Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un biblotēku studiju nodaļa aicina pieteikties studijām bakalaura studiju programmā "Bibliotēkzinātne un informācija".
Jau 18. gadsimtā angļu rakstnieks, kritiķis un leksikogrāfs Semjuels Džonsons (Samuel Johnson, (1709-1784)) ir rakstījis, ka cilvēka dzīvē ir būtiskas divu veidu zināšanas: zināšanas kādā nozarē un zināšanas, kur atrast informāciju par to. Mūsu dzīvē, kurā ir tik daudz dažādu informācijas pārraides un ieguves līdzekļu un tik daudz informācijas avotu, nepieciešamība pēc zināšanām, kā atrast vajadzīgo un noderīgo informācijas avotu, tikai pieaug. Tāpēc arī pieaug nepieciešamība pēc speciālistiem, kas spētu pārvaldīt informāciju: prastu to meklēt un atrast, atlasīt un organizēt, apmācīt citus par informācijas ieguves iespējām un kas būtu gatavi nepārtraukti mācīties un apgūt jauno.
 
Bakalaura studiju programma "Bibliotēkzinātne un informācija" ir vienīgā akadēmiskā studiju programma Latvijā, kas piedāvā apgūt zināšanas par:
 • informācijas avotiem, to attīstības vēsturi un lomu mūsdienu sabiedrībā,
 • kritērijiem, pēc kuriem novērtēt informācijas avotus, 
 • metodēm un līdzekļiem, ar kuriem organizēt informāciju datubāzēs, tradicionālajās un digitālajās bibliotēkās u.c. institūcijās,
 • rīkiem un paņēmieniem, ar kuriem meklēt informāciju dažādās informācijas sistēmās,
 • informācijas vajadzībām un pakalpojumiem un produktiem, ar kuriem šīs vajadzības apmierināt.
Programmas direktore: Baiba Holma, docente, Dr.Philol.

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs bibliotēkzinātnē un informācijā.

Programma akreditēta līdz: 31.12.2010.

Studiju ilgums: 6 semestri (3 gadi) pilna laika klātienē.

Iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība.
 

Prasības uzņemšanai
 • Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada, konkursa vērtējumu nosaka pēc centralizētā eksāmena (turpmāk CE) vērtējumiem latviešu valodā un literatūrā, kā arī CE angļu valodā vai CE franču valodā vai CE vācu valodā;
 • Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4 ballēm) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm, konkursa vērtējumu nosaka pēc vērtējumiem latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā, kā arī vidējās izglītības dokumenta visu mācību priekšmetu gada vidējās atzīmes.
Bez konkursa: 2008. un 2009. gadā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes rīkotā skolēnu zinātnisko darbu konkursa bibliotēkzinātnē un informācijā 1. vietas ieguvēji.
 
Papildus punktus saņem: 2008. un 2009. gadā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes rīkotā skolēnu zinātnisko darbu konkursa bibliotēkzinātnē un informācijā 2. vietas ieguvēji saņem 200 punktus, 3. vietas ieguvēji saņem 100 punktus. Konkursā tiek summēti CE rezultāti vai vidējās izglītības dokumenta atzīmju rezultāti un skolēnu zinātnisko darbu konkursā un/vai radošajā konkursā iegūtie punkti.
 
Studiju vietu skaits: 25 vietas par valsts budžeta finansējumu un 30 vietas par personīgo finansējumu.
 
Budžeta vietu skaits 2009./2010.gadā: 25 vietas.
 
 
Studiju programmas mērķis

Studiju programmas mērķis ir dot iespēju apgūt vispusīgu akadēmisko izglītību bibliotēkzinātnē, informācijas zinātnē, bibliogrāfijā un grāmatzinātnē, kā arī sniegt ieskatu citās sociālajās zinātnēs, dabaszinātnēs un lietišķajās zinātnēs, un veicināt praktisku iemaņu veidošanos informācijas produktu un informācijas pakalpojumu sagatavošanā un piedāvāšanā sabiedrībai.

