Ce­tur­tdien Lim­bažu bērnu bib­li­otēkā (LBB) no­ti­ka te­ma­tisks sarīkojums-diskusija "Bib­li­otēka jaun­iešiem? Vei­do­sim kopā!".

Tajā pie­dalījās Lim­bažu sākum­sko­las 6.b un no­va­da ģimnāzi­jas 7.b kla­se kopā ar sko­lotāju Li­ju Miklāvu. Skolēni strādāja grupās, mēģinot vi­zuāli un sa­tu­ris­ki iztēlo­ties sa­vu sapņu bib­li­otēku, ko labprāt apmeklētu. - Jaun­ieši šodien ir citādāki, nāk uz bib­li­otēku ar jaunām idejām un prasībām. Nu ir rei­ze, kad esat aicināti iz­paus­ties un fan­tazēt, ne­ska­to­ties uz reālajām iespējām, lai to vi­su īste­no­tu, - ie­drošināja LBB gal­venā bib­li­otekāre Ine­se Eze­riņa.

            Pēc tam kat­ra gru­pa pre­zentēja sa­vu dar­bu. Ta­jos do­minēja vēlme pa­pil­dināt bib­li­otēkas ie­ras­to piedāvāju­mu klāstu ar iespēju re­laksēties īpašās atpūtas telpās, skatīties ki­no, pasēdēt džaku­zi, baudīt uz­ko­das un dzērie­nus. In­te­re­san­ta bi­ja ide­ja par la­bi­rin­tiem, kas aiz­ved uz at­se­višķām is­tabām, kurās grāma­tas iz­vie­to­tas te­ma­tis­ki un apkārt val­da at­bilstīga no­skaņa. Ko­pumā jaun­iešiem ir svarīgi, lai bib­li­otēkā varētu jus­ties ērti un mājīgi, lai būtu no­dar­bes vi­sai ģime­nei un plaši tik­tu iz­man­to­tas mo­dernās teh­no­loģijas. Pirms šī sarīko­ju­ma I. Eze­riņa an­ketēja 100 jaun­iešu no Lim­bažu skolām, vaicājot, kā viņi pa­va­da brīvo lai­ku, ar ko bib­li­otēka spētu pie­vi­lināt vairāk utt. Vie­na daļa ap­taujāto ne­zināšanas dēļ, piemēram, pra­sa to, kas jau pie­ejams, bet ir ie­ro­sināju­mi, kas nav ne­iz­pildāmi - kaut vai TV skatīšanās, in­ter­ešu pul­ciņi.

Pēc kārtīgas pastrādāšanas varēja mie­lo­ties ar Trīs kam­ba­ru sarūpēto cie­nas­tu. Pasāku­ma īste­nošana no­ti­ka Eiro­pas Ko­mi­si­jas Eu­ro­pe Di­rect in­formāci­jas cen­tra Val­mierā at­balstītajā pro­jek­tu kon­kursā Bib­li­otēka - tilts uz Eiro­pu, kurā pie­dalījās arī LBB. Par Eu­ro­pe Di­rect ak­ti­vitātēm Lat­vijā tuvāk pastāstīja Lim­bažu Gal­venās bib­li­otēkas ES in­formāci­jas pun­kta ko­or­di­na­to­re In­ta So­ko­lov­ska.

Vairāk par pasākumu šeit.

 

Ziņu sagatavoja:
Il­va BIR­ZKO­PE /Auseklis/