Malahovskis, Vladislavs, 1965-.  Mērnieku laiki Latgalē (20. gadsimta 20. gadi) : [monogrāfija] / Vladislavs Malahovskis ; [recenzenti: Jānis Bērziņš, Henrihs Soms, Alfonsas Motuzas ; latviešu teksta redaktore Sandra Ūdre ; angļu valodas teksts: Aldis Pūtelis ; vāka dizains: Māris Justs] ; Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. - 247 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 235.-244. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 245.-247. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Monogrāfija ir veidota uz autora promocijas darba pamata, izmantojot arī pēcdisertācijas posma pētījumus.
ISBN 9789984441511.
Zemes reforma - Latvija - Vēsture - 20 gs - Latgale. 
Latgale (Latvija) - Ekonomiskais stāvoklis - 20 gs.