"Kļūstot par šīs programmas studentu, Tu pratīsi veidot vai uzlabot dokumentu sistēmu organizācijā, vadīt dokumentēšanas procesus, organizēt dokumentu nodošanu arhīvā. Tu spēsi nodrošināt dokumentu un informācijas saglabāšanu, veikt dokumentēšanas sistēmas auditu." /Līga Krūmiņa, Dr. philol., docente, studiju programmas direktore/

Studijas šajā programmā piedāvā nevienā citā Latvijas augstskolā neatrodamu iespēju īsā laikā iegūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās zināšanas, kas atbilst 5.līmeņa profesionālajai kvalifikācijai "Dokumentu sistēmu vadītājs".

 

Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā

 

Iegūstamā kvalifikācija: Dokumentu sistēmu vadītājs (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija)

 

Studiju programma akreditēta līdz: 31.12.2017.

 

Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri) piektdienu pēcpusdienās un sestdienās.

 

Iepriekšējā izglītība: akadēmiskais bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā (vai tām pielīdzināma) augstākā izglītība.

 

Uzņemšana programmā: 2012. gada 17. jūlijā plkst. 16:00 (dokumentu iesniegšana 2.-13. jūlijs)

 

Studiju vietu skaits: 25 vietas par personīgo finansējumu.

 

Studiju maksa: 2400 LVL par programmu.

 

Iestājpārbaudījums:


 Pārrunas šādās vērtēšanas jomās:

  • studijas (iepriekšējās izglītības kvantitatīvie rādītāji);
  • pieredze (darba stāžs un zināšanas saistībā ar studiju programmas tematisko profilu);
  • motivācija (motivācijas studijām pamatojuma mutisks izklāsts);
  • perspektīva (paredzamā pētniecības virziena pamatojuma mutisks izklāsts).

 

Pētniecības virziena izklāstam ir šāda struktūra:

  • potenciālā pētījuma temats;
  • pētījuma aktualitāte;
  • problēma, kuras risināšanai tiks veikts pētījums;
  • pētījuma mērķi un uzdevumi;
  • paredzamā pētījuma rezultāti.

 

Kādas prasmes un iemaņas studiju programma veido studentos:

Programmas saturs studentos attīsta tādas prasmes kā prasmi izprast institūcijas funkcijas un uzdevumus, informācijas plūsmas mehānismus, lai nodrošinātu dokumentu apriti; prasmi vadīt un optimizēt institūcijas informācijas pakalpojumu klāstu; prasmi izstrādāt prasības dokumentu pārvaldības projektiem un specifikācijām; prasmi izvērtēt dokumentus un informāciju, auditēt informācijas sistēmas; prasmi novērtēt un izvēlēties piemērotākos glabāšanas apstākļus dažādu materiālu informācijas nesējiem.

 

Studiju programmas saturs:

Studiju ilgums – divi ar pusi gadi (pieci semestri) nepilna laika klātienes studijās.

 

Programmas saturu studenti apgūst A – obligātajā daļā un B – ierobežotās izvēles daļā (kopējais apjoms – 80 KP).

 

Obligātajā daļā (A daļā) maģistranti apgūst jaunākos sasniegumus nozares teorijā un praksē, arhīvu un dokumentu sistēmu pētniecību un pārvaldību, kā arī saskarsmes jautājumus. Kopā obligātajā daļā (A daļa) jāiegūst 66 kp (t.sk. 20 KP par maģistra darbu un 26 KP par profesionālo praksi).

 

Ierobežotās izvēles daļā (B daļā) maģistranti var izvēlēties studēt kursus divos tematiskajos moduļos:

1) informācijas tehnoloģijas un pieejamība;

2) vadībzinību teorija un metodes dokumentu un arhīvu pārvaldībā.

 

Lai izlīdzinātu zināšanu bāzi studējošajiem, kuru iepriekš iegūtā izglītība nav sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību izglītības tematiskajā grupā vai humanitāro zinātņu tematiskajā jomā, kā arī gadījumā, ja studiju programmas profilam atbilstoša darba pieredze ir mazāka par trim gadiem, tiek piedāvāts kurss „Dokumentu sistēma” (4 KP). Kopā ierobežotās izvēles daļā (B daļa) jāiegūst 14 KP (ne mazāk par 6 KP katrā tematiskajā modulī).

 

Darba iespējas:

Dokumentu sistēmu vadītājs strādā visu veidu publiskajās un privātajās organizācijās vai sniedz tām konsultācijas. Nosaka organizāciju dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības vajadzības valsts un sabiedrības interesēs. Vada dokumentu pārvaldības sistēmu veidošanu. Veic dokumentu un dokumentu pārvaldības sistēmu auditus, darbības kontroli. Nodrošina dokumentēšanas un dokumentu sistēmu atbilstību normatīvajiem aktiem un organizācijas vajadzībām. Profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā, kā arī dokumentu sistēmu vadītāja kvalifikācija nodrošina darba iespējas privāto, valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu dokumentu un arhīvu pārvaldībā, valsts arhīvu iestāžu uzraudzībā, kā arī valsts arhīvu dokumentu aprakstīšanā, uzskaitē, saglabāšanā un izmantošanā.

Ziņu sagatavoja:
Līga Krūmiņa
Studiju programmas direktore
Dr. philol., docente
Liga.Krumina@lu.lv
Tālr.: 29502164

Tagi: Studijas, profesionālā izglītība, Maģistra studiju programmas, Dokumentu un arhīvu pārvaldība