Kultūras ministrija (KM) ir apkopojusi nesēja atlīdzības darba grupas dalībnieku priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas nosaka iekārtas un informācijas nesējus, par kuriem maksājama nesēja atlīdzība.

Priekšlikumi ir sagatavoti, balstoties uz KM izveidotās darba grupas izskatītajiem pētījuma rezultātiem par Latvijas iedzīvotāju paradumiem attiecībā uz likumīgi iegūtu autordarbu kopēšanu personiskai lietošanai.

 

KM apkopotie priekšlikumi atspoguļo atšķirīgus darba grupas locekļu viedokļus par nesēja atlīdzības regulējuma vēlamo saturu, ņemot vērā darba grupā pārstāvēto sabiedrības grupu intereses. Sagatavojot MK noteikumu grozījumus, viens no uzdevumiem bija panākt līdzsvaru gan starp autoru un blakustiesību īpašnieku, gan pārējās sabiedrības interesēm. Izstrādātais grozījumu projekts tiks nosūtīts citām ministrijām saskaņošanai un tad tiks virzīts uz MK.

 

KM vērtēja gan darba grupas dalībnieku iesniegtos priekšlikumus, gan darba grupas sanāksmju diskusiju laikā paustos viedokļus. Faktiskās situācijas noskaidrošanai tika veikts pētījums par Latvijas iedzīvotāju paradumiem attiecībā uz likumīgi iegūtu autordarbu kopēšanu personiskai lietošanai. Atbilstoši pētījuma rezultātiem tikai 13% respondentu 2012. gada laikā ir veikuši šādu kopēšanu, savukārt 85% aptaujāto iedzīvotāju to nav veikuši, bet 2% respondentu nav snieguši noteiktu atbildi.

 

Sagatavotajā grozījumu projektā ir piedāvāts atteikties no nesēja atlīdzības attiecināšanas uz vairākām iekārtām, kas var tikt izmantotas autordarbu pārrakstīšanai, taču praksē šim mērķim tiek izmantotas ļoti reti vai vispār netiek izmantotas. Tās ir - DVD atskaņotāji ar ieraksta funkciju, datoriem pievienojami CD un DVD disku rakstītāji, MP3 atskaņotāji ar integrētu cieto disku un citas iekārtas. Tāpat paredzēts atteikties no nesēja atlīdzības attiecināšanas uz minidiskiem, kā arī mūsdienās reti izmantotiem nesējiem - audiokasetēm un videokasetēm.

 

Plānots, ka nesēja atlīdzība arī turpmāk būs jāmaksā par visa veida CD un DVD diskiem, kā arī paredzēts to attiecināt uz USB zibatmiņām. Nesēja atlīdzību nav plānots attiecināt uz dažāda veida atmiņas kartēm. Vienīgā iekārta, uz kuru atbilstoši sagatavotajam MK noteikumu grozījumu projektam plānots attiecināt nesēja atlīdzību, ir personālais dators. Ne mobilie telefoni, ne arī citas iekārtas, kas varētu tik izmantotas autordarbu pārrakstīšanai, praksē netiek lietotas likumīgi iegūtu autordarbu kopēšanai tādā apjomā vai citādi, lai būtu pamatoti noteikt, ka par šīm iekārtām jāmaksā nesēja atlīdzība.

 

Pašreiz nesēja atlīdzības noteikumi paredz nesēja atlīdzību kā fiksētu samaksu par vienu vienību (piemēram, 20 santīmi par tukšu DVD disku). Šāds tiesiskais regulējums nenodrošina nesēja atlīdzības pielāgošanos nesēju un iekārtu cenu izmaiņām. Tādējādi rodas risks, ka nesēja atlīdzības īpatsvars attiecīgo nesēju un iekārtu cenās kļūst nesamērīgi liels, kas negatīvi ietekmē nesēju un iekārtu tirgu Latvijā. Grozījumu projekts minēto trūkumu novēršanai paredz nesēja atlīdzību noteikt kā procentuālu likmi no nesēju un iekārtu pirmās pārdošanas cenas Latvijas teritorijā. Noteikumu projekts paredz, ka procentuālo likmju lielums varētu būt 6% par CD un DVD diskiem, 4% par USB zibatmiņām un 1% par datoriem.

 

Saskaņā ar Satversmes tiesas 2012. gada 2. maija spriedumu nesēja atlīdzības lietā MK noteikumu grozījumi jāveic līdz šā gada 31. oktobrim.

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306; 29438087

Tagi: Likumdošana, Autortiesības