Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa ir uzsākusi jauna turpinājumizdevuma publicēšanu. Rakstu krājums „Informācija un sabiedrība” ir pirmais Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas sagatavotais izdevums, kas tiek publicēts elektroniskā formā.

Rakstu krājuma mērķis ir parādīt plašo pētniecības virzienu spektru, pie kura strādā Nodaļas docētāji un jaunie zinātnieki, veicināt maģistrantu, doktorantu un akadēmiskās pētniecības rezultātu publicitāti, kā arī piedāvāt diskusiju platformu informācijas un bibliotēku jomas profesionāļiem. Uzmanība ir pievērsta informācijas un zināšanu pārvaldībai, informācijas tehnoloģiju un sabiedrības mijiedarbībai, inovāciju adaptēšanas procesiem u.tml.

Pirmajā krājumā ir ievietoti raksti, kuros analizēti konceptuāli informācijas un bibliotēkzinātnes jautājumi, iezīmēti jauni virzieni informācijas pārvaldībā un bibliotēku darbībā, informācijas sakārtošanā un apstrādē, kā arī bibliotēku vēsturē. Krājumā ir ietverti pēc tematikas atšķirīgi raksti, tomēr tos vieno autoru pētnieciskās novitātes un ieinteresētība sekmēt izpratni par informācijas izplatību informācijas sabiedrības kontekstā.

Krājumā ir atrodami sekojoši raksti:

Holma Baiba "Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne 21. gadsimtā"
Dudareva Maira "Vizuālā komunikācija digitālo fotogrāfiju izguves procesā"
Grēniņa Aiga "Elektroniskā grāmata kā inovatīvs informācijas resurss"
Leitāne Dita "Priekšmetošanas problēmas bibliotēku elektroniskajos katalogos: ideāli un realitāte"
Mūze Baiba "Informācijas resursu veidošana: sadarbības aspekti"
Pakalna Daina "Bibliometrijas un vebometrijas lietojums augstskolu darbības novērtēšanā"
Dzirkale-Maļavkina Dženija "Mūsdienu bibliotekārās darbības principi, uzdevumi un sistēma"
Gerkena Vineta "Saskarsmes veidošana ar netipiskiem bibliotēkas lietotājiem"
Sporāne Baiba "Bibliotekāra ētikas paradigma"
Žuravļova Ļena "Bibliotēkas iekšējās komunikācijas aspekti"
Zanders Viesturs "Teodors Līventāls (1882–1956) Latvijas bibliotēku vēsturē"
Rakstu krājums ir atrodams tīmekļa vietnē

http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/aktualitates-4/pirmais-izdevums-rakstu-krajumam-informacija-un-sebiedriba-/

Ziņu sagatavoja:
Vineta Gerkena,
Atbildīgā par krājuma sagatavošanu