No sirds uz sirdi plūst draudzīgas kopā būšanas mīļums. To nespēj saraut ne attālums, ne laiks. No siržu dziļumiem nācis veltījums, lai skan šodien Jums, lai gaišs vaigs. Paldies, ka atbraucāt no malu malām, gandrīz visu novadu šķērsojot, Jūs nokļuvāt šeit, Pededzē. Tā ir patiesa Jūsu siržu atsaukšanās mūsu siržu aicinājumam, kas visus vieno

Ar šiem vārdiem es pateicos Jums, mīļie kolēģi – bibliotekāri, cienījamie viesi no Mārkalnes, dārgie pededzieši - no visjaunākā līdz cienījamu vecumu sasniegušam  iedzīvotājam,  par siltiem apsveikuma vārdiem, par vērtīgām dāvanām, par ziedu un puķu jūru, kas priecēs vēl ilgu laiku visus bibliotēkas apmeklētājus, un man ir liels gandarījums just, ka es neesmu viena ikdienā un svētku reizēs. Paldies Pededzes pagasta pārvaldei un darbiniekiem par atbalstu pasākumam,  Pededzes pamatskolas kolektīvam un skolēniem par aktīvu sadarbību, tautas nama pašdarbniekiem par pasākuma māksliniecisko noformējumu, vietējām rokdarbniecēm par jauka rokdarbu klāsta piedāvājumu. Mūsu kopīgs darbs ir virzīts uz mūsu tautu, kurai ir vienmēr nepieciešama jauna informācija un zināšanas, dažādi pasākumi un atpūta no ikdienas rūpēm. Paldies visiem par labiem vēlējumiem. Mēs ticam, ka šajā laikā izteiktajiem vēlējumiem ir liels spēks. Vārdu sakot, vissirsnīgākā pateicība visiem mīļajiem cilvēkiem, kuri bija kopā ar mani man nozīmīgajā svētku dienā – bibliotēkas 70. gadadienā.  

 

Ar patiesam jūtam Antoņina Girs.

Ziņu sagatavoja:
Pededzes pagasta bibliotēkas vadītāja Antoņina Girs.