15.februārī apstiprinātajā valdības rīcības plānā tiek solīts pakāpeniski palielināt Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansējumu no valsts budžeta un atjaunot mērķprogrammas kultūrpolitiski nozīmīgu pasākumu un iniciatīvu atbalstam.

Rīcības programmā ietverta arī apņemšanās nostiprināt Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) neatkarīgu statusu Satversmē.

Sadarbībā ar NEPLP valdība apņemas izveidot jaunu Latvijas sabiedrisko elektronisko mediju, savlaicīgi sagatavojot projektu un piesaistot finansējumu no nākamā Eiropas Savienības struktūrfondu programmēšanas perioda.

Valdība arī apņemas stiprināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktību, atjaunojot mērķdotācijas pašvaldību amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai valsts budžeta ietvaros, kas paredzēts Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai

Stiprinot tradīcijas pārmantošanu, tiks izvērtēta vienota un koordinētu Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesu nodrošināšana.

Kultūras ministrija apņemas izstrādāt nacionālās identitātes un integrācijas valsts programmu ar mērķi stiprināt piederības sajūtu Latvijai. Tiks sekmēta latviešu valodas saglabāšana un izplatība kā nacionālās valsts identitātes pamats, stiprināta latviskā kultūrtelpa.

Lai realizētu šo mērķi, tiks digitalizēts kultūras mantojuma institūciju krājums un stiprināta latviešu valoda kā sabiedrības integrācijas līdzeklis.

Valdība apņemas sekmēt latviešu oriģinālliteratūras attīstību, pieejamību un izplatību Latvijā un ārzemēs, kā arī veicināt lasītprasmes līmeņa celšanos latviešu valodā bērnu un jauniešu vidū

Tiek solīts nostiprināt latvisku kultūras telpu, atbalstot pasākumus, kas veicina izpratni par to un piederības izjūtu Latvijai.

Vienlaikus tiks sekmēta mazākumtautību kultūras nevalstisko organizāciju darbība kā daļa no Latvijas kultūras daudzveidības, atbalstot daudzveidīgus kultūras festivālus, apzinot mazākumtautību nemateriālo kultūras mantojumu un veicinot to iekļaušanos Latvijas kultūras procesos.

Eiropas Savienības struktūrfondu "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam" finansējuma ietvaros tiks izstrādāta adaptācijas programma un materiāli trešo valstu valstspiederīgo skolēniem no 13 līdz 18 gadiem.

Valdība apņemas veicināt arī reģionu kultūras un valodas savdabības uzturēšanu un attīstību, stiprinot reģionu identitāti kā kopīgās nacionālās identitātes daļu. Šai sakarā tiek solīts atbalstīt latviešu valodas izlokšņu bagātību, stiprināt latgaliešu valodu kā vēsturisku latviešu valodas paveidu. Ar VKKF atbalstu un sadarbībā ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām tiek solīts īstenot reģionālās kultūras atbalsta programmas.

Ziņu sagatavoja:
Emīlija Kozule
LETA

Tagi: VKKF kultūras programmas