2015. gada 12. jūnijā plkst 9.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (LU SZF) (Rīgā, Lomonosova ielā 1A, 207. auditorijā) notiks maģistra darbu aizstāvēšana studiju programmā "Bibliotēkzinātne un informācija".

 

Maģistra gala pārbaudījumu komisijas sastāvs:

  • Komisijas priekšsēdētājs: Dr. filol. profesors Viesturs Zanders
  • Priekšsēdētāja vietniece: Dr. filol. docente Daina Pakalna
  • Komisijas sekretāre: M. soc. zin. lektore Iveta Kalniņa
  • Komisijas locekļi: Dr. filol. docente Baiba Holma, Dr. filol. docente Līga Krūmiņa

 

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Maģistra darba nosaukums

Darba vadītājs

Recenzents

 

1.

Irma Dumpe

Datu organizācijas optimizācija Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā

Doc. L. Krūmiņa

Doc. B. Holma

 

2.

Madara Grenovska

Personāla motivācija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Doc. L. Krūmiņa

Lekt. I. Kalniņa

 

3.

Laura Lubkina

Mākoņdatošana atmiņas institūciju darba praksē

Doc. L. Krūmiņa

Doc. B. Holma

 

4.

Ilvija Miza

Kopēšanas pakalpojums bibliotēkās - autortiesiskais aspekts

Doc. D. Pakalna

Lekt. I. Kalniņa

 

5.

Lauma Muskare

Stratēģiskā plānošana reģionu galvenajās bibliotēkās - misija, vīzija, vērtības

Doc. D. Pakalna

Doc. L. Krūmiņa

 

6.

Edgars Nadziņš

Meklēšanas rezultātu precizitāte bibliotēku katalogos

Doc. B. Holma

Lekt. I. Kalniņa

 

7.

Kristīne Robežniece

Kultūras satura pārnese digitālā vidē: bibliotēku izstādes

Doc. L. Krūmiņa

Prof.. V.Zanders

 

8.

Dace Smukša

Pierīgas reģiona bibliotēku vides un pakalpojumu pieejamība ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem

Doc. D. Pakalna

Lekt. V. Gerkena

9.

Veronika Svarinska

Daiļliteratūras lasīšanas vieta 2-4 klašu skolēnu brīvā laika aktivitāšu struktūrā

Doc. B. Holma

Prof.. V.Zanders

10.

Diāna Šermane

Daiļliteratūras izdevumi krievu valodā Latvijā 20.gadsimta 90. gados

Prof.. V.Zanders

Doc. L. Krūmiņa

11.

Santa Taube

Vītolu dzimta un māja mutvārdu vēstures liecībās un dokumentos

Doc. D. Pakalna

Prof.. V.Zanders

12.

Daina Vanaga

Personīgo bibliotēku izveide un izmantošana

Lekt. V. Gerkena

Prof.. V.Zanders

 

13.

Madara Vīlipa

Skolas vecuma bērnu interpretācija par “Bērnu un jauniešu žūrijas” grāmatu kolekciju 9+ grupā

Doc. D. Pakalna

Doc. B. Holma