Aicinām studēt Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas piedāvātajās programmās: bakalaura programmā "Informācijas pārvaldība" un maģistra studiju programmā "Bibliotēkzinātne un informācija".

 

 

 

Bakalaura programma „Informācijas pārvaldība”

 

Šī ir unikāla studiju programma Latvijā, jo citu augstskolu studiju programmas šādu priekšmetu tematisko aptvērumu nepiedāvā.

Programma ir starpdisciplināra, jo ietver gan sociālo un humanitāro zinātņu atziņas, gan tehnoloģiju izmantošanas prasmes.

 

 

Studiju programmas mērķis

 

Sagatavot akadēmiski izglītotus informācijas speciālistus, kuri zinātu, kā orientēties mūsdienu informācijas avotu „okeānā” un spētu palīdzēt citiem nokļūt pie visatbilstošākajiem un noderīgākajiem informācijas resursiem.

 

 

Saturs

 

Studiju programmas saturā ietverti kursi, kas iedalāmi šādos tematiskajos blokos:

1)      informācijas resursu pārvaldība;

2)      informācijas pakalpojumu pārvaldība;

3)      informācijas institūciju pārvaldība;

4)      informācijas tehnoloģiju pārvaldība;

5)      vispārīgie un citu sociālo zinātņu kursi. 

 

 

Apgūstamās prasmes

 

·                    Prasmes pārzināt dažādus informācijas avotus, to vēsturisko attīstību un mūsdienu situāciju, kā arī prasmes novērtēt to kvalitāti;

·                    Prasmes efektīvākai  informācijas meklēšanai gan datubāzēs, gan tīmeklī, gan citos avotos, izvēloties optimālāko meklēšanas ceļu;

·                    Prasmes izveidot datubāzes un strukturēt tajās datus par informācijas avotiem, lai tos varētu meklēt un izgūt;

·                    Prasmes izveidot tīmekļa vietnes un strukturēt tajās informāciju;

·                    Prasmes uzturēt un pārvaldīt bibliotēku (tai skaitā – digitālo bibliotēku), informācijas centru, arhīvu un citu institūciju informācijas avotu, dokumentu krājumus;

·                    Prasmes analizēt cilvēku informācijas vajadzības un piedāvāt atbilstošākos šo vajadzību apmierināšanas ceļus (informācijas pakalpojumus);

·                    Prasmes veikt pētījumus par informācijas pārvaldības rīku izstrādi, lietošanu, uzlabošanu, dažādu grupu informācijas lietotāju informācijas meklēšanas uzvedību u.c.

 

 

Darba iespējas

 

Visās institūcijās, kurās meklē, atlasa, organizē un izplata informāciju (piemēram, bibliotēkās, informācijas centros), gan apkalpojot klientus, gan arī veidojot un uzturot informācijas sistēmas.

 

 

Studiju formas, studiju ilgums, vietas un studiju maksa

 

Pilna laika klātiene  studijas 6 semestrus

-          25 studiju vietas par valsts līdzekļiem, 25 - par personiskajiem līdzekļiem (1707 EUR gadā)

 

Nepilna laika neklātiene – studijas 8 semestrus; notiek ar vairākām tikšanās reizēm semestrī pa sestdienām, ar akcentu uz tālmācību; kursu apguvei tiek nodrošināti e-kursi).

-          25 vietas par personiskajiem līdzekļiem (1209 EUR gadā)

 

 

Pieteikšanās 

 

Elektroniskā pieteikšanās no 25. jūnija līdz 8.jūlijam.

Pieteikumu apstiprināšana un dokumentu iesniegšana – no 2. jūlija līdz 8.jūlijam (skatīt detalizētāk šeit:  SZF vietnē).

 

 

Reģistrēšanās

 

Atbilstoši kārtām – sākot no 14. jūlija līdz 18.jūlijam (skatīt detalizētāk šeit:  SZF vietnē)

 

 

Kontakti

 

 

Programmas direktore: docente Baiba Holma

e-pasts: baiba.holma@lu.lv; tālrunis: 26405619

 

SZF izpilddirektores vietniece: Gundega Kreicberga

e-pasts: gundega.kreicberga@lu.lv;

tālrunis: 67140499

 

 

 

 

 

Maģistra studiju programma „Bibliotēkzinātne un informācija”

 

Maģistra studiju programma „Bibliotēkzinātne un informācija” ir vienīgā akreditētā šāda līmeņa studiju programma Latvijā. 

