Laikā no 2012. gada 3. līdz 6. decembrim grupa Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) darbinieču pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros apmeklēja Čehijas Nacionālo bibliotēku, Prāgas Municipālo bibliotēku un Čehijas Nacionālo Tehnisko bibliotēku.

Brauciena programmu saskaņā ar LNB darbinieku profesionālajām vēlmēm sagatavoja Čehijas Nacionālās bibliotēkas Starptautisko attiecību departamenta vadītāja Dana Stankeviča (Dana Stankiewicz).


Brauciena mērķis bija vispārīgi iepazīties ar Čehijas Nacionālo bibliotēku (Národní knihovna České republiky, turpmāk — ČNB), tās pamatpakalpojumiem un lielākajām lasītavām. Īpaša uzmanība tika veltīta ČNB Bibliotēkzinātnes institūtam, iepazīstoties ar tā struktūru, Bibliotēku un informācijas zinātnes literatūras bibliotēku (tās vietu un lomu Bibliotēkzinātnes institūta sastāvā, krājuma komplektēšanas avotiem, profesionālās informācijas kolekcijas struktūru, saturu, resursiem, organizāciju, apriti, informācijas darbu, pakalpojumiem lasītājiem un to nozīmi profesionālajā izaugsmē un mūžizglītībā, sadarbību ar mācību centra lektoriem, nozares speciālistu profesionālās informācijas izmantošanas paradumiem u.c.), nozares portāliem (piemēram, Čehijas Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes portālu — tā saturu, mērķiem un attīstību). Iespēju robežās vēlējāmies apmeklēt arī citas Prāgas bibliotēkas, lai iepazītu to darbības pamatprincipus, krājumus un lasītāju apkalpošanu.

 

Pieredzes apmaiņas brauciena programma

 

Pirmajā dienā guvām vispārīgu ieskatu ČNB darbībā. Latvijas bibliotekāru grupai tika piedāvāta iespēja piedalīties ČNB un Krievijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku kopējā seminārā, kurš notika Krievijas kolēģu Prāgas apmeklējuma ietvaros. Seminārā ziņojumus par ČNB darba galvenajiem virzieniem nolasīja ČNB Ģenerāldirektora vietnieks zinātniskā, pētnieciskā darba un starptautiskās sadarbības jautājumos Ādolfs Knolls (Adolf Knoll), Lasītāju apkalpošanas departamenta vadītājs Zdeneks Matušeks (Zdenek Matušek) un Komplektēšanas nodaļas vadītāja Svetlana Knollova (Svetlana Knollova). Kopā ar Maskavas kolēģiem devāmies ekskursijā pa vēsturisko baroka stila ēku kompleksu Klementinum (aizņem aptuveni 2 hektārus plašu teritoriju), kura vairākos korpusos izvietota ČNB.


Otrajā dienā notika plašāka iepazīšanās ar bibliotēku — apmeklējām reģistratūru, vispārējo lasītavu, vairākas specializētās lasītavas un nodaļas. Pēcpusdienā grupa tika sadalīta divās daļās — LNB Uzziņu informācijas centra kolēģes iepazinās ar viņas interesējošiem jautājumiem, bet LNB Bibliotēku konsultatīvā centra (BKC) darbinieces atlikušo dienas daļu pavadīja savam darbības profilam LNB analogā struktūrvienībā — ČNB Bibliotēkzinātnes institūtā.


Komandējuma trešajā dienā apmeklējām divas citas Prāgas bibliotēkas — Prāgas Municipālo bibliotēku un Čehijas Nacionālo tehnisko bibliotēku.

 

Pēc mūsu īpaša lūguma ceturtajā dienā Starptautisko attiecību departamenta vadītāja Dana Stankeviča, kura ļoti viesmīlīgi mūs uzņēma un rūpējās par vispusīgu komandējuma programmas īstenošanu visas četras dienas, organizēja divas papildu tikšanās — ar direktora vietnieku Ādolfu Knollu un Bibliotēkzinātnes institūta Izglītības departamenta darbiniekiem.

