Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā.

2010.gada 28.aprīlī

 

                                                                       

                                                                                          APSTIPRINĀTS

Ar Vecumnieku novada Domes

28.04.2010.sēdes lēmumu

(protokols Nr.3, 8.§.)

 

I.Vispārīgie noteikumi

1.      Šie noteikumi nosaka Vecumnieku novada Domes Valles Bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

2.      Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

3.      Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina

  Bibliotēka un apstiprina Vecumnieku novada Dome.

4.      Lai iepazīstinātu lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas Noteikumiem, tie izvietojami lietotājiem Bibliotēkā redzamā vietā.

 

II. Bibliotēkas lietotāji.

 

5.      Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

6.      Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu.

7.      Lietotājus līdz 16 gadu vecumam Bibliotēkā reģistrē, uzrādot vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstisku galvojumu

8.      Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos

paredzētos gadījumus. Iesniegto personu datu aizsardzību atbilstoši likuma prasībām nodrošina Bibliotēkas darbinieki.

9.      Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas

  noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu.

10.  Reģistrētam Bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte.

11.  Lasītāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.

12.  Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.

13.  Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai

  kārtējā apmeklējuma reizē.

14.  Personām, kuras nav Valles pagasta iedzīvotāji, ir tiesības izmantot Bibliotēkas krājumu lasītavā, ārpus Bibliotēkas izdevumus izsniedz, iekasējot drošības naudu izsniegto izdevumu vērtībā līdz Ls 5. Pārtraucot lasīšanu un uzrādot naudas iemaksas kvīti, lasītājs saņem iemaksāto summu atpakaļ. Drošības naudu neatmaksā, ja lasītājs nav ievērojis Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība.

 

15.  Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

16.  Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

16.1.  Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība);

16.2.  iekārtu un aprīkojuma izmantošana;

16.3.  lietotāja reģistrācija Bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana;

16.4.  grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas Bibliotēkā;

16.5.  lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;

16.6.  bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

16.7.  Bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.

17.  Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

18.  Bibliotēkas iespējamos maksas pakalpojumu veidus un cenas apstiprina Vecumnieku novada Dome.

19.  Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji.

20.  Par izdevumu nodošanas termiņu neievērošanu Lietotājiem, kuri nav noteiktajā termiņā nodevuši viņiem izsniegtos izdevumus, jāmaksā soda nauda – Ls 0.01 par katru nokavēto dienu.

21.  Līdz soda naudas nomaksāšanai lietotājam iespieddarbus un citus materiālus uz mājām neizsniedz.

22.  Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, žurnāliem un

jaunieguvumiem -15 dienas, paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 5 dienas.

23.  Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 5 iespieddarbus vai citus dokumentus.

24.  Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes,

pieslēgties Bibliotēkas elektrības avotiem, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai.

25.  Starpbibliotēku abonementa(SBA) kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus

lietotājiem līdzi nešanai neizsniedz, tos drīkst izmantot tikai uz vietas Bibliotēkā.

26.  Par SBA kārtā saņemto iespieddarbu atpakaļ sūtīšanu materiāli atbildīgs Bibliotēkas lietotājs, kuram tika veikts pasūtījums.

 

IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības.

 

27.  Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību

ievērošanu:

26.1.  bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;

26.2.  bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;

26.3.   saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;

26.4.  saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu, Bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;

26.5.  izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;

26.6.  piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā un bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā.

28.  Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā;

29.  Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas vadītājam vai Vecumnieku novada Domē. Bibliotēkā pieejama „Atsauksmju, sūdzību un ierosinājumu” burtnīca.

 

V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi.

 

30.  Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

31.   Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru

saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

32.  Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram.

33.   Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

34.   Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā.

35.  Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumus vai samaksāt kavējuma naudu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā kārtībā un apmērā.

36.  Nozaudētos vai lietotāja sabojātos Bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar

identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem.

37.  Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā trīskārtīgā apmērā, atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.

38.  Par nepilngadīga lasītāja Bibliotēkas noteikumu pārkāpumiem atbild galvotājs.

39.  Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. Atrodoties pie datoriem un lasītavā, aizliegts lietot mobilos telefonus.

40.  Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanas saistības.

 

 

Bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa

 

 

Pielikums Nr.1

Vecumnieku novada Domes

Valles bibliotēkas

Lietošanas noteikumiem

 

DATORU, INTERNETA UN VISPĀRPIEEJAMO ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS RESURSU PUBLISKAS IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

VECUMNIEKU NOVADA DOMES VALLES BIBLIOTĒKĀ.

 

1.      Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un

vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.

2.      Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas

           pamatzināšanām.

3.      Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku.

4.      Skolēniem datori nav pieejami laikā, kad skolā noris mācību darbs.

5.      Tiem Bibliotēkas apmeklētājiem, kam ir parādu saistības ar Bibliotēku, datoru izmantošana tiek liegta līdz pilnīgai saistību nokārtošanai.

6.      Skolēniem datoru izmantošanas laika limits – 40 minūtes, izņemot gadījumus, kad tiek meklēta un apstrādāta informācija skolas vajadzībām. Pieaugušajiem izmantošanas laiks var tikt ierobežots uz 1 stundu, ja datori ir pārāk noslogoti.

7.      Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

8.       Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi:

8.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;

8.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti

      (saspraudes, skavas u.c.);

     8.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;

8.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;

8.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru;

9.       Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par jebkuriem bojājumiem un programmu kļūmēm.

10.   Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie Bibliotēkas darbinieka.

11.   Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu.

12.  Lietotājiem aizliegts:

12.1  ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad  

         traucēta tā darbība;

12.2  mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

12.3  neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;

12.4  bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;

12.5  atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;

12.6  trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju

         vai darbinieku darbu;

12.7  atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties      arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku;

12.8  aizliegts spēlēt spēles datorā un tīkla spēles;

13.  Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt WEB saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites, kā arī citas apšaubāma rakstura mājas lapas).

14.  Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.

15.  Izdrukas un skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.

16.  Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

17.  Par šo noteikumu neievērošanu Bibliotēkai ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu klientam.

 

 

         Bibliotēkas vadītāja: I.Kļaviņa


Adrese

Liepu iela 15, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106

Kontaktinformācija

Tālr.: 65152950 (Bibliotēkā)
E-pasts: valle.biblioteka@vecumnieki.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:11:00-18:00
  • O:10:00-17:00
  • T:-
  • C:11:00-18:00
  • P:10:00-17:00
  • S:-
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv