Piektdien, 9. septembrī, plkst. 14.00, Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas lasītavā notiks izstādes "Starpzinātņu mijattiecības mācību procesā: emeritētās profesores Rasmas Garlejas jubilejas izstāde" atklāšana.

Izstāde veidota par godu LU emeritētās profesores Dr. hab. paed., Dr.oec. Rasmas Garlejas dzimšanas dienai.


Rasma Garleja (dzim. Kalniņa) dzimusi 1936. gada 9. septembrī Ziemeļvidzemē, Rūjienas rajona "Sēļu" mājās. 1955. gadā ar izcilību pabeigusi Rūjienas vidusskolu. 1968. gadā pēc Maskavas Tautsaimniecības institūta Ekonomikas fakultātes absolvēšanas ieguvusi augstākās izglītības diplomu ekonomikā. 1973. gadā beigusi studijas aspirantūrā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā.


1975. gadā pēc LU Finanšu un tirdzniecības fakultātes uzaicinājuma Rasma Garleja sākusi pedagoģisko darbu Komerczinātņu programmā. Paralēli pedagoģiskajam darbam turpinājusi arī zinātnisko pētniecību un studējusi doktorantūrā LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. Viņa par sava doktora darba izpētes tēmu izvēlējās studiju satura, formu un metožu pilnveidošanas iespējas. 1989. gadā doktora disertācija tika aizstāvēta un 1991. gadā R. Garlejai piešķirts pedagoģijas doktora zinātniskais grāds. 1993. gadā Rasma Garleja ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu, 1996. gadā viņai izsniegts LU profesora diploms. Apliecinājums R. Garlejas augsti intelektuālajai personībai ir 1997. gadā izsniegtais Valsts profesora diploms un 2002. gadā piešķirtais LU emeritētā profesora diploms.


Pēc studijām doktorantūrā Rasma Garleja turpināja strādāt LU Ekonomikas un vadības fakultātē. Zinātniskās pētniecības rezultāti un iegūtā profesionālā pieredze tika pielietota pedagoģiskajā procesā, lasot lekcijas, vadot seminārus un praktiskās nodarbības studiju kursos, kuros integrējās ekonomikas, uzvedības teorijas un psiholoģijas zinātnes: sociālā psiholoģija, ekonomiskā un vadībzinība, organizācijas psiholoģija, ekonomikas psiholoģija, biznesa praktiskā psiholoģija, personības socializācija un kompetence.


Veidojot studiju kursu saturu, profesore lielu uzmanību veltījusi problēmām, kas saistītas ar sociāli-ekonomiskām pārmaiņām un psiholoģiskām barjerām uzvedības attieksmē. Viņa sistemātiski veikusi pētījumus kopā ar studentiem, vadījusi doktoru, maģistru un bakalauru darbus par tematiem, kas saistīti ar psiholoģijas zināšanu un teorijas praktisku izmantojumu kvalitatīvā analīzē, personības un cilvēku uzvedības pētīšanu un kognitīvo novērtēšanu psiholoģiju saskarsmē, komunikācijā, reklāmā, darbības motivācijā, adaptāciju vidē.


Lai nodrošinātu studentiem profesionālu veiksmi un sekmes darba tirgū, profesore īpašu uzmanību veltījusi kognitīvo iemaņu veidošanai. Viņas zinātniskie pētījumi uzvedības, kognitīvās un komunikatīvās darbības aspektos izdoti vairākās publikācijās – "Pedagoģijas un sociāli ekonomisko zinātņu saskarsme izglītībā", "Cultural business behaviours", "Garīgās vērtības un garīgās vajadzības", "Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā", "Personības autoportrets tirgus ekonomikas apstākļos" u.c.


Profesore Rasma Garleja aktīvi un radoši līdzdarbojusies arī LU organizācijā un attīstībā. Viņa ilgus gadus ir strādājusi mācību metodiskajā padomē, bijusi Ekonomikas un vadības fakultātes prodekāne, Komerczinību katedras vadītāja, LU Senāta locekle, Pedagoģijas padomes priekšsēdētāja un eksperte, Ekonomikas promocijas padomes eksperte, eksperte Latvijas Zinātņu akadēmijā, Komerczinību studiju programmas direktore.


LU emeritētās profesores Rasmas Garlejas jubilejai veltītajā izstādē būs aplūkojamas viņas zinātniskās publikācijas – monogrāfijas, raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos, konferenču tēzes un kopsavilkumi pedagoģijas un ekonomikas zinātnēs. Izstādes veidošanā izmantoti informācijas resursi no LU Bibliotēkas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un profesores R. Garlejas personīgās bibliotēkas krājumiem.


Izstādes atklāšanas dienā apmeklētājiem būs ekskluzīva iespēja aplūkot arī daļu no profesores Rasmas Garlejas pūču privātkolekcijas, par kuras tapšanu varēs jautāt pašai kolekcijas autorei.


LU emeritētās profesores Rasmas Garlejas jubilejas izstāde būs aplūkojama no 9. septembra līdz 7. oktobrim LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas lasītavā (Aspazijas bulv. 5, 2. stāvā, 203.telpā).

 

Plašāka informācija:
Edīte Mališeva
LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas vadītāja
e-pasts: Edite.Maliseva@lu.lv
tel.: 67034642

Ziņu sagatavoja:
Dace Šturme
Latvijas Universitātes Bibliotēka