Latviešu dzejniecei Astrīdei Ivaskai — 85 (dz.1926)

Iespieddarbu izstāde