...mēs esam


Olaines Bibliotēka dibināta 1965.gadā. Pašreizējā struktūra: abonements un lasītava Zemgales 24, un bērnu literatūras nodaļa Kūdras ielā 16. Lasītājiem tā pirmoreiz durvis vēra 1966.gada maijā kā Olaines pilsētciemata bibliotēka. Savos 45 darba gados vairakkārt nācies mainīt gan atrašanās vietu, gan nosaukumu, gan arī struktūru.

 

Nozīmīgākās pārmaiņas pēdējos gados:
- Kopš 1998.gada 25.novembra Olaines pilsētas bibliotēkai pievienota Olaines bērnu bibliotēka (kā bērnu literatūras nodaļa).
- 2006.gadā bibliotēka tika iekļauta kā struktūrvienība reorganizētajā Olaines Kultūras un sporta centrā.
- 2009.gadā novadu reformas pārmaiņu rezultātā nomainīts bibliotēkas nosaukumu no „Olaines pilsētas bibliotēka” uz „Olaines Bibliotēka”.

 

Bibliotēkas misija: līdzdalība zināšanu un informācijas sabiedrības veidošanā, novada iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšanā un veicināšanā. Bibliotēka veic informācijas, izglītības, izklaides, novadpētniecības un sociālās funkcijas.


Bibliotekārajā apkalpošanā Olaines Bibliotēka (turpmāk tekstā „Bibliotēka”) aptver Olaines pilsētas iedzīvotājus: pieaugušos, jauniešus un bērnus. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto arī daudzi Olaines novada iedzīvotāji: no Jaunolaines, Pēterniekiem, Pārolaines.


Bibliotēka lietotājiem ir atvērta 35 stundas nedēļā. Trīs dienas nedēļā bibliotēka atvērta no plkst. 9.00-17.00, divas dienas nedēļā bibliotēka ir atvērta no plkst. 13.00-20.00. Bērnu literatūras nodaļa lasītājus apkalpo pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 9.00-17.00, bet otrdienās un ceturtdienās no 11.00-18.00. Spodrības diena Bibliotēkā - mēneša pēdējā ceturtdiena, kas ir nemainīgi daudzu gadu garumā, un pastāvīgie bibliotēkas apmeklētāji to iegaumējuši.


Informācija par aktivitātēm bibliotēkā pieejama portālā www.biblioteka.lv, www.olaineskultura.lv un www.olaine.lv. Bibliotēkas aktualitātes, informācija par jauniegūtajām grāmatām un pasākumiem arī pieejamas www.biblioteka.lv.

 

... mūs finansē


Bibliotēkas darbību finansē Olaines novada dome, piešķirot naudas līdzekļus Olaines Kultūras centram bibliotēkas funkciju nodrošināšanai. Bibliotēkai piešķirtais finansējums ir stabils un nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Tas ļauj iegādāties lietotāju vajadzībām atbilstošus iespieddarbus un abonēt pietiekami plašu preses izdevumu klāstu, kā arī veikt bibliotēkas saimniecisko darbību. Bibliotēkai no Olaines novada pašvaldības budžeta tiek piešķirti nozīmīgi finansiālie līdzekļi telpu remontiem, ir ierīkota automatizētā ugunsdrošības un apsardzes signalizācija.


Pateicoties pašvaldības finansējumam un KIS projektu atbalstam, Bibliotēkai ir labs, lasītāju un laika prasībām atbilstošs tehniskais nodrošinājums informācijas tehnoloģiju jomā. Līdztekus 15 (no tiem 7 atrodas bērnu literatūras nodaļā) datoriem – 12 lasītājiem un 3 darbiniekiem, lasītāju apkalpošanas un bibliotēkas darbības procesa nodrošināšanai ir pieejamas sekojošas informācijas tehnoloģijas: 2 printeri, 3 multifunkcionālās iekārtas – kopētājs, printeris, skeneris. Bibliotēkai ir izveidots lokālais datortīkls, visas darba vietas pieslēgtas internetam. Pieejams bezvadu internets (wi-fi zone).

 

... mēs piedāvājam


Mūsu bibliotēka - izmantojot gan savā rīcībā esošo iespieddarbu krājumu: grāmatas, laikrakstus un žurnālus, pašu izveidotās novadpētniecības materiālu un citu interesantu dokumentu mapes, gan tehnoloģiskās iekārtas un ātrgaitas bezmaksas internetu, ar kuru starpniecību pieejami bibliotēkā neesoši informācijas avoti, iespējama mūsdienīga sazināšanās un komunikācija ar sadarbības partneriem, draugiem, domubiedriem, ar valsts un pašvaldības institūcijām – sniedz plašu pakalpojumu klāstu un nodrošina to pieejamību ikvienam interesentam.

 

Bibliotēka apmeklētājiem piedāvā gan bezmaksas, gan maksas pakalpojumus. Bezmaksas pakalpojumi: bibliotēkas krājuma izmantošana, uzziņu sniegšana, datoru un interneta izmantošana, konsultēšana un apmācība bibliotēkā pieejamo resursu izmantošanā, informācijas ierakstīšana dažādos informācijas nesējos. Maksas pakalpojumi: kopēšana, izdrukas, skenēšana. Jāatzīmē, ka līdz ar daudzo datoru un bezmaksas interneta pakalpojumu pieejamību bibliotēkā divkāršojies interneta lietotāju skaits.


Bibliotēkas darbinieki iespēju robežās apmeklētājiem sniedz konsultācijas teorētisko un praktisko datoriemaņu apgūšanā, tā palīdzot gan pieaugušajiem, gan bērniem izmantot mūsdienīgu tehnoloģiju un globālā tīkla priekšrocības. Konsultācijas ir orientētas uz darbu internetā un akadēmiskajiem skolēnu un studentu darbiem, turklāt bibliotekāri vienmēr cenšas lasītājam palīdzēt pašam pēc iespējas ātrāk apgūt dažādas informācijas ieguves iespējas gan bibliotēkā, gan ar bibliotēkas starpniecību pieejamās.


Daudzi interneta lietotāji lūdz palīdzību meklējot konkrētus likumus, apmaksājot rēķinus, kā arī komunicējot ar e-pasta starpniecību. No bibliotēkas darbiniekiem viņi saņem praktisku palīdzību (tās ir mutiskas konsultācijas, Bibliotēkas sagatavotie un ieteiktie informācijas avotu apkopojumi – saites uz dažādiem vairāk pieprasītiem interneta resursiem).


Bibliotēkas darbinieki (gan pieaugušo bibliotēkā, gan bērnu literatūras nodaļā,) ik dienas nozīmīgu laiku veltī uzziņu sniegšanai visiem interesentiem viņu dažādo projektu un studiju pētniecisko darbu tapšanas procesā. Ievērojams ar sadzīves tematiku sniegto uzziņu apjoms (piem., autobusu un vilcienu saraksti, dažādu iestāžu darba laiki un atrašanās vietas, kultūras pasākumu programmas utt.). Telefoniskajās uzziņās galvenokārt tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem par grāmatas vai citu iespieddarbu pieejamību bibliotēkā.


Bibliotēkas lietotāji informācijas meklējumos var izmantot gan alfabētisko, gan sistemātisko katalogu. 2013.gadā plānots pilnībā pabeigt grāmatu ievadi elektroniskajā katalogā, kurš jau patlaban ir pieejams lasītājiem.


...īsumā par Bibliotēkas krājumu


Bibliotēka veido un piedāvā saviem lietotājiem universālu un aktuālu, dažādām lietotāju vecuma un prasību līmenim iespējami atbilstošāku krājumu. Krājuma komplektēšanas pasākumi Bibliotēkā vērsti uz to, lai apmierinātu lasītāju tālākizglītības, izglītības, brīvā laika pavadīšanas un lasīšanas pieprasījumu. Bibliotēkas darbinieki, galvenokārt individuālo pārrunu formā, veic regulāru darbu, apzinot lasītāju pieprasījumu pēc noteiktām grāmatām un preses izdevumiem, kas ļauj iespējami savlaicīgi reaģēt uz pieprasījuma izmaiņām.


Krājums tiek veidots tā, lai lasītāji tiktu nodrošināti gan ar informāciju (uzziņas, enciklopēdijas, periodiskie izdevumi u.c.), gan ar izklaidi (daiļliteratūra, periodiskie izdevumi, filmas u.c.), gan ar iespēju izglītoties (vārdnīcas, rokasgrāmatas, kartes un atlasi, audiovizuālie materiāli, novadpētnieciski un kultūrvēsturiski darbi u.c.).

 

Bibliotēkā ir pieejami no dažādām valsts institūcijām un Olaines novada domes saņemtie, iedzīvotāju informēšanai paredzētie informatīvie materiāli iespieddarbu formā: informatīvie bukleti, Olaines pilsētas attīstības plāni, pašvaldības gada pārskati, aptaujas lapas u.tml.

 

...bērnu literatūras nodaļa; bērni un jaunieši mūsu bibliotēkā

Olaines pilsētas bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu veic Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa, kas atrodas atsevišķi no pieaugušo bibliotēkas – cita ēkā un ielā – Kūdras ielā 16. Galvenais bērnu literatūras nodaļas uzdevums – nodrošināt bērnus un jauniešus ar nepieciešamajām grāmatām un informāciju, atbilstošiem preses izdevumiem; rosināt interesi par lasīšanu, iemācīt bērniem izmantot bibliotēkas krājumu; palīdzēt pielietot tehnoloģijas un orientēties milzīgajā informācijas apjomā.


Savas pirmās iemaņas un pieredzi bibliotēkas izzināšanā dažāda vecuma bērni gūst šeit, bērnu literatūras nodaļā Kūdras ielā 16. Taču nozīmīga skolu jauniešu daļa apmeklē arī „pieaugušo” Bibliotēku Zemgales ielā 24.


Bibliotēkā notiekošajās bibliotekārajās stundās bērni jau no pirmsskolas vecuma tiek iepazīstināti ar bibliotēkā esošajiem krājumiem, to izvietojumu. Lielākie bērni uzzina par iespējām darboties ar tehnoloģiskajām iekārtām un internetā pieejamajiem resursiem. Bibliotekāri individuālu pārrunu veidā konsultē un palīdz informācijas meklējumos: gan iespieddarbu krājumā, gan elektroniskajās datu bāzēs – iepazīstina ar Bibliotēkas katalogiem, kartotēkām; meklēšanas iespējām LNB, Pierīgas reģiona (SNB) un citu bibliotēku elektroniskajos katalogos.


Moderno tehnoloģiju pieejamība attīstīta bērnu un jauniešu interesi un prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanā. To apliecina jauno olainiešu dalība un panākumi dažādos izzinošos konkursos:  “Meklē un atrod datu bāzē letonika lv.”, portāla www.pasakas.net stāstu konkursā ”Pingus Posts” u.c.


Par sevišķi nozīmīgu aktivitāti grāmatu lasīšanas un bibliotēkas popularizēšanā atzīstama VKKF lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu žūrija”. Par labu bibliotēkas tradīciju ir kļuvuši kārtējā gada noslēgumā rīkotie lasīšanas svētki.

...novadpētniecības darbs


Bibliotēkā novadpētniecības darbu veic lasītava. Apkopojot preses izdevumu materiālus par Olaini un tās cilvēkiem, ir izveidots plašs novadpētniecības materiālu krājums. Tas katru gadu tiek papildināts un pilnveidots. Tiek veidota un papildināta bibliotēkas vēstures mape un albumi. Līdztekus novadpētniecības materiāliem, tiek veidotas un papildinātas arī tematiskās dokumentu kopas (pārsvarā no periodiskajiem izdevumiem) par māksliniekiem, rakstniekiem un citiem ievērojamiem cilvēkiem un notikumiem – kopā izveidotas 156 materiālu mapes (kopas).

 

...bibliotēkas darbinieki


Bibliotēkas štatu sarakstā apstiprināti 10 darbinieki, no kuriem 7 bibliotekārie darbinieki: bibliotēkas vadītāja, 3 bibliotekāri pieaugušo bibliotēkā, 3 bibliotekāri bērnu lit. nodaļā; 3 tehniskie darbinieki, no tiem – sētniece strādā uz pusslodzi.


Bibliotekārā darba procesa automatizācijas ieviešanas realizācija un lasītāju kvalitatīvas apkalpošanas nodrošināšana aizvien vairāk palielina darba apjomu un darba slodzi, kā arī prasības pēc profesionālajām prasmēm visu līmeņu bibliotekāriem. Tāpēc Bibliotēkas darbinieki labprāt izmanto profesionālās pilnveides iespējas: piedalās kursos, semināros, pieredzes apmaiņas braucienos.

 

Domājot par šodienu - Bibliotēka ar savu potenciālu: ar tajā esošajiem iespieddarbu krājumiem, ar uz vietas pieejamo, kā arī ar bibliotēkas starpniecību iegūstamo informāciju, ar tās izmantojamajām tehnoloģiskajām iekārtām, veic svarīgu misiju - sabiedrības izglītības, kultūras, sociālo un informacionālo vajadzību apmierināšanu. Bibliotēka ir starpnieks starp uzkrātajām zināšanām, informāciju, informācijas tehnoloģijām un bibliotēkas apmeklētājiem. Tas ir svarīgi mūsu līdzcilvēkiem!


Domājot par tuvāko nākotni - bibliotēkai nepieciešamas jaunas telpas, kur būtu pietiekoši vietas gan bibliotēkas krājumam un tehnoloģiskajām iekārtām, gan tās lietotājiem un bibliotēkas darbiniekiem. Tas ir svarīgi mūsu līdzcilvēkiem!

Adrese

Zemgales iela 24, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Kontaktinformācija

Tālr.: 67963787 (Bibliotēkā)
Fakss: 67963787
E-pasts: olainesb@inbox.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:-
  • O:13:00-20:00
  • T:13:00-20:00
  • C:10:00-17:00
  • P:09:00-17:00
  • S:09:00-15:00
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv