Ropažu Informācijas centra bibliotēka aicina no 5. septembra līdz 15. oktobrim piedalīties Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkas logo izstrādē.

Konkursa uzvarētājiem paredzētas arī nelielas veicināšanas balvas:

  • 1.vieta – 15 Ls
  • 2.vieta – 10 Ls
  • 3.vieta – 5 Ls

 

Konkursa nolikums

 

Vispārīgā informācija


1. Konkursu rīko Ropažu novada Informācijas centra bibliotēka.
2. Konkursa mērķis ir izstrādāt Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkas logo, lai veicinātu tās atpazīstamību un vienotu vizuālo tēlu.
3. Konkurss ir atklāts.
4. Konkursā var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona.
5. Vienam dalībniekam atļauts iesniegt neierobežotu logotipu variantu skaitu, taču katrs piedāvājums jāiesniedz šajā nolikumā noteiktā kārtībā.
6. Darbs jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, kuras priekšpusē norādīts konkursa nosaukums, bet aizmugurē pretendenta nosaukums (Vārds, Uzvārds), adrese, e-pasts, telefons.
7. Konkursa darbam jābūt dalībnieka paša radītam.
8. Konkursa darbu pēdējā iesniegšanas diena 2012. gada 15.oktobris līdz plkst. 20:00, Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkā (Sporta iela 2, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135).
9. Konkursa darbi, kuri saņemti pēc noteiktā termiņa (pasta sūtījumam tiek ņemts vērā izsūtīšanas datums, pasta zīmogs – 13.oktobris), netiek izskatīti.
10. Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ neizsniedz.
11. Papildus paskaidrojumus par konkursa norisi, kā arī papildus informāciju par konkursa priekšmetu pretendenti var saņemt Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkā, Sporta ielā 2, Ropažos vai pa tālr. 67918581.

 

Informācija par konkursa priekšmetu


13. Izstrādātajam Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkas logo, kas tiks izmantots dažādos Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkas informatīvajos un prezentācijas materiālos, arī uz suvenīriem, prezentdāvanām, interneta vidē u.c., jāveicina Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkas atpazīstamība, tiem ir jāatspoguļo aktualitāte, saikne starp tradicionālo un mūsdienu bibliotēku.
14. Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkas logo jāatbilst šādām prasībām:
14.1. Formā – vienkāršs, vienlaikus uzmanību piesaistošs, savdabīgs, pievilcīgs un lietojams dažādos mērogos;
14.2. Asociējas ar Ropažu novadu;
14.3. Vēlams izmantot uzrakstu "Ropažu novada Informācijas centra bibliotēka" vai "RicB";
14.4. Logo izveidē pieļaujami visi grafiskie un glezniecības līdzekļi;
14.5. Darbi iesniedzami uz A4 formāta lapas;
14.6. Darbam jāpievieno darba īss paskaidrojošs apraksts.

 

Vērtēšana

 

15. Konkursa darbi tiks izlikti publiskai apskatei no 17.oktobra līdz 31.oktobrim Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkā pirmdienā, ceturtdienā no plkst.10:00-20:00, otrdienā, piektdienā no plkst. 08:30-18:30, trešdienā no plkst. 08:30-14:00, sestdienā no plkst.10.00-14.00, kur iedzīvotāji varēs izteikt
savu vērtējumu, balsojot par vienu no piemērotākajiem Ropažu novada
Informācijas centra bibliotēkas logo variantiem.
16. Konkursa darbus izvērtēs Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkas
vērtēšanas komisija un pieaicinātie eksperti. Rezultāti tiks paziņoti 2012. gada
2. novembrī Ropažu novada mājas lapā www.ropazi.lv un Ropažu Vēstīs.
17. Konkursa komisija novērtēs katra iesniegtā darba atbilstību pēc būtības
konkursa nolikumā noteiktām prasībām.
18. Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkas logo vērtējuma kritēriji:
18.1. Logo vizuālā pievilcība un uztveramība;
18.2. Raksturojošais tēls, tā vizuālais noformējums, krāsu salikums un saistība
ar vārdu “Ropažu novada Informācijas centra bibliotēka”;
18.3. Logo izmantojamības daudzpusība (iespieddarbos, suvenīros, izstādēs,
interneta vidē).
19. Katrs komisijas loceklis piešķir punktus par katra iesniegtā darba atbilstību
augstāk norādītajiem kritērijiem (maksimālais punktu skaits par katru kritēriju
– 10).
20. Ja vairāki darbi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tiek ņemti vērā iedzīvotāju
balsojuma rezultāti publiskās apskates laikā.


Konkursa komisijas tiesības un pienākumi


21. Konkursa komisija var lūgt paskaidrojumus darba autoram par iesniegto
piedāvājumu, ja tas nepieciešams.
22. Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt no pretendenta ar parakstu apstiprinātu apliecinājumu, ka iesniegtie darbi ir oriģināli un nav plaģiāts.
23. Konkursa komisijai ir tiesības pēc darbu izvērtēšanas:
23.1. Noteikt trīs labākos darba autorus un piešķirt tiem veicināšanas
balvas: 1.vietai - 15 Ls; 2.vietai - 10 Ls; 3.vietai – 5 Ls.
23.2. Noteikt labākā darba autoru pēc publiskā balsojuma rezultātiem un
piešķirt tam iedzīvotāju simpātijas balvu.
24. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus un izsludināt jaunu
konkursu.
25. Konkursa komisijas pienākumi ir:
25.1. Izskatīt un novērtēt komisijai iesniegtos piedāvājumus;
25.2. Lemt par komisijai iesniegto piedāvājumu atdošanu iesniedzējam bez
izskatīšanas, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām;

Ziņu sagatavoja:
Dace Smukša
Ropažu novada Informācijas centra bibliotēkas vadītāja

Tagi: Konkursi, Ropažu Informācijas centra bibliotēka