14. februārī valdība apstiprināja Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" iesnieguma projektu".

Programmas īstenošana sekmēs kultūras mantojuma saglabāšanu, pieejamību, daudzpusīgu un ilgtspējīgu izmantošanu, sniegs ieguldījumu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, pašapziņas un vērtību izpratnes veicināšanā.


Programmas īstenošanai laika periodā no 2012. - 2017. gadam paredzēts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta finansējums 7 041 744,68 latu jeb 10 019 500 eiro apmērā.


EEZ finanšu instrumenta mērķu sasniegšanai plānots piešķirt finansējumu šādām aktivitātēm: projektiem, kas paredz kultūras mantojuma saglabāšanu un atjaunināšanu; mazo grantu shēmas projektiem kultūras apmaiņai; iepriekš noteiktajiem projektiem kultūras mantojuma saglabāšanai un kultūras pakalpojuma klāsta paplašināšanai.


Programmas mērķis ir arī sekmēt kultūras un mākslas pakalpojumu sniedzēju mobilitāti, kultūras daudzveidību un starpkultūru dialogu, kā arī veicināt sadarbību ar atbalstītājvalstu institūcijām, pieredzes apmaiņu un labas prakses pārņemšanu. Programmas mērķgrupas ir valsts un pašvaldību institūcijas, kuru īpašumā vai valdījumā ir kultūras mantojuma objekti, profesionālās kultūras un mākslas institūcijas, kā arī iepriekš noteiktie projektu ieviesēji.


2011. gadā tika parakstīts Saprašanās memorands starp Latviju un Īslandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti, kas nosaka, ka būtiska atbalsta finansējuma daļa paredzēta programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanai. Pēc programmas apstiprināšanas tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks programmas ieviešanas un uzraudzības kārtību. Tiks izstrādāta arī kārtība, kas noteiks projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus un prasības projekta iesniedzējam.


Programmas apsaimniekotājs ir Kultūras ministrija, kas programmas ieviešanu nodrošinās sadarbībā ar partneriem - Norvēģijas Kultūras mantojuma direkciju un Norvēģijas Mākslas padomi. Partneru iesaiste veicinās mērķu sasniegšanu, sekmējot valstu sadarbību un pieredzes apmaiņu starp kultūras institūcijām. Rīkojuma projekta īstenošanā iesaistīta Finanšu ministrija kā vadošā un revīzijas iestāde un Valsts kase kā sertifikācijas iestāde.

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306