ANO sistēmā viens no būtiskākajiem vispasaules attīstības uzdevumiem ir veicināt rakstpratību sabiedrībā, t.i. prasmes lasīt, rakstīt un rēķināt, mūžizglītības kontekstā un sabiedrības labklājības celšanā. Lai izceltu šī mērķa dažādos aspektus, kā arī regulāri izvērtētu tā progresu kopš 1966. gada ik gadu 8.septembrī tiek atzīmēta Starptautiskā rakstpratības diena. UNESCO LNK aicina skolēnus organizēt visdažādākos pasākumus un aktivitātes, kas aktualizētu ar rakstpratību saistītus jautājumus, kas līdzās pamatprasmēm ietver sevī jautājumus par šo prasmju kvalitatību un pārdomātu izmantošanu, par iespējām šīs prasmes izmantot mūža garumā, par spēju prasmes  izmantot starpkultūru dialoga izveidē, kā arī paust savas vēlmes un viedokli plašākai sabiedrībai. UNESCO LNK atzīmējot šo dienu, ir rīkojusi dažādas akcijas. Kopš 2010.gada UNESCO LNK šīs dienas ietvaros uzmanību vērš arī uz informācijas pieejamības un lietotprasmes jautājumiem, t.sk. rīkojot akciju "Pasaule t@vā bibliotēkā".