Līdz 3. oktobrim ikvienam Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādes studentam vai interesentam ar pabeigtu vidējo izglītību ir iespēja pieteikties atsevišķu studiju kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā 2015./ 2016. gada rudens semestrim. Pieteikties aicināts ikviens, kurš vēlas papildināt savas zināšanas un profesionālo kvalifikāciju.

Akadēmija piedāvā studiju kursus dažādās zinātnes nozarēs un jomās: lingvistika, komunikācija, skatuves māksla, menedžments u.c.  Piedāvātie studiju kursi mainās katrā studiju semestrī. 2015./ 2016. gada rudens semestrī maģistra programmas ietvaros tiek piedāvāti arī jauni, aktuāli lekciju kursi, tostarp:


Muzeju un izstāžu ražošana / domnīcas Creative Museum vadītāja Ineta Zelča-Sīmansone.

Kursā tiks apgūti un analizēti muzeja tehniskie un radošie procesi no plānošanas līdz dizainam, fokusējoties uz muzeju un radošo industriju potenciālo sadarbību un lekciju ietvaros sadarbojoties ar praktizējošiem radošo industriju pārstāvjiem;

 

Dokumentārā mantojuma digitalizācija / sadarbībā ar LNB un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Kursā tiks apgūtas prasmes un zināšanas dokumentārā mantojuma digitalizācijas jomā, veicinot izpratni par šī jautājuma politiku Latvijā un starptautiskā līmenī, šī brīža aktualitātēm un attīstības iespējām, tehniskajiem risinājumiem.

 

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas un prasību izpildes tiek izsniegts apliecinājums par apgūto studiju kursu. Viens viesstudents var izvēlēties apgūt vairākus studiju kursus no piedāvātajiem C daļas kursiem vai A/ B daļas kursiem.


Augstskolu, ar kurām Kultūras akadēmijai ir noslēgts sadarbības līgums (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas departamentu, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžu; Rīgas Tehnisko universitāti), studentiem studiju kursu apmeklējums ir bez maksas.

 

Viesstudentiem no Latvijas vai ārvalstu augstskolām, ar kurām Kultūras akadēmijai nav noslēgts līgums par studentu apmaiņu, par studiju kursu apguvi tiek noteikta maksa: studiju kurss bakalaura studiju programmā (1 kredītpunkts) – 40,00 EUR, praktiskās nodarbības bakalaura studiju programmā (speciālie kursi horeogrāfijas, teātra mākslas, kino režijas u.tml. apakšprogrammās, 1 kredītpunkts) – 60,00 EUR, studiju kurss maģistra studiju programmā (1 kredītpunkts) – 60,00 EUR.

 

Reģistrācija kursu apmeklējumam notiek Studiju daļā (31.kab., agnese.treimane@lka.edu.lv, tālr. 67140174).

 

Vairāk informācijas par šiem un citiem izvēles kursiem – akadēmijas mājaslapā.

Ziņu sagatavoja:

Aija Lūse


Latvijas Kultūras akadēmija


 

Tagi: Dokumentārā mantojuma digitalizācija