 

Čehijas Nacionālā bibliotēka

 

ČNB ir klasiska nacionālā bibliotēka ar samērā konservatīvām darba metodēm, kur saprātīgi sabalansēts tradicionālais un mūsdienīgais skatījums. Līdzīgi citām pasaules nacionālajām bibliotēkām, arī ČNB galvenā funkcija ir visu nacionālo izdevumu un citu informācijas resursu saglabāšana un bibliografēšana.


Tā kā bibliotēkas jaunās ēkas projekts pirms vairākiem gadiem tika noraidīts, pēc Čehijas Nacionālās tehniskās bibliotēkas pārcelšanās uz speciāli tai būvētu ēku notiek pakāpeniska ēku kompleksa Klementinum renovācija — nodaļas periodiski tiek slēgtas vai pārvietotas uz citām telpām, kas rada neērtības gan pašiem darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Renovācijas procesu plānots pabeigt 2016.gadā. Bibliotēkas pašreizējais krājuma apjoms ir aptuveni 6.7 miljoni vienību, no kurām 2 miljoni atrodas galvenajā ēkā Klementinum, bet pārējie 4 — 15 kilometru attālumā no centra izvietotajā depozitārijā, no kurienes grāmatas uz galveno ēku tiek piegādātas 2 reizes dienā. Ļoti piemērota ir bibliotēkas atrašanās vieta pašā pilsētas centrā, turklāt vēsturiski nozīmīgā, izcilā ēku kompleksā. Gadā ČNB apmeklē apmēram pusmiljons klientu. Bibliotēkā strādā aptuveni 440 darbinieku. Diemžēl arī čehu kolēģiem pirms diviem gadiem veikts algu fonda samazinājums. Interesanta sakritība — līdzīgi kā LNB, arī ČNB pavisam nesen publiskojusi savas tīmekļa vietnes jauno versiju, pagaidām vēl ne viss rit gludi — mūsu viesošanās laikā bija vērojami nelieli tās darbības traucējumi.

 

Pakalpojumi lasītājiem

 

Kā jau tika uzsvērts, kopumā ČNB ir visai tradicionāla Eiropas bibliotēka, un lasītāju apkalpošana galvenajos vilcienos līdzīga LNB.


ČNB finansē valsts (Čehijas Kultūras ministrija), tomēr pašai bibliotēkai jānopelna aptuveni 10% no kopējā finansējuma, sniedzot maksas pakalpojumus, kā arī katru gadu iekasējot apmeklētāju reģistrācijas maksu (100 CZK), turklāt 10 CZK nākas samaksāt par lasītāja karti. Tikai reģistrētie klienti var saņemt grāmatas uz mājām. Pārējie piedāvātie pakalpojumi gan nereģistrētiem, gan reģistrētiem klientiem ir vienādi. Līdzās bibliotēkas garderobei izvietoti personisko mantu skapīši, kas ļauj klientiem droši uzglabāt somas, līdzpaņemtās grāmatas un citas ienešanai bibliotēkā neatļautas lietas. Skapīši ir slēdzami un katras darbdienas beigās tiek atvērti ar rezerves atslēgu pārbaudei, kas liedz tos izmantot kā ilglaicīgas mantu glabātavas.


ČNB kā ārpakalpojums darbojas apsardze pie elektroniskajiem vārtiem, kas kontrolē apmeklētājus un nodrošina drošību bibliotēkā.


Interesanti bija iepazīties ar Pakalpojumu departamenta lasītavām: Vispārīgo, Dabaszinātņu, Uzziņu, Zinātnieku un Periodikas lasītavu. Tajās noteikta stingra prasība ievērot klusumu. Katrā lasītavā paredzētas vietas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Stingri tiek ievērots noteikums, ka lasītājs nedrīkst ņemt līdz konkrētas lasītavas grāmatas uz citām lasītavām.


Vispārīgā lasītava ar vairāk nekā 200 lasītāju vietām pieder pie klusajām lasītavām, kuru var apmeklēt jebkurš un izvēlēties viņam interesējošo. Vispārīgajā lasītavā iespējams lasīt sociālo un humanitāro zinātņu literatūru vispārīgā vai populārā līmenī, kā arī atbilstošus periodiskos izdevumus. Grāmatu kārtojums plauktos ir iespējami vienkāršots — katrai nozarei savs krāsu apzīmējums, lai tās būtu vieglāk gan sameklēt, gan novietot atpakaļ plauktos. Krājums sadalīts divās daļās: grāmatas, kuras izsniedz uz mājām un tās, kuras var izmantot tikai bibliotēkā uz vietas. Lai darbinieki un klienti zinātu, kuras grāmatas izsniedz uz mājām (tā ir tikai neliela krājuma daļa), uz grāmatas muguriņas izvietota papildus krāsu josla. ČNB, līdzīgi kā pārējās mūsu apmeklētajās Prāgas bibliotēkās, daudz tiek domāts par maksimālām ērtībām lasītājiem, kas visvairāk attiecināms uz vienkāršo un pārskatāmo krājuma vizuālo noformējumu un kārtojumu, kā arī lasītāju rīcībā esošo tehniku.


Uzziņu centrā ir stingri noteikumi, kas aizliedz ierasties ar savu datoru — izmantojamas tikai bibliotēkas stacionārās iekārtas, jo šī lasītava paredzēta darbam ar datubāzēm un digitālo bibliotēku. Digitālās bibliotēkas izmantošanai paredzēti speciāli liela izmēra monitori, lai būtu vieglāk lasīt lielformāta dokumentus, piemēram, avīzes, turklāt no šiem datoriem nav iespējams izdrukāt elektronisko kopiju. Periodiskajiem izdevumiem ČNB netiek piešķirts svītrkods, ir tikai sistēmas numurs. Daudzi pieprasītākie un retākie periodiskie izdevumi pieejami mikrofišu, mikrofilmu vai digitālos formātos.


ČNB tiek izmantota bibliotēku informācijas sistēma ALEPH 500. Informācija par pieejamajiem informācijas resursiem meklējama ne vien tiešsaistes elektroniskajā katalogā, bet arī tradicionālajos kartīšu katalogos — čehu kolēģi pagaidām nesteidzas tos pilnībā likvidēt.

 

Krājuma komplektēšana

 

Kopš 1995.gada ČNB saņem divas nacionālā obligātā eksemplāra vienības, no kurām viena nonāk arhīvā, bet otra — bibliotēkas aktīvajā krājumā.


Ārzemju literatūras komplektēšana pamatojas uz pirms vairākiem gadiem izstrādāto Conspectus metodi. Ārzemju literatūras komplektēšanas avoti ir iepirkumi, starptautiskā apmaiņa un dāvinājumi. Izdevumi visvairāk tiek iegādāti no vietējiem čehu piegādātājiem, grāmatu izdevējiem vai izdevēju piegādātājiem. Dati par pasūtītajiem izdevumiem tiek ievadīti datubāzē, kura lasītājiem līdz grāmatas saņemšanas brīdim nav pieejama.


Kopš 2000. gada aktīvi tiek komplektēti elektroniskie resursi (avoti — Ebrary, izdevēju un bibliogrāfiskās datubāzes). 2012. gadā valstī uzsākts jauns pilotprojekts — elektronisko zinātnisko publikāciju iepirkšanas procedūra PDA (Patron Driven Acquistion). Projektā iesaistītas apmēram 400 bibliotēkas. Resursu agregators pēc saviem ieskatiem mēdz mainīt pieejamos resursus — dažādu iemeslu dēļ tie var pēkšņi tikt izņemti no piedāvājuma. PDA nodrošina iespēju iepirkt tikai tos resursus, kurus lasītāji tiešām reāli izmanto. Sadarbībā ar Izglītības Ministriju ČNB piedalās elektronisko resursu iegādes programmā, kura izstrādāta, lai sniegtu atbalstu zinātniskajiem pētījumiem ar elektronisko resursu palīdzību, tāpēc ar elektronisko resursu iegādi problēmas nepastāv.

 

Bibliotēkā ir divi speciālie krājumi — slāvu literatūras un bibliotēkzinātnes.

 

Krājuma digitalizācija

 

Informācijas resursu digitalizācija uzsākta 1996. gadā ar retumu un rokrakstu krājumu, kā arī vecās periodikas digitalizāciju. Tā uzsākta ar trijiem lieliem projektiem: datubāzēm Manuscriptorium, Kramerius un WebArchiv (tīmekļa vietņu arhīvs, kas nodrošina Čehijas tīmeklī publicētās informācijas saglabāšanu). Šobrīd digitalizācijas process balstās uz dažādiem īslaicīgiem vai ilglaicīgiem projektiem. Aktuālu Eiropas projektu pašlaik nav, bet darbojas divi citi lieli projekti — viens no tiem noslēgts ar kompāniju Google par apmēram 20 000 17. – 18.gadsimta izdevumu digitalizāciju. Problēma — senās grāmatas ir stipri bojātas un iepriekš nepieciešama darbietilpīga to restaurācija. Pēc elektronisko kopiju izgatavošanas vienu no tām saņems Google, bet otra paliks ČNB. Uzsākts arī otrs liels projekts — mūsdienu izdevumu digitalizācija, kurš reāli sāks darboties 2013. gadā.

 

Bibliotēkzinātnes institūts

 

Bibliotēkzinātnes institūts ČNB ir zinātniski pētnieciska struktūra. Tajā nodarbināti kopumā 18 darbinieki. Tiek veikts daudz pētījumu — lasīšanas socioloģijā, lasītāju pieprasījumu izpētē. Pētniecības darbu koordinē Čehijas bibliotekāru asociācija. Bibliotēkzinātnes institūta speciālisti nodarbojas arī ar terminoloģijas datubāzu veidošanu (Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV), Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory (KZK), Česko-anglický a anglicko-český slovník knihovnických termínů (KSL)), iesaistās čehu bibliotekāru profesionālā periodiskā izdevuma Knihovna sagatavošanā. Šis žurnāls tiek veidots ČNB  Publikāciju nodaļā un iznāk divas reizes gadā gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formātā, savukārt divas reizes gadā — tikai elektroniskā versijā (Knihovna plus). Žurnālā tiek publicēti plaši teorētiski pētījumi, kā arī ārvalstīs izdotu nozares izdevumu apskati un recenzijas. Publikāciju nodaļā strādā 10 darbinieki un paralēli periodiskajiem izdevumiem gadā tiek sagatavotas vidēji 25 nozares monogrāfijas.

 

Bibliotēkzinātnes institūta struktūru veido 3 departamenti:
• Izglītības departaments;
• Bibliotēkzinātnes informācijas centrs, kura sastāvā ietilpst arī Bibliotēku un informācijas zinātnes bibliotēka;
• Publisko bibliotēku un informācijas pakalpojumu analīzes un koordinācijas nodaļa.

 

Bibliotēku un informācijas zinātnes bibliotēka ir analoga struktūrvienība LNB BKC Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavai. Lasītava ir Čehijas republikas centrālais informācijas, dokumentācijas un uzziņu centrs, kas paredzēts bibliotēku darbiniekiem, informācijas speciālistiem, pasniedzējiem un studentiem. Kopējais krājuma apjoms — 40 000 vienību. Lasītavā jeb Studiju telpā pieejami aptuveni 100 nosaukumu jaunākie periodiskie izdevumi. Šobrīd lasītavā izvietoti tikai uzziņu izdevumi un jaunākā periodika, pārējie izdevumi atrodas telpā blakus lasītavai un krātuvē, bet pēc bibliotēkas renovācijas pabeigšanas liela daļa nozares krājuma būs pieejama brīvpieejā, līdzīgi kā citās ČNB lasītavās.


Nozares krājuma veidošanai gadā tiek piešķir konkrēts finansējums — apmēram 500 000 CZK (15 000 Ls). Krājumā ir gan Čehijā un Slovākijā izdoti nozares izdevumi, gan nozīmīgākās ārvalstīs izdotās publikācijas. Daļa nozares izdevumu tiek izsniegti lasītājiem izmantošanai mājās, pārsvarā tie, kas pieejami vairākos eksemplāros. Jaunieguvumi reizi nedēļā tiek izvietoti apskatei īpašā jaunieguvumu plauktā. Informācija par profesionālajiem jaunieguvumiem tiek publicēta ČNB mājaslapā, kā arī profesionālajā žurnālā Knihovna. Paralēli elektroniskajam joprojām tiek uzturēts arī kartīšu katalogs. Lasītavā strādā 2 pilna štata darbinieces, bet, tā kā lasītavas darba laiks ir no 9.00 līdz 19.00, izņemot divas dienas, kad lasītava atvērta piecas stundas, lasītāju apkalpošanā, aktuālās informācijas sagatavošanā un citos lasītavas darbos iesaistīti arī pārējie departamenta darbinieki. Bibliotēku un informācijas zinātnes bibliotēkas darbinieki veido nozares datubāzi KKL (Knihovna knihovnické literatury), kas pieejama ČNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes portālā. Tematiskas izstādes vai pasākumus lasītavas darbinieki neorganizē.


Apmeklējot šo lasītavu, radās secinājums, ka LNB BKC Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas darba virzieni ir daudzveidīgāki, taču daudzas darba metodes un arī problēmas ir visai līdzīgas.

 

Izglītības departaments

 

Departamenta darbinieki organizē bibliotekāru profesionālās pilnveides un pārkvalificēšanās kursus. Bibliotēkā ir divas mācību klases — speciāla IT klase ar 15 datorizētām vietām, kā arī mācību auditorija bez datoriem. Apmēram reizi nedēļā notiek bibliotekāru pārkvalifikācijas kursi, pārējā laikā tiek organizētas apmācības par dažādām aktuālām tēmām, piemēram, bibliotēku menedžmentu, mārketingu, u.c. Notiek sadarbība ar muzeju, mākslas galeriju, kā arī bērnu bibliotēkām. Čehijā ir 14 reģionālās bibliotēkas, kurās darbojas spēcīgi reģionālie mācību centri, līdz ar to apmācības vietējiem bibliotekāriem galvenokārt notiek uz vietas reģionos. ČNB Izglītības departamenta piedāvātos kursus visvairāk izmanto Prāgas un tuvākās apkārtnes bibliotekāri.

 

Publisko bibliotēku un informācijas pakalpojumu analīzes un koordinācijas nodaļa

 

Sakarā ar to, ka šīs nodaļas vadošie darbinieki mūsu komandējuma laikā bija izbraukumos, savukārt pārējiem bija komunikācijas problēmas gan angļu, gan krievu valodās, šo nodaļu nebija iespējas apmeklēt, tādēļ ieguvām visai maz informācijas.


Šī nodaļa ir metodiskais centrs valstī kopkatalogu veidošanā, elektronisko resursu iegādē un citu nozīmīgu jautājumu koordinēšanā. Viens nodaļas darbinieks koordinē publisko bibliotēku statistikas apkopošanu. Šo darbu pārrauga arī viens no trijiem Čehijas Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas darbiniekiem. Citu tipu bibliotēku statistikas apkopošanu veic kāda no attiecīgā resora bibliotēkām (piemēram, Medicīnas bibliotēka atbildīga par speciālo bibliotēku datiem).


Nodaļas speciālisti nodarbojas arī ar nozares semināru un konferenču organizēšanu.

 

Nozares portāli

 

ČNB veido un/vai piedalās vairāku profesionālās informācijas portālu veidošanā. Visus šos portālus nosacīti var iedalīt trijās daļās: vārtejās, ČNB projektu infoportālos un citos portālos.


No vārtejām īpaši gribētu izdalīt Bibliotēku un informācijas zinātnes priekšmetu vārteju KIV (Knihovnictví a informační věda). Šis portāls piedāvā metameklēšanu nozares profesionālajos resursos — priekšmetu datubāzēs un galvenajos nozares portālos un tīmekļa vietnēs. Portālu var izmantot gan nereģistrēti, gan reģistrēti lietotāji, taču tikai reģistrēti lietotāji var saglabāt atlasītos rezultātus, meklējumu vēsturi, veidot un saglabāt savu informācijas avotu sarakstu, definēt portāla pakalpojumus (piemēram, automātiski saņemt ierakstus no atlasītajiem resursiem savā e-pastā). KIV ir viena no četrām šobrīd pieejamajām priekšmetu vārtejām (vēl ir pieejamas mūzikas, tehnikas, mākslas un arhitektūras vārtejas), kas kopā veido Unificēto informācijas vārteju, balstītu uz kopīgām tehnoloģijām (MetaLib, SFX un CMS Plone).


Pie ČNB projektu infoportāliem pieskaitāms infoportāls Kramerius, portāls "Pajautā savai bibliotēkai" u.c. Portāls Kramerius sniedz informāciju par ČNB moderno kolekciju digitalizāciju, kas ir daļa no projekta Homonymous. Projekta galvenais mērķis ir digitalizēt un padarīt pieejamus mūsdienu periodiskos izdevumus un monogrāfijas, bet vēlāk arī citas kultūras mantojuma liecības. Portālā tiek publicēta informācija par pieejamiem dokumentiem, notikumiem un konferencēm digitalizācijas jomā, kā arī hipersaites uz nacionāla līmeņa un starptautiskiem dokumentiem. Portāls "Pajautā savai bibliotēkai" ir elektronisks čehu bibliotēku uzziņu pakalpojums. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem tiek sniegtas 2 dienu laikā; ja atbildes sagatavošanai nepieciešams vairāk laika, jautājuma iesūtītājs par to tiek savlaicīgi informēts. Portāls galvenokārt paredzēts jautājumiem, kas saistīti ar Čehijas Republiku un kultūru. Atbildes sniedz bibliotekāri no portāla dalībbibliotēkām. Pakalpojums vairāk orientēts uz čehu valodas lietotājiem, taču iespējams uzdot jautājumus jebkurā valodā.


Starp pārējiem īpaši izceļams Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes portāls. Portāls paredzēts galvenokārt nozares speciālistiem un sastāv no dokumentiem un hipersaitēm, kas sadalīti 10 tematiskajos blokos:
– Bibliotēku un informācijas zinātnes bibliotēkas datubāzes
– Kopkatalogi, portāli, digitālās bibliotēkas
– Bibliotēku projekti (politika, finansējums)
– Normatīvie dokumenti
– Čehijas bibliotēkas, bibliotēku statistika
– Bibliotēku pakalpojumi izdevējiem
– Profesionālās organizācijas, apbalvojumi
– Profesionālā izglītība un apmācības
– Bibliotēkzinātnes institūts
– Profesionālā informācija


Par šo portālu atbildīgs Bibliotēkzinātnes institūts. Katrai portāla sadaļai ir savs atbildīgais darbinieks. Ja nepieciešams atjaunot vai labot portālā publicēto informāciju, tā tiek sagatavota un nosūtīta redaktoram, kurš to ievieto portālā. Tā kā portāls lielākoties sastāv no hipersaitēm uz ČNB pakalpojumiem, veidotajām datubāzēm un struktūrvienībām, tad portāla saturs netiek atjaunots sevišķi bieži. Pēc savas būtības tas vairāk atgādina tīmekļa vietni vai tematisku resursu apkopojumu, nevis portālu.


Čehijā ir daudz dažādu ar nozari saistītu portālu, taču radās iespaids, ka lietotājiem nav viegli tajos orientēties. Šobrīd ir uzsākts darbs pie jaunas Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes portāla versijas, kurā būs sapludināti un ar apakšlapām savienoti vairāki nozares portāli, lai profesionālā informācija būtu pieejama no viena piekļuves punkta. Nevienā no portāliem neparādās ikdienas nozares informācija, kas atspoguļotu būtiskākās aktualitātes Čehijas bibliotēkās.

 

Čehijas Nacionālā Tehniskā bibliotēka

 

Čehijas Nacionālā Tehniskā bibliotēka (Národní technická knihovna, turpmāk — ČNTB) ieguvusi savu statusu 1998. gadā, atdaloties no ČNB. Bibliotēka tiek finansēta no valsts piešķirtā budžeta. Jaunā ČNTB ēka atklāta 2009. gadā. Bibliotēka izvietota modernas, ļoti mūsdienīgas ēkas sešos stāvos. Tās kopējais krājuma apjoms ir vairāk kā 1.2 miljoni vienību. Krājumu veido publikācijas tehnoloģiju, lietišķo un sociālo zinātņu jomās. ČNTB ir publiska bibliotēka, kas pieejama ikvienam, kuru interesē tehnika un lietišķās zinātnes. Reģistrācija bibliotēkā notiek par maksu: studentiem tā ir 100 CZK (2.72 Ls), savukārt ārvalstu viesiem, kuri vēlas izmantot bibliotēkas pakalpojumus — 500 CZK. Izveidota reģistrēšanās sistēma, kas ļauj ar jebkuru karti, kurā iemontēts čips (autovadītāja apliecība, darba vai studentu apliecība), piereģistrēties par lasītāju un izveidot savu virtuālo kontu kopēšanas pakalpojumiem.


Apmeklētāju ērtībām izveidotas divas mūsdienīgas apmācību klases.


Sākotnēji bibliotēkas telpās paredzēts novietot daudz stacionāro datoru, bet tagad situācija ir mainījusies — studenti ierodas ar saviem klēpjdatoriem, tādēļ bibliotēkas datori tiek izmantoti reti.


ČNTB jaunievedums — darbinieki strādā lielās darba telpās līdzās vadītājiem, kuriem tādējādi vieglāk kontrolēt procesu norisi: iepriekš darbi nav veikušies tik labi, bet, kad grāmatu apstrādes process ir izveidots pēc konveijera principa, uzreiz redzams, kur darbi apstājas, tādēļ darba kvalitāte un ražīgums ir auguši.


Lai nodrošinātu minimālos pakalpojumus klientu apkalpošanā, pietiek ar 5 darbiniekiem — par to pārliecinājāmies apmeklējuma laikā, jo redzējām ļoti maz darbinieku. ČNTB lasītāji lielākoties apkalpo sevi paši: gan meklējot nepieciešamos izdevumus, gan saņemot un nododot tos, izmantojot speciālu automātisku iekārtu bibliotēkas 1.stāvā, gan veicot kopēšanu. Bibliotekāru līdzdalība ir minimāla: nepieciešama tikai sākotnējā apmācība, kā lietot bibliotēku un tās pakalpojumus.


Ēkas 6.stāvā izvietotas vairākas mazas studiju kabīnes, kuras var noīrēt ilgākam laika periodam (maksimāli 6 mēnešiem) un izmantot kā privātu studiju vietu. Bibliotēkā ir gan klusās zonas 3. un 6.stāvā, gan zonas, kurās strādāt grupu darbus vai savstarpēji diskutēt.


Bibliotēkas košais un dzīvespriecīgais grīdas segums un ievērojama mākslinieka mūsdienīgā stilā apgleznotais betona mūris ēkas centrālajā daļā rosina uz radošu darbību un, iespējams, palīdz studiju procesā. Redzams, ka studenti šajā tik mūsdienīgajā bibliotēkā uzturas labprāt un jūtas ļoti brīvi.


1.stāvā atrodas diennakts lasītava, kurā nodrošināta droša, silta un ērta vieta studiju procesam. Iekļūt šajā lasītavā var ar lasītāja karti (izmantojot pie durvīm novietoto čipu lasīšanas ierīci), savukārt drošību garantē apsargs. Lasītava aprīkota tikai ar galdiem un krēsliem, grāmatas tur izsniegtas netiek. Studentam jāierodas ar saviem mācību materiāliem, jo bibliotēka nodrošina tikai mācībām labvēlīgu vidi.


Iespieddarbi izvietoti plauktos, izmantojot Kongresa bibliotēkas klasifikāciju, kas, viņuprāt, ir visatbilstošākā tehnoloģiju un lietišķo zinātņu krājuma kārtojumam. Katalogā tiek atspoguļots iespieddarba šifrs un atrašanās vieta plauktā, piemēram, 5B, kas nozīmē 5. stāvs, sektors B, kā arī attiecīgā nozare. Krājums izvietots pēc loģiskas un vienkārši saprotamas sistēmas, lai lasītājiem būtu viegli orientēties un atrast nepieciešamos izdevumus. Retāk nepieciešamā krājuma daļa izvietota pazemes 2. stāvā, no kura iespieddarbi pasūtāmi, iepriekš rezervējot tos elektroniskajā katalogā.


Komplektējot krājumu periodikas lasītavā, priekšroka tiek dota izdevumu elektroniskajai versijai, nevis iespiestajai.


ČNTB ēkā izvietotas arī Prāgas municipālās bibliotēkas filiāle un Prāgas Tehniskās universitātes bibliotēka.

 

Prāgas Municipālā bibliotēka

 

Iespaidu dažādošanai papildus ieplānotajai programmai Čehijas apmeklējuma ietvaros LNB darbiniecēm radās iespēja apmeklēt arī Prāgas municipālo bibliotēku (Městská knihovna v Praze). Bibliotēka atrodas Prāgas vēsturiskajā centrā 1927.gadā celtā, 1998.gadā rekonstruētā ēkā. Tā iekārtota ļoti mūsdienīgi un vizuāli atgādina Rīgas Centrālās bibliotēkas galveno ēku. Bibliotēka saņem Čehijas obligātos eksemplārus, tomēr piebilstams — tikai Prāgā izdotos.
Interesantas idejas izmantotas grāmatu noformējumā, kas atvieglo lasītāju orientēšanos plašajās telpās. Lai daiļliteratūras krājumā uzskatāmi izdalītu atsevišķus žanrus, izmantotas speciālas piktogrammas.


Krājuma klasifikācija ir maksimāli vienkāršota — tiek lietots tematiskais kārtojums. Izdalītas īpašas detektīvromānu, zinātniskās fantastikas kolekcijas. Iekārtota arī speciāla lasītava izdevumiem par Prāgu. Bibliotēkā iekārtots mājīgs bērnu stūris, tiek organizēti pasākumi dažāda vecuma bērniem, sagatavotas īpašas programmas dažādu klašu skolēniem (atgādina LNB Bērnu literatūras centra darbību). Vienlaicīgi lasītājam var būt izsniegtas 60 vienības. Līdzās grāmatām un periodiskajiem izdevumiem bibliotēkā pieejami arī 50 e-grāmatu lasītāji, kuri tiek izsniegti uz divām nedēļām. Bibliotēkas telpās atrodas kinoteātris, kur notiek tematiski kinolektoriji, kā arī tiek piedāvāta iespēja noskatīties filmas (arī jaunās) par ievērojami zemāku samaksu nekā pilsētas kinoteātros. Bibliotēkā izvietotas arī mākslas darbu kolekcijas, turklāt pieejams gluži netradicionāls pakalpojums — mākslas darbi tiek izsniegti arī līdzņemšanai, vidēji uz sešiem mēnešiem.


Nereģistrētiem bibliotēkas lietotājiem pieejama neliela lasītava ar periodisko izdevumu izlasi un dažiem datoriem (izmantojami līdz 30 minūtēm). Reģistrācija bibliotēkā, tāpat kā citur, ir par maksu (60 CZK gadā). Nepieciešamības gadījumos tiek piemērota salīdzinoši augsta kavējuma maksa — 5 CZK 1 vienībai par katru dienu.


Tīmekļa lietošana bibliotēkā tiek stingri kontrolēta un limitēta.


Prāgas municipālajai bibliotēkai ir 42 filiāles, informācijas resursu iegāde un apstrāde notiek centralizēti.

 

Apkopojot Prāgas apmeklējuma galvenos iespaidus un secinājumus, rodas ieteikums pārējiem Latvijas bibliotēku kolēģiem: izmantojiet ikvienu jums piedāvāto iespēju apgūt jebkuras mūsu vai citas valsts bibliotēkas pieredzi — tas ir ļoti iedvesmojoši!

Ziņu sagatavoja:
Anda Saldovere
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas galvenā bibliotekāre

Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku portāla redaktore

Tagi: Bibliotēku darbs ārvalstīs, Pieredzes braucieni, Čehijas bibliotēkas