26. aprīlī uz kārtējo semināru Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā pulcējās Līvānu novada bibliotēku darbinieki

 

 

26. aprīlī uz kārtējo semināru Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā pulcējās Līvānu novada bibliotēku darbinieki. Semināra darbā kā vieslektori piedalījās gan Latvijas Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīva nodaļas, gan Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti. Seminārs tapa ar LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra atbalstu.

LNB Pakalpojumu departamenta Uzziņu un informācijas centra speciāliste Linda Jegorova ir pētījusi un analizējusi LNB pieredzi informācijas pakalpojumu sniegšanā uzņēmējiem. Prezentācijā „ Biznesa informāciju bibliotēkās” speciāliste uzsvēra bibliotekāra profesionalitātes lomu bibliotēkas klientu vajadzību apzināšanas un izvērtēšanas, informācijas meklēšanas, apkopošnas, novērtēšanas, atbildes sagatavošanas procesā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas portāla vadītāja Kristīne Deksne prezentācijā „Bibliotēku profila izstrāde Latvijas Bibliotēku portālā” runāja par bibliotēku portāla plašajām izmantošanas iespējām, norādot, ka tas kalpo gan informēšanai, gan komunikācijai, gan interešu pārstāvniecībai, tādējādi bibliotēkām aizvien aktīvāk jāizmanto piedāvātās iespējas.

Tā kā Līvānu novada bibliotēku 2012. gada prioritāte ir akreditācija, tad, protams , ar lielu interesi bibliotēku darbinieki uzklausīja Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecāko referenti Vandu Bērziņu. Viņa iepazīstināja ar akreditācijas mērķiem, procedūru, ar nepieciešamajiem dokumentiem akreditācijai, kā arī raksturoja situāciju akreditācijas jomā valstī,

Seminārā guvām vērtīgas atziņas, radām atbildes uz mums neskaidrajiem jautājumiem. Paldies mūsu vieslektoriem, paldies LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centram un īpaši tās vadītājai Evijai Vjaterei

 

 

Ziņu sagatavoja:
Elga Sēnala,
LNCB direktores vietniece