Lai vienkāršotu administratīvo procedūru, turpmāk bibliotēkas informāciju, kas nepieciešama atlīdzības par publisko patapinājumu aprēķināšanai, iesniegs, izmantojot vienīgi elektroniskās datubāzes "Latvijas digitālā kultūras karte" tīmekļa vietni www.kulturaskarte.lv.

To paredz 25. janvārī Ministru kabinetā apstiprinātie grozījumi noteikumos par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā un grozījumi noteikumos par kārtību, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu.


Iesniedzot informāciju, bibliotēkas norāda kopējo izlietoto finansējumu krājuma komplektēšanai, tostarp tām piešķirto valsts un pašvaldības finansējumu krājuma papildināšanai, tai skaitā grāmatu, periodikas, filmu, fonogrammu iegādei. Šī informācija jāsniedz valsts un pašvaldību bibliotēkām, izņemot izglītības iestāžu bibliotēkas (skolu, valsts koledžu, valsts augstskolu bibliotēkas, kas ir vietējas nozīmes bibliotēkas). Tāpat informācija jāsniedz valsts augstskolu bibliotēkām, kas akreditācijas rezultātā ieguvušas valsts nozīmes bibliotēkas statusu: Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkai, LLU Fundamentālajai bibliotēkai, RTU Zinātniskajai bibliotēkai, LU bibliotēkai un LU Akadēmiskajai bibliotēkai.


Līdz šim informācija par bibliotēkām piešķirto finansējumu krājumu papildināšanai bija jāsniedz gan statistikas apkopošanas nolūkiem, izmantojot elektronisko datu bāzi "Latvijas digitālā kultūras karte", gan arī nosūtot Kultūras ministrijai, lai aprēķinātu atlīdzību par publisko patapinājumu.


Turpmāk bibliotēkām informācija Valsts statistikas pārskatu veidlapās par iepriekšējo kalendāra gadu būs jāievada tīmekļa vietnē https://is.kulturaskarte.lv līdz kārtējā gada 15. februārim, bet pārraugošajām iestādēm tā jāpārbauda un jāapstiprina nevis kā iepriekš - līdz kārtējā gada 1.aprīlim, bet gan līdz 1.maijam. Datu pārbaudes un apstiprināšanas termiņš pagarināts, lai nodrošinātu datu kvalitāti.

Ziņu sagatavoja:
Dace Vizule
KM sabiedrisko attiecību speciāliste-mājas lapas redaktore

Tagi: Pārskati, Statistika, Publiskais patapinājums, MK noteikumi