Patentu valde 2014. gada februārī ir saņēmusi Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) ģenerāldirektora vietnieka Johanesa Kristiana Viharda vēstuli ar apstiprinājumu par Patentu tehniskās bibliotēkas iekļaušanu WIPO depozitāro bibliotēku programmā.

WIPO depozitārās bibliotēkas statuss sniedz iespēju saņemt savā krājumā visas aktuālās Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas publikācijas, savukārt bibliotēka apņemas nodrošināt šīm publikācijām pieeju plašākai sabiedrībai.


Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas publikācijas būs vērtīgs Latvijas nacionālā bibliotēku krājuma papildinājums ar materiāliem intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības jautājumos. Jau saņemts pirmais grāmatu sūtījums ar literatūru angļu valodā: materiāli par autortiesību, blakustiesību, rūpnieciskā īpašuma objektu (patentu, preču zīmju, dizainparaugu) aizsardzību, pārvaldību un izmantošanu uzņēmējdarbībā, padomi un vadlīnijas radošo industriju pārstāvjiem, mazajiem un vidējiem uzņēmējiem.


Literatūrā aplūkota arī tradicionālās kultūras, cilvēktiesību un intelektuālā īpašuma jautājumu saskare, izaicinājumi un tendences, kuras nosaka mūsdienu uz zināšanām balstītās ekonomikas attīstība. Sūtījumā iekļauti arī materiāli par starptautiskajiem normatīviem aktiem, konvencijām, līgumiem, kā arī WIPO ikgadējie apskati, ziņojumi un statistiskie pārskati.

 

Informācijas pieejamība par minētajiem jautājumiem palīdzēs veidot labāku sabiedrības izpratni par intelekta radīto produktu lietošanu un aizsardzību visas cilvēces ekonomikas, kultūras un sociālā progresa vārdā, kā arī popularizēs un veicinās informētību par intelektuālā īpašuma sistēmas priekšrocībām uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanā gan pašmāju, gan ārvalstu tirgos.


Ar literatūru, kas saņemta WIPO depozitāro bibliotēku programmas ietvaros, būs iespējams iepazīties plašāk Pasaules Intelektuālā īpašuma dienai veltītajā atvērto durvju pasākumā 25. aprīlī Patentu tehniskajā bibliotēkā.


Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (World Intellectual Property Organization – WIPO) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas specializēta aģentūra, kuras misija ir nodrošināt līdzsvarotas un efektīvas starptautiskās intelektuālā īpašuma sistēmas attīstību, kura sniegtu inovācijas un radošās darbības ieguvumus ikvienam.

Ziņu sagatavoja:
Ilva Āķe
Departamenta "Patentu tehniskā bibliotēka"
Informācijas resursu nodaļas
Vadošā bibliotekāre elektronisko resursu vadības jautājumos
Tālr.: 67227310

Tagi: Patentu tehniskā bibliotēka, WIPO depozitāro bibliotēku programma, WIPO