[Yoga chick]

 

Mūsdienās Joga ir viens no populārākajiem austrumu fitnesa veidiem. Joga prasa lokanumu un izstieptumu, līdz ar to sievietēm šajā ziņā ir neapstrīdama priekšrocība.

Mēs bieži runājam par komfortu, ka mūsu dzīve kļūst arvien krāsaināka un interesantāka. Mēs tiecamies uz to, lai mūsu ķermenis un smadzenes neizjustu neērtības. Šī grāmata sniedz padomus, kā sasniegt šo kāroto komfortu. Grā­ma­ta ir vei­do­ta tā, lai at­spo­gu­ļo­tu ti­pis­ku die­nu jo­gas entuziastes dzī­vē. Kat­ra no­da­ļa ir pat­stā­vī­ga un ta­jās ie­tver­ti efek­tī­vi un ie­dar­bī­gi jo­gas vin­gri­nā­ju­mi, dis­ku­si­ja par kā­du auten­tis­ku jo­gas prin­ci­pu, paš­no­vē­ro­ša­nas vin­gri­nā­jums, ie­tei­ku­mi, kā pa­rū­pē­ties par se­vi, uz­tu­ra pa­do­mi – un vēl daudz kas cits. Grāmata JOGA TEV palīdzēs ap­gū­t pa­ma­tus: jo­gas po­zas, el­po­ša­nas teh­ni­kas un me­di­tā­ci­ju. Kad bū­si ap­gu­vu­si šīs pa­ma­ta pras­mes, bū­si ce­ļā uz ve­se­lī­gu un da­bis­ku dzī­ves­vei­du.

 

OCB elektroniskajā katalogā