 

 

Studiju programmas mērķi

 

1)   Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās,

2)   Veicināt studējošo ieinteresētību un iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā.

 

 

Saturs

 

Programmas kursi nodrošina iespēju apgūt plašu un daudzveidīgu bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes disciplīnu spektru. Tas cita starpā nodrošina kompetenci organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju, izkopj spējas pielietot zināšanas, veidojot augsti kvalificēta speciālista, eksperta vai vadītāja karjeru bibliotēkās un citās informācijas institūcijās.

 

 

Studiju forma, studiju ilgums,  vietas un studiju maksa

 

Pilna laika klātiene  studijas 4 semestrus

10 studiju vietas par valsts līdzekļiem; 20 – par personiskajiem līdzekļiem (1707 EUR gadā maģistra līmeņa klātienes studijām)

 

 

 

Pieteikšanās 

 

Atbilstoši nosacījumiem, no 2. jūlija līdz 11.jūlijam (detalizētāk skatīt – SZF vietnē 

 

 

Iestājpārbaudījumi

 

 

15. jūlijs plkst. 10.00

 

Kontakti

 

 

Programmas direktors: profesors Viesturs Zanders

e-pasts: viesturs.zanders@lu.lv;

 

SZF izpilddirektores vietniece: Gundega Kreicberga

e-pasts: gundega.kreicberga@lu.lv;

tālrunis: 67140499

 

Studiju programmas metodiķe:  Inga Poļaka

e-pasts: inga.polaka@lu.lv;

tālrunis: 67140022 

 

Konsultācijas 

 

27. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 14.30 (400. telpā)

3. jūlijā no plkst. 16.00 līdz 17.30 (400. telpā)

 

 

 

Abas studiju programmas atzītas par ilgtspējīgām, ko apliecina arī fakts, ka 2013.gadā LR Izglītības un zinātnes ministrija akreditēja studiju virzienu "Informācijas un komunikācijas zinātnes", kurā ietilpst arī šīs programmas, līdz 2019. gadam.

Abās studiju programmās, atbilstoši MK noteikumiem Nr.36 "Iepriekšējā izglītībā un profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi", tiek ņemtas vērā iepriekš apgūtās zināšanas un prasmes.

 

Maģistra studiju programma „Bibliotēkzinātne un informācija”

 

Maģistra studiju programma „Bibliotēkzinātne un informācija” ir vienīgā akreditētā šāda līmeņa studiju programma Latvijā. 

 

 

Studiju programmas mērķi

 

1)   Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās,

2)   Veicināt studējošo ieinteresētību un iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā.

 

 

Saturs

 

Programmas kursi nodrošina iespēju apgūt plašu un daudzveidīgu bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes disciplīnu spektru. Tas cita starpā nodrošina kompetenci organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju, izkopj spējas pielietot zināšanas, veidojot augsti kvalificēta speciālista, eksperta vai vadītāja karjeru bibliotēkās un citās informācijas institūcijās.

 

 

Studiju forma, studiju ilgums,  vietas un studiju maksa

 

Pilna laika klātiene  studijas 4 semestrus

10 studiju vietas par valsts līdzekļiem; 20 – par personiskajiem līdzekļiem (1707 EUR gadā maģistra līmeņa klātienes studijām)

 

 

 

Pieteikšanās 

 

Atbilstoši nosacījumiem, no 2. jūlija līdz 11.jūlijam (detalizētāk skatīt – SZF vietnē 

 

 

Iestājpārbaudījumi

 

 

15. jūlijs plkst. 10.00

 

Kontakti

 

 

Programmas direktors: profesors Viesturs Zanders

e-pasts: viesturs.zanders@lu.lv;

 

SZF izpilddirektores vietniece: Gundega Kreicberga

e-pasts: gundega.kreicberga@lu.lv;

tālrunis: 67140499

 

Studiju programmas metodiķe:  Inga Poļaka

e-pasts: inga.polaka@lu.lv;

tālrunis: 67140022

 

Konsultācijas 

 

27. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 14.30 (400. telpā)

3. jūlijā no plkst. 16.00 līdz 17.30 (400. telpā)

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultāte

Tagi: Izglītība, Profesionālā pilnveide, Latvijas Universitāte