Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļa sagatavojusi IFLA normatīvdokumenta "International Standard Bibliographic Description (ISBD): consolidated edition, 2007" tulkojumu latviešu valodā - "ISBD: Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts. Apvienotais izdevums".
Šajā apvienotajā ISBD izdevumā ņemti vērā visi pēdējie ISBD pārstrādājumi, kā arī 2006. gadā recenzētais pārstrādātais Starptautiskais standartizētais monogrāfisko seniespiedumu bibliogrāfiskais apraksts (ISBD(A)).

Jaunais apvienotais ISBD izdevums aizstāj un atceļ iepriekš publicētos ISBD standartus:
  • LVS 195:1999: Bibliografiskais apraksts. Monografiskie izdevumi: BA(M)
  • LVS ISO 215:2006: Dokumentācija. Periodisko izdevumu un citu seriālizdevumu rakstu noformēšana
  • LVS 258:2000: Bibliogrāfiskais apraksts. Monogrāfiskie seniespiedumi (Antikvitātes): BA(A)
  • LVS 259:2001: Bibliogrāfiskais apraksts. Elektroniskie resursi: BA(ER)
  • LVS 260:2000: Bibliogrāfiskais apraksts. Kartogrāfiskie materiāli: BA(KM)
  • LVS 261:2000: Bibliogrāfiskais apraksts. Nošizdevumi: BA(N)
  • LVS 262:2001: Bibliogrāfiskais apraksts. Negrāmatu materiāli: BA(NGM)
  • ISBD(CR): Seriālizdevumu un citu turpinājumresursu starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts (2005)
  • ISBD(G): Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts. Vispārīgie principi (2005)

Jaunais izdevums publicēts tikai elektroniskā formā un pieejams Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā.


Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312796
www.lnb.lv