Latviešu dzejniekam Linardam Taunam (1922-1963) – 90

Iespieddarbu izstāde