Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra speciālisti un Latvijas bibliotēku pārstāvji izstrādājuši metodiskus norādījumus "Statistiskā uzskaite: vadlīnijas Latvijas bibliotēkām". 
Vadlīniju mērķis ir skaidrot statistiskās uzskaites nepieciešamību, sniegt lietišķus ieteikumus statistikas gada pārskatu sagatavošanā, veicināt bibliotēkas kvalitātes rādītāju izmantošanu bibliotēkas nozares devuma (pievienotās vērtības) noteikšanai.

Vadlīniju saturā:
  • Normatīvo dokumentu apskats, kas regulē statistikas darbu;
  • Statistikas veidlapas "1-bibliotēka: pārskats par bibliotēkas darbību" aizpildīšanas gaita, nianses, jautājumi un atbildes;
  • Plašs bibliotēkas darba kvalitātes indikatoru apraksts, indikatoru noteikšanas metodes.
"Statistiskā uzskaite: vadlīnijas Latvijas bibliotēkām" pieejamas Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā.
 
Bibliotēku konsultatīvais centrs izsaka pateicību par atsaucību un konsultatīvo atbalstu Jēkabpils Galvenās bibliotēkas grāmatvedei Sarmītei Bārbalei, Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta galvenajai bibliotekārei Aigai Cakulei, Kuldīgas bibliotēkas direktorei Laimai Mirdzai Ostelei un Limbažu Galvenās bibliotēkas Klientu apkalpošanas centra vadītājai Broņislavai Saukai.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Kļaviņa
Darba grupas vadītāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312807
www.lnb.lv