Vēl līdz piektdienai, 16. novembrim notiek uzņemšana LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas profesionālo maģistra studiju programmā "Informācija un bibliotēkzinības".
Lai pretendētu uz apmaksātu studiju vietu, iespēja sagatavot projektu. Desmit labāko projektu autoriem divu studiju semestru mācību maksu projekta "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma" ietvaros apmaksā Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas".

Iesniedzot dokumentus:
  1. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz tā kopija.
  2. Latvijas Universitātes absolventiem jāuzrāda izvēlētās programmas apgūšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokuments un tā pielikums (ja tāds pastāv) un jāiesniedz šo dokumentu kopijas.
  3. Citu (ne Latvijas Universitātes) augstākās izglītības iestāžu absolventiem jāuzrāda izvēlētās programmas apgūšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokuments un tā pielikums (ja tāds pastāv). Jāiesniedz minēto dokumentu kopijas, vienlaicīgi uzrādot to oriģinālus, ja tas nepieciešams reflektantu ranžēšanai. Ja nevar uzrādīt oriģinālus, to kopijām jābūt notariāli apliecinātām.
  4. Jāiesniedz dzīves gājuma apraksts (CV).
  5. Jāiesniedz pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas. Kopā ar pieteikuma veidlapu ir jāiesniedz viena fotogrāfija 3x4 cm.
  6. Jāsamaksā reģistrācijas maksa - 10 (desmit) lati par iesniegto pieteikuma veidlapu.

Dokumentu pieņemšana notiek no 12.-17. novembrim LU Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1A, 224. telpā pie maģistra programmu studiju metodiķes Ievas Plaukas.

Iestājpārbaudījums – projekta aizstāvēšana, intervija – 30. novembrī 14:00 LU Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1A, 413. telpā.

Vairāk informācijas – Daina.Pakalna@lu.lv vai www.szf.lu.lv sadaļā "Reflektantiem".


Informāciju sagatavoja:
Inese Salmiņa
Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu fakultātes ārējo sakaru koordinatore
Tālr.: 7089866