Š.g. 14. oktobrī SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas standarta statusā reģistrējis nozares standartu:

LVS ISO 690:2010 Informācija un dokumentācija. Vadlīnijas bibliogrāfiskām norādēm un atsaucēm informāciju resursos (Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources).


Standarts atceļ un aizstāj: LVS ISO 690:2001 Dokumentācija - Bibliogrāfiskās norādes - Saturs, forma un struktūra un LVS ISO 690-2:2001 Informācija un dokumentācija - Bibliogrāfiskās norādes - 2.daļa: Elektroniskie dokumenti vai to daļas.

Pagaidām standarts LVS ISO 690:2010 pieejams tikai angļu valodā, jo tas reģistrēts ar titullapas tulkojuma metodi. LNB Standartizācijas nodaļa turpina darbu pie šī standarta tulkojuma latviešu valodā sagatavošanas.