Maija vidū tika uzsākti vērienīgi un plaši Līvānu novada Centrālās bibliotēkas rekonstrukcijas (paplašināšanas) un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanas darbi.

Rekonstrukcijas darbi notiek  projekta "Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros. Projekts tiek realizēts ERAF Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" prioritātes. "Policentriskā attīstība" aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai  valsts attīstībai" ietvaros. 


Ēkas rekonstrukcijas skiču un tehniskā projekta izstrādi veica SIA "A2C" arhitekta  Dzintars Bernharda vadībā. Rekonstrukci jas rezultātā bibliotēka iegūs jaunas, modernas, bibliotēkas funkcijām atbilstošas telpas ar kopējo platību -1344,60 m2. Ērti būs gan bibliotēkas lietotājiem, gan darbiniekiem.


Pirmajā stāvā izvietosies nozīmīgākās funkcionālās lietošanas zonas - daiļliteratūras un periodikas sektors, uzziņu sektors, lasītāju reģistrācija, iespieddarbu izsniegšana un saņemšana. Multimediju un pasākumu telpa būs ērti transformējama izstāžu, apmācību rīkošanai, novadpētniecības materiālu izvietošanai.


Otrā stāva kreisais  spārns būs atvēlēts novada jaunajai paaudzei. Te atradīsies bērnu un jauniešu grāmatas, periodikas izdevumi, darbosies  tradicionālā un elektroniskā lasītava. Mazos apmeklētājus noteikti iepriecinās pasaku istabu. Labajā spārnā būs izvietots nozaru literatūras un e-pakalpojumu sektors.


Trešajā, mansarda, stāvā bibliotēkas lietotāji  izmantos interneta pieejas punkta pakalpojumus. Te atradīsies Līvānu novada bibliotēku krājumu komplektēšanas un apstrādes nodaļa, arhīvi, krātuves, kā arī administrācijas telpas.


Bibliotēkas telpas visos trijos stāvos būs pieejamas lietotājiem ar kustību traucējumiem.


Projekta realizācijas gaitā tiks labiekārtota bibliot ēkas apkārtējā teritorija.


Jaunās rekonstruētās ēkas atklāšana paredzēta jau šī gada nogalē.


Rekonstrukcijas laikā  LNCB bibliotekārie pakalpojumi ir pieejami trijās dažādās Līvānu pilsētas vietās: Līvānu novada kultūras centrā, ēkā Lāčplēša ielā 28, kā arī  Līvānu bērnu mūzikas skolā.


Pakalpojumi un darba laiki pieejami Līvānu novada Centrālās bibliotēkas mājas lapā  http://www.livanub.l v /

Ziņu sagatavoja:
Elga Sēnala
Līvānu novada Centrālās bibliotēkas direktores vietniece

Tagi: Bibliotēku ēkas