 
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA