Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko Rakstu (LNB ZR) krājums ir ikgadējs starptautisks un starpdisciplinārs zinātnisks izdevums, kurā ir pārstāvētas visas ar bibliotēku saistītās zinātņu nozares. 2009. gada rakstu krājums ir zīmīgs, jo vienlaikus ir arī LNB jubilejas izdevums, kurā jāatspoguļojas gan visai pētniecības dažādībai (gan pielietojamajai, gan arī praktiskajai), gan arī jāizceļ LNB kā izcilības centrs pētniecībā Latvijā.
LNB ZR redakcija aicina 2009. gada krājumā iesniegt rakstus, kas ir saistīti ar jebkuru no praktiskām vai pielietojamām LNB pārstāvētajām zinātņu nozarēm, tomēr īpaša uzmanība tiek vērsta uz LNB jubilejas gadu, tādējādi kopējie tematiskie atslēgas punkti ir šādi:
 1. LNB vēsture
  It īpaši: Jubilejas gads: tā izaicinājumi
 2. LNB kā būtiska Latvijas kultūridentitātes sastāvdaļa
 3. LNB kā zinātņu centrs: tagadne, pagātne un nākotne
 4. LNB sadarbība un mijiedarbība ar citām atmiņas institūcijām (bibliotēkām, muzejiem un arhīviem)
 5. LNB kā inovāciju centrs:
  1. Digitālais saturs kā izaicinājums jaunajām bibliotēkām:
   • Lietotājorientētas vides atbalsts
   • Bibliotēka kā daļa no daudzkanālu multilingvālas informācijas vides
   • Bibliotēka kā kultūras mantojuma elektronisks repozitārijs
  2. Izglītības un bibliotēkas saskarsmes punkti
  3. Bibliotēka un WEB 2.0
  4. LNB kā valodas un kultūras mijiedarbības centrs; valodas kvantitatīvas un kvalitatīvas analīzes iespējas un priekšrocības LNB resursu un pētniecības kontekstā
  5. LNB kā nacionālas nozīmes zināšanu pārvaldības centrs: praktiskie un teorētiskie izaicinājumi
  6. Enciklopēdiskās zināšanas un to specifika 21. gadsimtā

Aicinām iesniegt rakstus arī par citu nacionālo bibliotēku pieredzi ikvienā no tēmām un apakštēmām. (2.–5.6.).

Raksts iesniedzams kopā ar kopsavilkumu. Raksta apjoms: 5000–6000 vārdu / 37000–45000 rakstu zīmju (ar atstarpēm). Kopsavilkuma apjoms: 150–200 vārdu / līdz 1500 rakstu zīmēm (ar atstarpēm).

Lūdzam pieteikt rakstu, norādot raksta nosaukumu un tēmu / apakštēmu, kā arī pievienojot kopsavilkumu. Rakstu pieteikšana un iesniegšana notiek elektroniski, e-pasta adrese: zr@lnb.lv. Kontaktpersona: Marta Dziļuma (marta.dziluma@lnb.lv).
 • Tēmas / nosaukuma un kopsavilkuma iesniegšanas termiņš: 15. februāris
 • Atbilde par tēmu un kopsavilkumu akceptēšanu: 20. februāris
 • Rakstu un kopsavilkumu iesniegšanas termiņš: 15. marts
 • Atbilde par rakstu akceptēšanu un iespējamajiem labojumiem: 31. marts
 • Labotu rakstu iesniegšana: 15. aprīlis
Izdevumā tiek publicēti raksti latviešu, angļu un vācu valodās, sniedzot kopsavilkumus latviešu (ja teksts ir angļu vai vācu valodā) vai angļu valodā (ja teksts ir latviešu vai vācu valodās).
 
Atsauču un bibliogrāfisko norāžu noformējums un literatūras saraksta atveidojums ir atbilstošs Latvijā pieņemtajiem principiem un LNB ZR norādēm.
 
 
Raksti tiek recenzēti un tādējādi tiek garantēta izdevuma saturiskā kvalitāte.
 
Galvenais redaktors
A. Vilks (Latvija, LNB)
 
Numura redaktors (tematiskais redaktors)
Dr. phil. J. Šķilters (Latvija, LNB, LU)
 
Redkolēģija
I. Auziņa-Smith, MA (Lielbritānija)
Prof. I. Brikše (Latvija, LU)
A. Goldberga (Latvija, LNB)
Dr. D. Glynn (Beļģija, Zviedrija)
Prof. A. Leppik (Igaunija)
Prof. Dr. I. Šuvajevs (Latvija, LU)
Doc. Dr. J. Šķilters (Latvija, LNB, LU)
A. Vasiļjevs, MA (Latvija, SIA Tilde)
 
Ziņu un notikumu nodaļas redaktore
Dr. Jana Dreimane (Latvija, LNB)
 
Atbildīgā sekretāre
M. Dziļuma, MA (Latvija, LNB)
 
Konsultatīvā padome
Prof. Dr. B. Kangere (Latvija)
Prof. Dr. M. Baltiņa (Latvija, VA)
Dr. W. Petersen (Vācija)
A. Svece, MA (Latvija, LU)
A. Žogla, MA (Latvija, LNB)


Informāciju sagatavoja:
Marta Dziļuma
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Pētniecības un attīstības nodaļas darbiniece