Kādas prasmes un iemaņas studiju programma veido studentos

Studiju programmas apguves rezultātā studenti iegūst prasmes, kas palīdz:
 • pārzināt dažādus informācijas avotus un novērtēt to kvalitāti,
 • veikt efektīvāku informācijas meklēšanu gan datubāzēs, gan tīmeklī, gan citos avotos, izvēloties optimālāko meklēšanas ceļu;
 • izveidot datubāzes un strukturēt tajās datus par informācijas avotiem, lai tos varētu meklēt un izgūt;
 • izveidot tīmekļa vietnes un strukturēt tajās informāciju;
 • uzturēt un pārvaldīt bibliotēku (tai skaitā – digitālo bibliotēku), informācijas centru u.c. institūciju informācijas avotu krājumus;
 • izprast cilvēku informācijas vajadzību veidošanos un piedāvāt atbilstošākos vajadzību apmierināšanas ceļus;
 • veikt pētījumus par informācijas pārvaldības rīku izstrādi, lietošanu, uzlabošanu, dažādu grupu informācijas lietotāju informācijas meklēšanas uzvedību.
Studiju programmas saturs

Studiju programmas saturu veido kursi, kas iedalīti trīs daļās:
 • A daļā (obligātā daļa). Tā ietver kursus nozarē (piem., Ievads informācijas zinātnē, Ievads bibliogrāfijas zinātnē, Informācijas pakalpojumi, Informācijas sistēmas, Latvijas grāmatniecības vēsture pasaules kultūras kontekstā u.c.) un vispārējos un sociālo zinātņu kursus (piem., Kultūras teorija un vēsture, Vide un ilgtspējīga attīstība, Profesionālā svešvaloda u.c.).
 • B daļā (obligātā izvēles daļa). Tā ietver nozares kursus par informāciju un sabiedrību (piem., Informācijas dienesti un centri, Starptautiskā sadarbība informacionālā darba jomā, Bibliotēku pārvaldība, Sabiedriskās attiecības, Projektu pārvaldība u.c.), par informācijas avotiem (piem., Informācijas avoti sociālajās, humanitārajās, dabas un lietišķajās zinātnēs), par informācijas organizēšanu un izguvi (piem., Digitālās bibliotēkas, Datubāžu veidošanas pamati, Elektroniskā informācijas meklēšana), par informācijas izplatīšanu (piem., Elektroniskā izdevējdarbība, WWW lapu veidošanas pamati u.c.) un citus sociālo zinātņu kursus (piem., Publiskā uzstāšanās, Saskarsmes psiholoģija, Ekonomikas teorijas pamati u.c.).
 • C daļā. Tā ir kursu daļa, kurus students pats izvēlas no LU piedāvātajiem kursiem noteiktajā kredītpunktu apjomā.
Prakses

Programmas apguves laikā ir iespēja izvēlēties divas prakses. Pirmās prakses („Akadēmiskā prakse I” - trīs nedēļas 2.kursa beigās) mērķis ir veicināt informācijas apstrādes prasmju apguvi, otrās prakses („Akadēmiskā prakse II” - četras nedēļas 3.kursa vidū) mērķis ir pilnveidot praktiskās iemaņas informācijas  pakalpojumu sniegšanā (informācijas lietotāju apkalpošanā u.c).

Darba iespējas

Absolventi var strādāt par informācijas speciālistiem bibliotēkās un informācijas centros, valsts un komercstruktūrās, kurās tiek veikta informācijas meklēšana, atlase organizēšana un izplatīšana. Darba uzdevumi ir saistīti gan ar klientu un informācijas lietotāju apkalpošanu, gan informācijas sistēmu veidošanu un uzturēšanu.

Studiju iespējas pēc studiju programmas absolvēšanas

Bakalaura programmas absolventi var turpināt studijas bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmā un pēc tam - komunikācijas zinātnes doktora studiju programmā, kā arī citu nozaru maģistra studiju programmās. Vairāki absolventi ir turpinājuši studijas arī radniecīgajās ārvalstu augstskolās (piem., Lofboro Universitātes Informācijas zinātnes nodaļā Lielbritānijā u.c.)
 
Studiju programmas direktore: Baiba Holma, docente, Dr.Philol., e-pasts: baiba.holma@lu.lv, telpas numurs: 411.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Baiba Holma
LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja