Latgales Centrālā bibliotēka saņēma grāmatu un citu izdevumu kopu programmas "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai" ietvaros.

Programmu izstrādāja un īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka ar LR Kultūras Ministrijas finansiālo atbalstu. Saņemtajā grāmatu un citu izdevumu kopā ir izdevumi par Latvijas un Eiropas kopējo vēsturi un kultūrvēsturi, vārdnīcas, enciklopēdijas, uzziņu literatūru, izdevumi līvu, latgaliešu, Latvijas mazākumtautību un Eiropas Savienības valstu valodās, daiļliteratūra, kā arī klausāmgrāmatas un citi izdevumi, kuru izmantošana iespējama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kopskaitā 173 eksemplāri par summu 1226 lati.

 

Skat. grāmatu sarakstu

  

2011. gada 20. oktobrī stājās spēkā LR Kultūras ministrijas izstrādātās Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.–2018.gadam. Nozīmīga loma pamatnostādnēs ietverto politikas virzienu īstenošanā ir bibliotēkām. Jau līdz šim bibliotēkas aktīvi piedalījušās starpkultūru dialoga veidošanā, etnisko un sociālo minoritāšu integrācijas veicināšanā un sociālās atstumtības mazināšanā. Diemžēl izvērst bibliotēku potenciālu integrācijas politikas īstenošanā līdz šim liedza ierobežotie finanšu līdzekļi.

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta programmai "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai" no valsts budžeta piešķirti 100 000 lati. Jaunā programma uzsākta 2012. gada oktobrī, administrētājs - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvais centrs. Programmas mērķis - stiprināt Latvijas unikālo kultūrtelpu (literatūru, mākslu, mūziku, teātri, arhitektūru, novadpētniecību, oriģinālus zinātniskos pētījumus humanitārajās un sociālajās zinātnēs) kā sabiedrību saliedējošu pamatu un veicināt piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī, veidojot izpratni par Latvijas kultūrtelpu kā kulturāli daudzveidīgu un iekļaujošu.

Ziņu sagatavoja:
Zenona Tihomirova
Latgales Centrālā bibliotēka
Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja
Tālr.: 65476342

Tagi: Publiskās bibliotēkas, Sabiedrības integrācija, Grāmatu iepirkumi